(Almedalen 2013) Sen diagnos av hiv ett betydande problem i Sverige, ändå så nekas många fortfarande testning

Fördröjd hivdiagnos är ett betydande problem i Sverige. Uppskattningsvis två tredjedelar av alla diagnoser ställs senare än sex månader efter smittillfället. Ändå vittnar var tionde besökare på Noaks Arks egen testmottagning i Stockholm om att de på andra mottagningar nekats eller avråtts hivtest. Detta trots att Socialstyrelsens riktlinjer om hivtestning förordar lättillgänglighet och en generös inställning till möjligheten att testa sig.

-Det är dags att införa vårdval för hivtestning nu. Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och skapa förutsättningar för fler aktörer. Att öka tillgängligheten till krångelfri hivtestning med snabbsvar tror vi är av avgörande betydelse för att öka antalet tidiga dianoser av hiv, säger Karl Henrik Nanning, förbundsordförande i Riksförbundet Noaks Ark. Det skulle även öka kunskapen om hiv bland aktörerna, något som alla vinner på.

Paneldiskussion 3/7 Almedalen: Krångelbefria hivtestningen

En paneldiskussion om vilka hinder som finns för tidig diagnostik av hiv och hur hindren kan undanröjas.

Medverkande:

Monica Ideström, enhetschef, Smittskyddsinstitutet. Eva Thyselius, migrationsfrågor, Smittskyddsinstitutet. Inger Forsgren, förbundsordförande, RFHL. Lars Moberg, infektionsläkare, Venhälsan, Södersjukhuset.

Karl-Henrik Nanning, förbundsordförande, Riksförbundet Noaks Ark Margarita Lopez, verksamhetschef, Noaks Ark Syd Fahrad Khaghani, verksamhetsansvarig, Noaks Ark Småland & Halland Christina Fräki, förbundsledamot, Riksförbundet Noaks Ark.

Moderator: Marika Griehsel

Tid och plats Onsdag 3/7 kl 13.00 - 15.00. Scandic Visby / Visby Hamnhotell, Färjeleden 3. Konferenslokal Engström Länk till officiella programmet

Noaks Ark på Almedalen 2013: www.noaksark.org/almedalen

Presskontakter:

Karl-Henrik Nanning, förbundsordförande Riksförbundet Noaks Ark. Mob: 070-311 32 16

Margarita Lopez, verksamhetschef Noaks Ark Syd. Mob: 070-747 76 45

Farhad Khaghani, verksamhetsansvarig Noaks Ark Småland & Halland. Mob: 070-729 32 78

Christina Fräki, ledamot i förbundsstyrelsen och i kommunikatör Noaks Ark Norra Norrland. Mob: 070-640 40 27

Varför är tidig upptäckt av hiv viktigt?

Tidig upptäckt ger möjlighet till tidig behandling för den enskilde och till minskad smittspridning, eftersom viruset är som mest smittsamt de första månaderna efter smittillfället. Samhällsekonomiskt leder det till minskade sjukvårdskostnader.

Så kan vi bli bättre på hivtestning

Mer snabbsvarstestning Vid traditionell venprovtagning får patienten vänta i dagar för beskedet man oroar sig för. Med snabbsvarstestning får patienten beskedet inom femton minuter. Snabbsvarstestningens enkla logistik öppnar dessutom för flera sätt att göra testningen lättillgänglig, såsom ambulerande testningsenheter och hemtestning.

Fler aktörer och samverkan
Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och börja samarbeta mer med civilsamhällets aktörer. För att öka tillgängligheten bör till exempel testning i större utsträckning kunna utföras av aktörer som har direkt kontakt med epidemiologiskt relevanta målgrupper. Jämförelser mellan hur framgångsrika olika regioner i landet är att till exempel nå migranter med erbjudande om testning visar att gräsrotsengagemanget är avgörande. Här borde vi utnyttja civilsamhällets nätverk och kunskaper bättre.

Inkludera hivtestning i vårdvalet
Vårdvalsreformen öppnar för att patienten kan välja mellan flera olika leverantörer av sjukvårdsservice. På regional planeringsnivå stöter reformen dock på motstånd när det gäller diagnostisering av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Detta leder till att patientens alternativ för att välja den testutförare man känner förtroende för beskärs i onödan.

Utbildning
Utanför specialistmottagningar är kunskaperna om hiv ofta bristfällig. Det är angeläget att personal på mottagningar som erbjuder hivtestning bereds möjlighet att delta i utbildningar om hiv. Noaks Ark arrangerar regelbundet sådana utbildningar på ett flertal orter i landet.

Politiker måste engagera sig
Hivtestning är en långsiktig strategisk folkhälsofråga. Därför får frågan inte fastna i byråkratin. Politiskt tillsatta på beslutsnivå inom sjukvården måste börja ställa krav på att den svenska hälso- och sjukvården intensifierar hivtestningen och se till att flera aktörer i samhället inkluderas i ansträngningarna för tidig hivdiagnostik.

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Att öka tillgängligheten till krångelfri hivtestning med snabbsvar tror vi är av avgörande betydelse för att öka antalet tidiga dianoser av hiv,
Karl Henrik Nanning, förbundsordförande Riksförbundet Noaks Ark