Noaks Arks hivkampanj till Angered 15-17 juli

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör alla. Uppmärksamheten i media är dock över tid låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi genom vår sommarkampanj vill ändra på.

Våra hivinformatörer åker under sommaren Sverige runt i Noaks Arks gröna minibuss för att informera och svara på frågor. Turen har nu kommit till Angered. Sommarkampanjen vänder sig till alla som behöver eller vill veta mer om hiv och hivtestning med särskilt fokus på migranter.

-Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då medicinering redan borde ha satts in. Därför är bland det viktigaste med kampanjen att nå ut med information om hivtestning i Sverige. Vi märker tydligt att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest, säger Jeanne Masimango, projektledare för kampanjen.

Plats: Angered 15, 16, 17 juli, kl 12.00 till 16.00.

Med sommarkampanjen vill vi:

•Nå ut till grupper som annars sällan nås av information om smittvägar, skydd och hivtestning.

• Genom ökad kunskap mildra stigmat som omgärdar hiv och minska den sociala utsatthet som hivpositiva och närstående lever under i Sverige idag.

För fullständig turnéplan se vår webb: www.noaksark.org/omoss/aktuellt_sommarkampanj.asp

Evenemanget ingår i en rikstäckande kampanj som genomförs av Riksförbundet Noaks Ark på uppdrag av Smittskyddsinstitutet. Projektledare är Jeanne Masimango.Presskontakter

Jeanne Masimango, projektledare för sommarkampanjen och ansvarig för migrantverksamheten på Noaks Ark Stockholm. Tel/mob: 08-700 46 18

Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. För frågor om hiv (smittvägar, skydd, testning etc.)

För frågor kring statistik hänvisar vi till Smittskyddsinstitutet. www.smi.se

Fakta om hiv i Sverige

I slutet av 2012 fanns det cirka 6 200 personer med känd hivdiagnos och med behandlingskontakt inom svensk sjukvård.

2012 rapporterades 441 nya hivfall. En svagt ökande trend av rapporterade fall av hivinfektion har observerats i Sverige sedan 2003.

Sen hivdiagnos betydande problem i Sverige Enligt de svenska hivklinikernas kvalitetsregister, InfCareHIV, diagnostiserades 60 procent av alla patienter 2011 i ett sent skede då infektionen redan hade en sådan påverkan på immunförsvaret att hivbehandling rekommenderas.

Majoriteten av dem som diagnosticerades sent var immigranter som smittats före ankomsten till Sverige, men sen diagnos är vanligt förekommande även bland personer som smittats i Sverige eller svenskfödda som smittats utomlands. I en nyligen publicerad studie konstaterar Smittskyddsinstitutet att sen hivdiagnos är ett betydande problem i Sverige.

Viktigt med tidig upptäckt Eftersom viruset är mycket mer smittsamt de första sex månaderna efter smittillfället är tidig upptäckt viktig för minskad smittspridning. Dessutom ger en tidig diagnos möjlighet till tidig behandling. Samhällsekonomiskt leder tidig upptäckt till minskade sjukvårdskostnader och sjukskrivningstal.

Vanliga frågor och svar hivtestning

När bör jag testa mig? Om du själv anser att du utsatt dig för en risk att smittas med hiv ska du testa dig. Vi anser även att den som bara vill veta sin hivstatus ska kunna testa sig utan krångel.  

Kan jag testa mig direkt efter risk? Det test som används reagerar för antikroppar mot hiv som hos de allra flesta kan upptäckas mellan tre till sex veckor efter smittillfället. Inom den svenska sjukvården finns riktlinjen att det ska ha gått tolv veckor från ett givet risktillfälle för att testet ska ha största möjliga säkerhet. Detta bör och får inte tolkas som att man måste vänta så lång tid. Eftersom tidig upptäckt är viktigt förordar vi på Noaks Ark tidig testning, även om testet kommer behöva kompletteras med senare taget test.  


Kan jag vara anonym? Ja, du har lagstadgad rätt att testa dig anonymt. Vid ett positivt svar kommer dock din identitet behöva fastställas.


Var kan jag testa mig? Det kan ofta vara bra att vända sig till någon av de mottagningar som har störst erfarenhet och kunskap om hivtestning. Detta är i regel infektionsmottagningar och hud/könsmottagningar (kallas ibland för STD-, STI- eller sesam-mottagningar). Du som är ung kan också vända dig till din lokala ungdomsmottagning. Du ska dock kunna testa dig kostnadsfritt och anonymt på vilken vårdcentral, husläkarmottagning eller privatläkarmottagning som helst.Fakta om hiv på internet

Noaks Ark

Hivportalen

Smittskyddsinstitutet

Hivfakta kopplat till migranter

Hivportalen

Smittskyddsinstitutet- migration och prevention

Rapporter och studier

Smittskyddsinsitutet – Tidig eller sen hivdiagnos 

Journal of the International AIDS Society A high occurrence of late presenters and missed HIV diagnosis in clinical care in Sweden

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Dokument & länkar