Noaks Ark hivkampanj till Sundsvall 20/6

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör alla. Uppmärksamheten i media är dock över tid låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi genom vår sommarkampanj vill ändra på.

Den 20 juni tas sommarkampanjen över av Noaks Ark Sundsvall för en dag. Platsen är Stora Torget mellan 13.00 och 19.00 där vi kommer stå med vår gröna minibuss för att svara på frågor om hiv och hivtestning

Noaks Ark Sundsvall invigde sina lokaler i dec 2011 och finns liksom andra Noaks Ark-föreningar i Sverige till för att stödja den som lever med hiv eller är närstående. Lokalerna på Östra Långgatan 18 har fungerat som en mötesplats och man har anordnat en rad aktiviteter och utbildningar, bland annat för olika vårdinrättningar i länet.

-Utbildning behövs, därför satsar vi mycket på det, säger Jennie Norlén, volontär på Noaks Ark Sundsvall. Under min egen utbildning intervjuade jag personer som lever med hiv i länet och många upplevde just bristande kunskaper, både hos allmänheten och sjukvården, som ett stort problem. Annat som kom fram tydligt var att många saknade möjligheten att träffa någon i samma situation. Hos oss kan man göra just det och på det sättet känner jag att vi verkligen gör nytta.


Målgrupp för sommarkampanjen är alla som behöver eller vill veta mer om hiv och hivtestning med särskilt fokus på migranter. Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i just migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då medicinering redan borde ha satts in.

-Bland det viktigaste vi vill nå ut med är information om hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker tydligt att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest, säger Jeanne Masimango, projektledare för kampanjen.


Med sommarkampanjen vill vi:

•Nå ut till grupper som annars sällan nås av information om smittvägar, skydd och hivtestning.

• Genom ökad kunskap mildra stigmat som omgärdar hiv och minska den sociala utsatthet som hivpositiva och närstående lever under i Sverige idag.

Plats: Tors 20/6 Sundsvall, Stora Torget, 13.00 – 19.00.

För fullständig turnéplan se vår webb: www.noaksark.org/omoss/aktuellt_sommarkampanj.asp

Evenemanget ingår i en rikstäckande kampanj som genomförs av Riksförbundet Noaks Ark på uppdrag av Smittskyddsinstitutet. Projektledare är Jeanne Masimango.

Presskontakter

Jennie Norlèn, volontär, Noaks Ark Sundsvall. Mob: 0731-83 43 69.

Jeanne Masimango, projektledare för sommarkampanjen och ansvarig för migrantverksamheten på Noaks Ark Stockholm. Tel/mob: 08-700 46 18

Björn Malmquist, leg. psykoterapeut, bitr kanslichef Riksförbundet Noaks Ark, projektledare Noaks Ark Sundsvall. Tel/mob: 08-700 46 71

Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. För frågor om hiv (smittvägar, skydd, testning etc.)

För frågor kring statistik hänvisar vi till Smittskyddsinstitutet. www.smi.seFakta om hiv i Sverige

I slutet av 2012 fanns det cirka 6 200 personer med känd hivdiagnos och med behandlingskontakt inom svensk sjukvård.

2012 rapporterades 441 nya hivfall. En svagt ökande trend av rapporterade fall av hivinfektion har observerats i Sverige sedan 2003.

Sen hivdiagnos betydande problem i Sverige
Enligt de svenska hivklinikernas kvalitetsregister, InfCareHIV, diagnostiserades 60 procent av alla patienter 2011 i ett sent skede då infektionen redan hade en sådan påverkan på immunförsvaret att hivbehandling rekommenderas.

Majoriteten av dem som diagnosticerades sent var immigranter som smittats före ankomsten till Sverige, men sen diagnos är vanligt förekommande även bland personer som smittats i Sverige eller svenskfödda som smittats utomlands. I en nyligen publicerad studie konstaterar Smittskyddsinstitutet att sen hivdiagnos är ett betydande problem i Sverige.Viktigt med tidig upptäckt
Eftersom viruset är mycket mer smittsamt de första sex månaderna efter smittillfället är tidig upptäckt viktig för minskad smittspridning. Dessutom ger en tidig diagnos möjlighet till tidig behandling. Samhällsekonomiskt leder tidig upptäckt till minskade sjukvårdskostnader och sjukskrivningstal.


Fakta om hiv på internet

Noaks Ark

Hivportalen

Smittskyddsinstitutet

Hivfakta kopplat till migranter

Hivportalen

Smittskyddsinstitutet- migration och prevention

Rapporter och studier

Smittskyddsinsitutet – Tidig eller sen hivdiagnos 

Journal of the International AIDS Society A high occurrence of late presenters and missed HIV diagnosis in clinical care in Sweden

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Dokument & länkar