Noaks Arks hivkampanj till Sundsvall 8 maj

Report this content

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör alla. Uppmärksamheten i media är dock över tid låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi genom vår sommarkampanj vill ändra på.

Målgrupp för kampanjen är alla som behöver eller vill veta mer om hiv och hivtestning med särskilt fokus på migranter. Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i just migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då behandling redan borde ha satts in.

-Bland det viktigaste vi vill nå ut med är information om hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest, säger Jennie Norlén, ordförande Noaks Ark Södra Norrland och ansvarig för verksamheten i Sundsvall.

Tidig diagnos av hiv är viktigt av flera skäl. Ju tidigare effektiv hivbehandling kan sättas in desto mindre risk att immunförsvaret hinner ta skada, något som kan få följder för möjligheterna att leva ett fullgott liv med hiv. Då viruset är som mest smittsamt de första månaderna efter att man fått hiv är tidig upptäckt viktigt för att minska spridningen av hiv. Dagens hivbehandling är så effektiv att det går att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Då är överföringsrisken vid sexuella kontakter mycket låg.  


Plats
: Bista City kl. 13-18

Presskontakt: Jennie Norlén 070 - 239 39 65. E-post: jennie.norlen@noaksark.org

Information om kampanjen och pressbilder: www.noaksark.org/sommarkampanj

Vad är hiv?
Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus. Hos en människa orsakar viruset en kronisk men behandlingsbar infektion.
Det finns idag inget botemedel men i Sverige fungerar medicineringen och behandlingen så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. En obehandlad hivinfektion är däremot livshotande. Därför är det viktigt att testa sig så att behandling kan sättas in så tidigt som möjligt.

Hur kan hiv överföras?
Risken att någon överför hiv till en annan människa är som störst de första månaderna efter smittillfället innan behandling kunnat sättas in. Då är virusmängden hög samtidigt som den som fått hiv ännu inte vet om det.
Hiv kan överföras vid oskyddade anala, vaginala och orala samlag eller genom att dela injektionsverktyg med någon som har hiv. Viruset kan även överföras under graviditet, förlossning eller vid amning.   
Hiv kan inte överföras vid sociala kontakter.

Vid behandlad hivinfektion
Dagens hivbehandling är så effektiv att det går det att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Då är överföringsrisken vid sexuella kontakter mycket låg. 
Risken att hiv överförs vid graviditet eller förlossning är mycket låg om behandling sätts in i god tid. Hur risken ser ut vid delning av sprutor är mer oklart i dagsläget. Men bedömningen är att hivbehandling påtagligt minskar risken för överföring.

Skydda sig själv och andra
En person kan ha hiv och vara smittsam utan att veta om det. Kondom är ett bra sätt att skydda sig själv och andra mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Dela aldrig sprutor med någon.
Testa dig om du är osäker och våga ställ frågan om din partner testat sig.
Risken att föra hiv vidare till andra eller få hiv kan öka om du har en annan sexuellt överförbar infektion.

Hur vet man om man har hiv?
Det enda sättet är att göra ett hivtest. Det är gratis och du kan vara anonym. Du kan testa dig hos oss på Noaks Ark, infektionsmottagningar, sesammottagningar, ungdomsmottagningar, hudmottagningar, könsmottagningar, hos din gynekolog eller barnmorska.

Hivtestning på Noaks Ark
Vi erbjuder hivtest med snabbsvar (15 min) hos våra föreningar i Stockholm, Norrköping, Växjö och Malmö.
www.noaksark.org/hivtest


Mottagningar i hela Sverige
www.hivtest.nu

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi arbetar för ökat välbefinnande hos dem som lever med hiv eller är närstående och bedriver ett brett förebyggande arbete mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och minska stigmatiseringen av sjukdomen. Noaks Ark finns i Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Östergötland/Örebro, Småland/Halland, Västra Götaland  och Skåne/Blekinge.


Taggar: