"Vi måste bli bättre på hivtestning i Sverige!"

Idag publicerade Smittskyddsinstitutet rapporten om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Utifrån ett samlat kunskapsunderlag gör man bedömningen att smittsamheten hos en person som lever med hiv och som är under väl fungerande behandling är mycket liten eller till och med minimal. Troligen kommer dessa slutsatser få betydande konsekvenser för hur vi ser på hiv i Sverige. Från Noaks Arks håll vill vi här sätta fingret på en viktig fråga i sammanhanget: tillgången till krångelfri hivtestning som en viktig faktor för tidig upptäckt och därmed tidig behandling för att minska spridningen av hiv.


Smittsamheten för hiv är som störst de första månaderna efter smittillfället. Det betyder att den som får sin diagnos sent och inte får tidig behandling är den som löper störst risk att smitta andra med hiv. Samtidigt vet vi nu i och med dagens rapport med säkerhet att fungerande hivbehandling minimerar risken att föra hiv vidare. Detta understryker det som är en av våra viktigaste frågor och som vi drivit under många år: Vi måste bli bättre på hivtestning i Sverige! Det är naturligtvis en logisk kedja: Ingen testning – ingen upptäckt – ingen behandling - hiv förs vidare.- Att öka tillgången till krångelfri hivtestning med snabbsvar ser vi som en avgörande faktor för att öka antalet tidiga diagnoser av hiv och därmed också minska spridningen. Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och skapa förutsättningar för fler aktörer, säger Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark. Och fortsätter:

-Det är för krångligt att testa sig idag. Testningen måste ske mer utifrån patientens perspektiv och önskemål.Hivtestning på Noaks Ark

Vi kan idag erbjuda hivtest med snabbsvar i Stockholm och i Malmö. Vi har som målsättning att utöka vår testverksamhet till fler av de regioner vi verkar i.


Presskontakt
Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark: tel 08-700 46 16Så kan vi bli bättre på hivtestning


Mer snabbsvarstestning

Vid traditionell venprovtagning får patienten vänta i dagar för beskedet man oroar sig för. Med snabbsvarstestning får patienten beskedet inom femton minuter. Snabbsvarstestningens enkla logistik öppnar dessutom för flera sätt att göra testningen lättillgänglig, såsom ambulerande testningsenheter och hemtestning.


Fler aktörer och samverkan

Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och börja samarbeta mer med civilsamhällets aktörer. För att öka tillgängligheten bör till exempel testning i större utsträckning kunna utföras av aktörer som har direkt kontakt med epidemiologiskt relevanta målgrupper. Jämförelser mellan hur framgångsrika olika regioner i landet är att till exempel nå migranter med erbjudande om testning visar att gräsrotsengagemanget är avgörande. Här borde vi utnyttja civilsamhällets nätverk och kunskaper bättre.

Utbildning

Utanför specialistmottagningar är kunskaperna om hiv ofta bristfällig. Det är angeläget att personal på mottagningar som erbjuder hivtestning bereds möjlighet att delta i utbildningar om hiv. Noaks Ark arrangerar regelbundet sådana utbildningar på ett flertal orter i landet.


Politiker måste engagera sig

Hivtestning är en långsiktig strategisk folkhälsofråga. Därför får frågan inte fastna i byråkratin. Politiskt tillsatta på beslutsnivå inom sjukvården måste börja ställa krav på att den svenska hälso- och sjukvården intensifierar hivtestningen och se till att flera aktörer i samhället inkluderas i ansträngningarna för tidig hivdiagnostik.

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Att öka tillgången till krångelfri hivtestning med snabbsvar ser vi som en avgörande faktor för att öka antalet tidiga diagnoser av hiv och därmed också minska spridningen. Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och skapa förutsättningar för fler aktörer.
Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark