Många framtida utmaningar för det hivpreventiva arbetet i Sverige

Hivorganisationen Noaks Ark vill i samband med internationella aidsdagen sätta fingret på några områden där vi ser framtida utmaningar för beslutsfattare och aktörer inom det hivpreventiva arbetet i Sverige. Hit hör att identifiera nyckelpopulationer och rikta resurserna ditåt, göra hivtestning mer lättillgänglig och inse att det hivpreventiva arbetet innefattar en idag ofta förbisedd psykosocial dimension.

Att vi idag har en fungerande behandling har inneburit många framsteg för den som lever med hiv. Den har minskat rädslan vilket i sin tur gjort att stigmat kring hiv lindrats. Den har gjort att kvinnor som har hiv idag kan föda barn med minimal risk att överföra viruset till barnet. Innan kombinationsbehandlingen kom 1996 var döden i fokus. På Noaks Ark hjälpte vi människor att förbereda sin död. Idag ser man framåt. Man skaffar barn, bildar familj och har i sig att man ska leva ett fullgott liv som vem som helst. Men, vi kan inte slå oss till ro. Inom många områden har vi inte nått tillräckligt långt och inför aidsdagen 2012 vill vi särskilt lyfta några eftersatta områden och utmaningar för framtiden.

Rikta samhällets resurser dit de gör störst nytta

Sverige ligger efter när det gäller metodutvecklingen. Vi har trettio års forskning bakom oss av hivepidemins dynamik, men det som vi lär oss av denna tar lång tid att komma till uttryck i relevanta åtgärder och strategier från samhällets sida. Något av det viktigaste inför framtiden är att vi identifierar nyckelpopulationer med hög risk för exponering för hiv och riktar resurserna ditåt. Inom de grupperna måste vi sedan nå personer som är särskilt sårbara och möta deras behov med relevanta stödinsatser.

Gör hivtestning mer lättillgänglig

Hivtestning måste göras mer lättillgänglig för allmänheten. Ingen ska nekas hivtestning. Vi måste även utöka möjligheten att hivtesta sig med snabbsvar, något som idag erbjuds endast av ett fåtal aktörer, däribland Noaks Ark Stockholm .

Öka fokuset på psykosocialt stöd

Det är på tiden att beslutsfattare förstår att hivprevention inte enbart handlar om medicinska framsteg, sexualundervisning och kondomkampanjer. Mer resurser och ökat fokus måste läggas på det psykosociala stödarbetet.

Kunskapsnivå, skam och stigma

Vi upplever att kunskapen om hiv bland allmänheten fortfarande är otillräcklig. I vår nyligen avslutade enkätundersökning om hiv visade det sig att 1 av 5 tror att hiv smittar via offentliga toaletter, saliv och på samma sätt som förkylningsvirus. Det är för många fortfarande väldigt skambelagt att bära på infektionen. Man smyger fortfarande med sin hiv för att inte riskera att bli utsatt för omgivningens fördomar och okunskap.

MSM-gruppen

Bland gruppen män som har sex med män är situationen fortsatt alarmerande. Andelen hivpositiva inom gruppen forsätter att öka och det preventiva arbetet innehåller stora brister. Framför allt saknas insikten bland beslutsfattare och forskare om betydelsen av psykosocialt stöd.

– Ser vi till det epidemiologiska läget i idag finns det inget som tyder på att vi kommer att nå de nationella målen om en halvering av den inhemska smittspridningen till 2016, säger Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark.

Hålla frågan vid liv

Vi måste börja prata mer om hiv. Hålla frågan uppe så att det inte bara blir vid speciella tillfällen som på aidsdagen eller nu i år när det varit mycket uppmärksamhet tack vare 30 år.


Presskontakter Noaks Ark

Karl-Henrik Nanning, ordförande Riksförbundet Noaks Ark. Tel: 070-311 32 16

Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark. Tel: 070-723 69 60

Björn Malmqvist, psykoterapeut, ansvarig för stödverksamheten Noaks Ark Stockholm. Tel: 073-154 76 96

Ophelia Haanyama Ørum, senior rådgivare. Tel: 08-700 46 70

Per Jacoby, kommunikationsansvarig. Tel: 08-700 46 20

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Citat

Ser vi till det epidemiologiska läget i idag finns det inget som tyder på att vi kommer att nå de nationella målen om en halvering av den inhemska smittspridningen till 2016.
Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark