Nordax Bank AB (publ) offentliggör utfall av erbjudande om eget förvärv av vissa utstående NOK/SEK-obligationer

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Nordax Bank AB (publ) ("Bolaget") offentliggör utfallet i det Erbjudande till innehavare av utstående seniora icke-säkerställda obligationer specificerade nedan (the "Obligationerna") där Bolaget erbjudit sig att förvärva Obligationer mot ett kontant vederlag (”Erbjudandet”) i enlighet med villkoren i Erbjudandedokumentet daterat 26 maj 2023 (”Erbjudandedokumentet”).

Erbjudandet löpte ut 15:00 CEST den 31 maj 2023. Giltiga instruktioner avseende Obligationer motsvarande SEK 354,000,000 & NOK 498,000,000 mottogs under Erbjudandet. Bolaget har beslutat att instruktioner till ett nedan beskrivet aggregerat nominellt värde skall accepteras. Total nominell volym har därmed ökats till NOK 696,596,844.

Beskrivning av Obligationerna ISIN Nominellt belopp förvärvat Nominellt accepterat belopp för förvärv Köpeskillingen Skalningsfaktor
SEK 600,000,000 FRN med förfall december 2023 NO0010871296 SEK 354,000,000 SEK 266,000,000 100.000% 76.00%
NOK 1,200,000,000 FRN med förfall december 2023 NO0010871155 NOK 298,000,000 NOK 224,000,000 100.000% 76.00%
NOK 1,850,000,000 FRN med förfall may 2024 NO0011142572 NOK 200,000,000 NOK 200,000,000 99.000% N/A

Bolaget kommer att betala den relevanta köpeskillingen plus eller minus upplupen ränta på Obligationerna, såsom tillämpligt. Likviddag för Erbjudandet är den 7 juni 2023.

Avveckling av transaktionerna enligt Erbjudandet kommer att hanteras hos Nordea Bank Abp. Samtliga ägare av Obligationerna bör koordinera med respektive bankrepresentativ omgående. Obligationerna vilka godkänns och förvärvas av Bolaget i enlighet med Erbjudandet kommer att kvarstå på Bolagets balansräkning. 

Dealer Manager:

Nordea Bank Abp: +45 6136 0379 / nordealiabilitymanagement@nordea.com

För mer information, vänligen kontakta:

Arash Bigloo, Head of Treasury, Nordax Bank AB (publ)

+46 738 66 06 62

arash.bigloo@nordax.se

Mats Benserud, Head of Investor Relations, Nordax Bank AB (publ)

+47 958 91 539

mats.benserud@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Koncernen har strax under 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax Banks spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax Banks kunder är finansiellt stabila. Per 31 mars 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 93.7 miljarder kronor och inlåningen till 80,1 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Denna information är sådan information som Nordax Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt norska verdipapirhandelloven § 5-12.