Noaks Arks hivkampanj till Luleå, Skellefteå och Umeå

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör alla. Uppmärksamheten i media är dock över tid låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi genom vår sommarkampanj vill ändra på.

I år är det Noaks Ark Norra Norrland som sparkar igång sommarkampanjen med start i Luleå den 15 juni, där vår gröna minibuss kommer stå parkerad i Stadsparken. Bussen åker sedan vidare till Skellefteå (17/6) och Umeå (18/6) och forsätter sedan söderut  för att tas över av nästa Noaks Ark-förening. Minibussen bemannas av våra hivinformatörer som svarar på frågor och tillhandahåller material.

Målgrupp för kampanjen är alla som behöver eller vill veta mer om hiv och hivtestning med särkilt fokus på migranter. Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i just migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då medicinering redan borde ha satts in.

-Bland det viktigaste vi vill nå ut med är information om hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker tydligt att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest, säger Christina Fräki, kommunikatör på Noaks Ark Norra Norrland.
 

Med sommarkampanjen vill vi:

•Nå ut till grupper som annars sällan nås av information om smittvägar, skydd och hivtestning.

• Genom ökad kunskap mildra stigmat som omgärdar hiv och minska den sociala utsatthet som hivpositiva och närstående lever under i Sverige idag.

Platser:

Lör 15/6: Luleå, Stadsparken, 14.00-18.00.
Sön 16/6: Luleå, Stadsparken, 13.00-16.00.
Mån 17/6: Skellefteå, centrum, 12.00-15.00
Tis 18/6: Umeå, centrum, 12.00-15.00.

För fullständig turnéplan se vår webb: www.noaksark.org/omoss/aktuellt_sommarkampanj.asp

Evenemanget ingår i en rikstäckande kampanj som genomförs av Riksförbundet Noaks Ark på uppdrag av Smittskyddsinstitutet. Projektledare är Jeanne Masimango.

Presskontakter

Christina Fräki, kommunikatör Noaks Ark Norra Norrland. Tel. 070-640 40 27

Monica Hultman, verksamhetsledare Noaks Ark Norra Norrland (Umeå). Tel. 073-073 65 15

Jeanne Masimango, projektledare och ansvarig för migrantverksamheten på Noaks Ark Stockholm. 073-905 32 84

Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. För frågor om hiv (smittvägar, skydd, testning etc.)

För frågor kring statistik hänvisar vi till Smittskyddsinstitutet. www.smi.seFakta om hiv i Sverige

•I slutet av 2012 fanns det cirka 6 200 personer med känd hivdiagnos och med behandlingskontakt inom svensk sjukvård.

•2012 rapporterades 441 nya hivfall. En svagt ökande trend av rapporterade fall av hivinfektion har observerats i Sverige sedan 2003.

•Enligt de svenska hivklinikernas kvalitetsregister, InfCareHIV, diagnostiserades 60 procent av alla patienter 2011 i ett sent skede då infektionen redan hade en sådan påverkan på immunförsvaret att hivbehandling rekommenderas.

•Majoriteten av dem som diagnosticerades sent var immigranter som smittats före ankomsten till Sverige, men sen diagnos är vanligt förekommande även bland personer som smittats i Sverige eller svenskfödda som smittats utomlands. I en nyligen publicerad studie konstaterar Smitskyddsinstitutet att sen hivdiagnos är ett betydande problem i Sverige.

•Tidig diagnos av hiv är viktigt av medicinska skäl. Ju tidigare hivmediciner kan sättas in deste bättre behandlingsprognos. Då viruset är som mest smittsamt de första månaderna efter smitta är tidig upptäckt viktigt för att minska spridningen av hiv. Samhällsekonomiskt leder tidig upptäckt till minskade sjukvårdskostnader.

Fakta om hiv på internet

Noaks Ark

Hivportalen

Smittskyddsinstitutet

Hivfakta kopplat till migranter

Hivportalen

Smittskyddsinstitutet- migration och prevention

Rapporter och studier

Smittskyddsinsitutet – Tidig eller sen hivdiagnos 

Journal of the International AIDS Society A high occurrence of late presenters and missed HIV diagnosis in clinical care in Sweden
Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Dokument & länkar