Vad vet vi om kunskapsnivån om hiv i Sverige?

Mot slutet av oktober förhoppningsvis mycket mer! Noaks Ark och Gilead Sciences Sweden lanserar i samarbete med Netdoktor.se en enkätundersökning på nätet om hiv. Undersökningen syftar till att få mer information om kunskapsnivån kring hiv i samhället idag samt att skapa oss en tydligare bild om hivpositivas livskvalitet.


Kunskap
Vi som jobbar inom Noaks Ark stöter ofta på bristande kunskaper om hiv både bland allmänheten och yrkesverksamma. Okunskap ökar stigmatiseringen, sprider fördomar och gör att många fortfarande har en överdriven rädsla för att bli smittade av hiv. Kunde vi bara höja kunskapsnivån i samhället skulle vi kunna göra livet mycket enklare för de nästan 6000 människor som lever med hiv i Sverige idag. För att utbildningsinsatser ska få någon effekt är det naturligtvis viktigt att vi vet var vi ska sätta in resurserna. Därför är det viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen.

Livskvalitet
De flesta som lever med hiv i Sverige idag har en bättre livskvalitet än tidigare då effektiv behandling inte fanns. Men hiv för med sig en ökad sårbarhet, relationsproblem och ofta även ett socialt utanförskap. Att leva med hiv innebär en utmaning som många behöver hjälp och stöd för att hantera. Inom Noaks Ark finns en stor kunskap om  stöd till hivpositiva och närstående och alla våra föreningar arbetar aktivt med detta stödarbete. Men vi behöver veta mera! Både för att kunna utveckla verksamheten och för att kunna påverka samhället att rikta resurserna i hivarbetet åt rätt håll.

Enkäten
Att svara tar mindre än tio minuter och alla som besvarar enkäten är givetvis anonyma. Undersökningen kan nås via vår hemsida www.noaksark.org eller via Netdoktor.se under avsnittet ”Förkylning & infektion” under perioden 12 oktober till 26 oktober.

Klicka här för att komma direkt till enkäten

Presskontakt på Noaks Ark
Helena Granholm, sjuksköterska och rådgivare på Noaks Ark Direkt /Noaks Ark Stockholms hivtestmottagning. 08-700 46 27.

Tack för din hjälp!

Noaks Ark & Gilead Sciences

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället.

Taggar:

Dokument & länkar