Hivkampanj till Stockholms förorter

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör alla. Uppmärksamheten i media är dock över tid låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi genom vår sommarkampanj vill ändra på. Kampanjen startade den 10 juni i Luleå och Boden och återvänder nu till Stockholm efter att ha varit nere och vänt i Skåne.

Målgrupp för sommarkampanjen är alla som behöver eller vill veta mer om hiv och hivtestning med särskilt fokus på migranter. Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i just migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då medicinering redan borde ha satts in.

-Bland det viktigaste vi vill nå ut med under sommarkampanjen är information om möjligheterna till gratis och anonym hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest, säger Jeanne Masimango, projektledare för kampanjen och ansvarig för migrantverksamheten på Noaks Ark Stockholm.


Med sommarkampanjen vill vi:
• nå ut till grupper som annars sällan nås av information om smittvägar, skydd och hivtestning,
• bidra till tidig diagnosticering av hiv,
• Genom ökad kunskap mildra det sociala stigma som omgärdar hiv.'

Viktigt med tidig upptäckt av hiv
Tidig diagnos av hiv är viktigt av flera skäl. Ju tidigare effektiv hivbehandling kan sättas in desto mindre risk att immunförsvaret hinner ta skada, något som kan få följder för möjligheterna att leva ett fullgott liv trots hiv. En väl fungerande hivbehandling minskar smittrisken dramatiskt jämfört med en obehandlad hivinfektion. Tidig upptäckt och därmed tidig behandling bidrar alltså till att minska spridningen av hiv. Samhällsekonomiskt leder tidig upptäckt även till minskade sjukvårdskostnader. Idag är tyvärr sen diagnos av hiv ett problem i Sverige. Detta understryker det som är en av Noaks Arks viktigaste frågor - att verka för att vi blir bättre på hivtestning i Sverige. Det är naturligtvis en logisk kedja: Ingen testning – ingen upptäckt – ingen behandling.

Hivtestning på Noaks Ark
Noaks Ark erbjuder hivtestning med snabbsvar i Stockholm, Norrköping, Växjö och Malmö. Mer info på: www.noaksark.org/hivtest

Tider och platser för kampanjen i Stockholm

22/7 Kista, 12-16
23/7 Alby, 12-16
24/7 Skärholmen, 12-16
25/7 Farsta, 12-16
26/7Bagarmossen, 12-15

För fullständig turnéplan se vår webb: www.noaksark.org/sommarkampanj.

OBS! Ingen testning i samband med kampanjen. Dock kan testning ske på några av våra Noaks Ark-föreningar samt hos de vårdinrättningar vi hänvisar till.

Evenemanget ingår i en rikstäckande kampanj som genomförs av Riksförbundet Noaks Ark tillsammans med lokala Noaks Ark-föreningar och med hjälp av bidrag från Folkhälsomyndigheten. Projektledare är Jeanne Masimango.


Presskontakter:


Jeanne Masimango, projektledare för sommarkampanjen och ansvarig för migrantverksamheten på Noaks Ark Stockholm. Tel/mob: 08-700 46 18

Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. För frågor om hiv (smittvägar, skydd, testning etc.)

_______________________________________________________________

Så kan vi bli bättre på hivtestning

Mer snabbsvarstestning
Vid traditionell venprovtagning får patienten vänta i dagar för beskedet man oroar sig för. Med snabbsvarstestning får patienten beskedet inom femton minuter. Snabbsvarstestningens enkla logistik öppnar dessutom för flera sätt att göra testningen lättillgänglig.


Fler aktörer och samverkan
Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och börja samarbeta mer med civilsamhällets aktörer. För att öka tillgängligheten bör till exempel testning i större utsträckning kunna utföras av aktörer som har direkt kontakt med epidemiologiskt relevanta målgrupper. Jämförelser mellan hur framgångsrika olika regioner i landet är att till exempel nå migranter med erbjudande om testning visar att gräsrotsengagemanget är avgörande. Här borde vi utnyttja civilsamhällets nätverk och kunskaper bättre.

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten och kunskapen om hiv i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Dokument & länkar