Europeiska hivtestningsveckan - nån som känner till den?

I fredags inleddes den europeiska hivtestningsveckan (European HIV Testing Week). Uppmärksamheten i svensk media är i princip obefintlig vilket skulle kunna tolkas som att hivtestning inte är någon viktig fråga för Sverige. Inget kunde vara felaktigare.

Fördröjd hivdiagnos är ett betydande problem i Sverige. Uppskattningsvis två tredjedelar av alla diagnoser ställs senare än sex månader efter smittillfället. Då smittsamheten för hiv är som störst de första månaderna efter smittillfället betyder det att den som får sin diagnos sent är den som löper störst risk att föra hiv vidare till andra. Samtidigt vet vi med säkerhet att fungerande hivbehandling minimerar risken att föra hiv vidare. Det finns även en hälsoaspekt för den enskilde. Sen upptäckt medför att för många går omkring med sjukdomssymptom under längre perioder utan att få rätt vård och behandling.


Därför: Vi måste bli bättre på hivtestning i Sverige! Det är naturligtvis en logisk kedja: Ingen testning – ingen upptäckt – ingen behandling - hiv förs vidare.

-Det är för krångligt att testa sig idag. Testningen måste ske mer utifrån patientens perspektiv och önskemål, säger Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark. Och fortsätter:

- Att öka tillgången till krångelfri hivtestning ser vi som en avgörande faktor för att öka antalet tidiga diagnoser av hiv och därmed också minska spridningen. Hivtestning med snabbsvar borde också erbjudas på flera ställen än i dag. Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och skapa förutsättningar för fler aktörer.

Målet med European HIV Testing Week är att göra fler människor medvetna om sin hivstatus och minska antalet sena hivdiagnoser genom att kommunicera fördelarna med hivtestning. Bland våra föreningar uppmärksammar Noaks Ark Syd veckan genom ett seminarium. Se vårt kalendarium.

Hivtestning på Noaks Ark
Vi kan idag erbjuda hivtest med snabbsvar i Stockholm och i Malmö. Vi har som målsättning att utöka vår testverksamhet till fler av de regioner vi verkar i.

Presskontakt
Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark: tel 08-700 46 16
Så kan vi bli bättre på hivtestning

Mer snabbsvarstestning
Vid traditionell venprovtagning får patienten vänta i dagar för beskedet man oroar sig för. Med snabbsvarstestning får patienten beskedet inom femton minuter. Snabbsvarstestningens enkla logistik öppnar dessutom för flera sätt att göra testningen lättillgänglig, såsom ambulerande testningsenheter och hemtestning.

Fler aktörer och samverkan
Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och börja samarbeta mer med civilsamhällets aktörer. För att öka tillgängligheten bör till exempel testning i större utsträckning kunna utföras av aktörer som har direkt kontakt med epidemiologiskt relevanta målgrupper. Jämförelser mellan hur framgångsrika olika regioner i landet är att till exempel nå migranter med erbjudande om testning visar att gräsrotsengagemanget är avgörande. Här borde vi utnyttja civilsamhällets nätverk och kunskaper bättre.

Utbildning
Utanför specialistmottagningar är kunskaperna om hiv ofta bristfällig. Det är angeläget att personal på mottagningar som erbjuder hivtestning bereds möjlighet att delta i utbildningar om hiv. Noaks Ark arrangerar regelbundet sådana utbildningar på ett flertal orter i landet.

Politiker måste engagera sig
Hivtestning är en långsiktig strategisk folkhälsofråga. Därför får frågan inte fastna i byråkratin. Politiskt tillsatta på beslutsnivå inom sjukvården måste börja ställa krav på att den svenska hälso- och sjukvården intensifierar hivtestningen och se till att flera aktörer i samhället inkluderas i ansträngningarna för tidig hivdiagnostik.

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Dokument & länkar