Noaks Arks hivkampanj till Umeå 14 aug

Report this content

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör alla. Uppmärksamheten i media är dock låg liksom kunskapsnivån hos allmänheten, vilket spär på stigmatiseringen kring hiv. Det finns även många grupper i samhället som aldrig nås av information om sexuell hälsa och om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Detta vill vi genom vår sommarkampanj ändra på.

Våra hivinformatörer åker under sommaren Sverige runt för att informera och svara på frågor. Turen har nu kommit till Umeå. Kampanjen riktar sig till alla svenskar med särskilt fokus på migranter. Många av våra hivinformatörer är själva migranter från högendemiska länder som har stått öga mot öga med sjukdomen och som därför har viktiga erfarenheter att dela med sig av.

-Många av dem vi möter skulle aldrig någonsin ta en spontan vårdkontakt för att prata hiv. Men med oss vågar de prata, säger Jeanne Masimango som driver kampanjen för fjärde året i rad. Vi träffar även många som egentligen inte vet något annat om hiv än den skräckpropaganda som pumpades ut under 1980-talet.

Med sommarkampanjen vill vi:

•Nå ut till grupper som annars inte nås av information om smittvägar, skydd och hivtestning.

•Påminna semesterlediga svenskar om vikten av att mitt i sommaryran skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar.

•Genom ökad kunskap mildra stigmat som omgärdar hiv och minska den sociala utsatthet som hivpositiva och närstående lever under i Sverige idag.

Plats: Rådhustorget kl. 11-17

För fullständig turnéplan se vår webb: www.noaksark.org/omoss/aktuellt_sommarkampanj.asp

Presskontakter:

Monica Hultman, verksamhetsansvarig Noaks Ark Västerbotten 0730-73 65 15

Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. För frågor om hiv (smittvägar, skydd, testning etc.)

För frågor kring statistik hänvisar vi till Smittskyddsinstitutet.

Hivstatistik för Sverige

•Sedan Hiv/aids blev anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen 1983 har 9 891 fall av hivinfektion rapporterats, varav 2 428 har fått aidsdiagnos och 2 131 har rapporterats avlidna.

•I slutet av 2011 fanns det cirka 5 800 personer med känd hivdiagnos och med behandlingskontakt inom svensk sjukvård.

•2011 rapporterades 465 nya hivfall. En svagt ökande trend av rapporterade fall av hivinfektion har observerats i Sverige sedan 2003.

•Enligt de svenska hivklinikernas kvalitetsregister, InfCareHIV, diagnostiserades 60 procent av alla patienter 2011 i ett sent skede då infektionen redan hade en sådan påverkan på immunförsvaret att hivbehandling rekommenderas.

•Majoriteten av dem som diagnosticerades sent var immigranter som smittats heterosexuellt före ankomsten till Sverige, men sen diagnos förekommer även bland svenskfödda.

Källa: Smittskyddsinstitutet (http://www.smi.se/statistik/hivinfektion/)

Fakta om hiv på internet

www.noaksark.org/pressrum/pressrum_hivfakta.asp

www.hivportalen.se/fakta/Sidor/default.aspx

Hivfakta kopplat till migranter

http://www.hivportalen.se/fakta/riskutsattagrupper/Sidor/personermedutlandskbakgrund.aspx

http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/hivprevention-och-sexuell-halsa/migration-sexuell-halsa-och-prevention/

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

-Många av dem vi möter skulle aldrig någonsin ta en spontan vårdkontakt för att prata hiv. Men med oss vågar de prata.
Jeanne Masimango