Delårsrapport 2, januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport 2, januari - juni 2002 14 augusti 2002 Nobel Biocare Holding AG koncernen Den totala försäljningen ökade med 11% (11% efter valutajustering) till 1 457,8 MSEK. Under andra kvartalet 2002 ökade försäljningen med 7% (11% efter valutajustering) till 728,9 MSEK. Försäljningen under det andra kvartalet påverkades inte av några prisförändringar. Från Japan rapporteras en fortsatt positiv försäljningstillväxt. God försäljningstillväxt noteras också under andra kvartalet i Tyskland, Belgien och Nederländerna. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 39% till 293,1 MSEK medan rörelseresultatet ökade med 13% till 239,7 MSEK. Under det andra kvartalet 2002 ökade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster med 31% till 149,5 MSEK. Programmet för lönsamhetsförbättring bidrog till en ökning av rörelse marginalen före goodwillavskrivningar för Dentala Implantat från 25.5% i första kvartalet till 27.3% i andra kvartalet, vilket resulterade i en marginal på 26,4% under första halvåret 2002. Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster för koncernen ökade till 20,1%. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 67% till 348,6 MSEK, vilket minskade nettoskulden till 13,1 MSEK per den 30 juni 2002. Vinsten per aktie ökade med 17% och uppgick till 5,71 SEK, motsvarande 0,92 CHF. En ny schweizisk holdingbolagsstruktur etablerades efter det framgångsrika erbjudandet om utbyte av aktier. Aktierna i det nya schweiziska moderbolaget Nobel Biocare Holding AG noterades på både den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen den 24 juni 2002. Nobel Biocare AB:s aktier avnoterades från Stockholmsbörsen den 18 juli 2002, då ca 99% av aktierna var utbytta. MSEK Jan-juni Jan-juni Föränd 2002 2001 ring Nettoomsättning 1 457,8 1 309,2 +11,4% varav Dentala Implantat 1 272,9 1 146,8 +11,0% varav Procera® 184,9 162,4 +13,9% Rörelseresultat före jämförelsestörande 293,1 211,4 +38,6% poster Rörelseresultat (EBIT) 239,7 211,4 +13,4% Nettoresultat 143,5 123,5 +16,2% Kassaflöde från den löpande verksamheten 348,6 208,8 +67,0% Vinst per aktie, SEK 5,71* 4,87** +17,2% Vinst per aktie, CHF 0,92* Antal aktier 25 133 25 341 290* 224** Antal aktier efter utspädning 26 357 26 617 605 318** Marknadsvärde den 30 juni 14 643 9 300 * Genomsnittligt antal aktier i Nobel Biocare Holding AG / Nobel Biocare AB. ** Genomsnittligt antal aktier i Nobel Biocare AB. Nobel Biocare Holding AG koncernen Försäljning Koncernen Den totala försäljningen ökade med 11,4% till 1 457,8 MSEK (11,1% efter valutajustering). Under det andra kvartalet ökade försäljningen med 7,4% till 728,9 MSEK (10,5% efter valutajustering). Försäljningen under det andra kvartalet påverkades inte av några prisförändringar. Dentala Implantat Försäljningen ökade med 11,0% till 1 272,9 MSEK (10,7% efter valutajustering). Under det andra kvartalet 2002 ökade försäljningen med 6,9% till 635,2 MSEK (10,1% efter valutajustering). Dentala Implantat - Försäljning per region, januari-juni MSEK 2002 2001 Tillväxt i SEK (i lokal valuta) Europa 558,0 495,9 12,5% / (11,1%) Nordamerika 476,8 426,4 11,8% / (10,3%) Asien 139,2 116,0 20,0% / (21,5%) Övriga marknader/Gore 98,9 108,5 -8,8% / (-0,8%) Totalt 1 272,9 1 146,8 11,0% / (10,7%) Dentala Implantat - Försäljning per region, april-juni MSEK 2002 2001 Tillväxt i SEK (i lokal valuta) Europa 280,0 246,7 13,5% / (13,0%) Nordamerika 237,2 222,0 6,8% / (11,0%) Asien 69,0 65,0 6,2% / (9,7%) Övriga marknader/Gore 49,0 60,4 -18,9% / (-8,9%) Totalt 635,2 594,1 6,9% / (10,1%) Valutajusterad försäljningstillväxt på huvudmarknaderna i Europa och Nordamerika ökade under det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet 2002. Den nya försäljningsstrategin att rikta sig till nya kunder med Replace Select, resulterade i en avsevärd tillväxt för varumärket och antalet kunder ökade med fler än 1 000 under det andra kvartalet 2002. Implantatsystemet Replace Select växer snabbare än marknaden tack vare egenskaper som användarvänlighet och variation, och riktar sig till det växande marknadssegmentet av allmäntandläkare. Framgången för Nobel Biocares innovativa nya TiUnite-implantat fortsätter. Av implantatförsäljningen utgör TiUnite 65% inom Brånemark System och 51% inom Replace. TiUnite-ytans kliniska prestanda har visat sig leda till betydande förbättringar både avseende lyckandefrekvens och stabilitet. Kliniska studier av TiUnite-ytan för direktbelastning kommer att publiceras i september 2002. I juni erhöll Nobel Biocare som första företag ett godkännade för generell användning av Replace med HA-beläggning för direktbelastning. Försäljningen av Gore-membran är inkluderad i affärsområde Dentala Implantat. Gore-membranens andel av försäljningen var måttlig under det första halvåret 2002. Det nya biologiskt resorberbara Gore-membranet Resolut Adapt, som lanserades under det andra kvartalet 2002, fick ett positivt mottagande på marknaden och förväntas öka tillväxten för Gore. Procera Försäljningen ökade med 13,9% till 184,9 MSEK (12,7% efter valutajustering). Under det andra kvartalet 2002 ökade försäljningen med 10,8% till 93,7 MSEK (13,2% efter valutajustering). [REMOVED GRAPHICS] Försäljningen av Procera AllCeram och Procera Scanners visade en stabil ökningstakt. Scanner-försäljningen ökade i det andra kvartalet i jämförelse med det första kvartalet 2002. Försäljningen av individuellt utformad protetik för dentala implantat ökar nu när Procera Abutment, som tillverkas av keramik, stegvis lanseras. Under andra kvartalet installerades det nya programmet för tredimensionell CAD-design globalt. Rörelseresultat Koncernen Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade med 41,4% till 343,1 MSEK (242,6). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 38,6% till 293,1 MSEK (211,4). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 13,4% till 239,7 MSEK (211,4). Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 16,4% (16,1%) respektive 20,1% (16,1%) före jämförelsestörande poster. Rörelsekostnaderna uppgick till 49,6% (50,5%) av försäljningen under det första halvåret 2002. Goodwillavskrivningarna ökade till 50,1 MSEK (31,2), i huvudsak som ett resultat av förvärvet av Procera Sandvik AB i december 2001. Avskrivningarna uppgick till 48,8 MSEK (40,0). Programmet för lönsamhetsförbättring, som tillkännagavs i oktober 2001 och som har till syfte att öka vinstnivån, utvecklas bättre än plan och resulterade i en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar för Dentala Implantat på 26,4% och en rörelsemarginal före jämförelsestörande poster för koncernen på 20,1%. Rörelseresultat, januari-juni 2002 % av 2001 % av MSEK fsg fsg Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) och jämförelsestörande poster Dentala Implantat 336,4 26,4 239,2 20,9 Procera 6,7 3,6 3,4 2,1 Totalt 343,1 23,5 242,6 18,5 Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster Dentala Implantat 300,0 23,6 208,0 18,1 Procera -6,9 -3,7 3,4 2,1 Totalt 293,1 20,1 211,4 16,1 Rörelseresultat, april-juni 2002 % av 2001 % av MSEK fsg fsg Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) och jämförelsestörande poster Dentala Implantat 173,6 27,3 129,7 21,9 Procera 0,4 0,4 0,4 0,4 Totalt 174,0 23,9 130,1 19,2 Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster Dentala Implantat 156,0 24,6 114,0 19,2 Procera -6,5 -6,9 0,4 0,4 Totalt 149,5 20,5 114,4 16,9 Under det andra kvartalet 2002 redovisas jämförelsestörande poster på - 53,4 MSEK, vilka utgör större delen av konsultkostnaderna i samband med bildandet av den nya schweiziska holdingbolagsstrukturen. Dentala Implantat Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade med 40,6% till 336,4 MSEK (239,2). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 44,2% till 300,0 MSEK (208,0). Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar ökade till 26,4% (20,9%) som ett resultat av det pågående programmet för lönsamhetsförbättring. Omkring 1,5% hänförs till högre effektivitet inom inköp och produktion, 1% till ökad försäljningseffektivitet och 2,5% till lägre rörelsekostnader. Procera Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 6,7 MSEK (3,4). Efter goodwillavskrivningar uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -6,9 MSEK (3,4). EBITA-marginalen ökade till 3,6% (2,1%). Integreringen av Procera i Nobel Biocares organisation slutfördes framgångsrikt under det första halvåret 2002. En gemensam marknads- och försäljningsorganisation för affärsområdena Dentala Implantat och Procera infördes på alla marknader samt på Nobel Biocares huvudkontor. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 48,3 MSEK (55,8), varav 30,9 MSEK avser investeringar inom produktionsanläggningarna. Likviditet och finansiell ställning I huvudsak beroende på ett minskat rörelsekapital, ökade kassaflödet från den löpande verksamheten med 67% till 348,6 MSEK, vilket minskade nettoskulden från 272,0 MSEK till 13,1 MSEK under det första halvåret 2002. De likvida medlen uppgick till 271,4 MSEK (31/12/2001: 233,8 MSEK). Eget kapital per genomsnittlig aktie minskade till 68,00* SEK (31/12/2001: 76,33** SEK), beroende på utbetalad utdelning och negativa omräkningsdifferenser, till största delen som en följd av den försvagade amerikanska dollarn. Moderbolaget Sedan 21 juni 2002 har Nobel Biocare Holding AG varit Nobel Biocare- koncernens moderbolag. Moderbolagets resultaträkning omfattar konsultkostnader i samband med bildandet av den nya schweiziska holdingbolagsstrukturen. I balansräkningen ingår ägarandelen i Nobel Biocare AB som huvudsaklig tillgång och motsvarande eget kapital. Efter det framgångsrika erbjudandet om utbyte av aktier uppgick det totala antalet aktier i Nobel Biocare Holding AG den 30/6/2002 till 24 005 242 (31/12/2001 för Nobel Biocare AB: 25 354 900). Efter inlösen av samtliga utestående teckningsrätter och optioner, kommer det totala antalet aktier att vara 26 357 605. En ny schweizisk holdingbolagsstruktur Initiativet från Nobel Biocare AB:s styrelse att bilda en ny schweizisk holdingbolagsstruktur gjordes för att stödja företagets kontinuerliga strävan att öka lönsamheten, upprätthålla en långsiktig ledarposition på marknaden samt att skapa värde för aktieägarna. Etableringen av en schweizisk holdingbolagsstruktur ägde rum genom ett utbyteserbjudande till alla aktieägare i Nobel Biocare AB. En (1) aktie i Nobel Biocare AB byttes mot en (1) aktie i ett nytt schweiziskt moderbolag, Nobel Biocare Holding AG. Efter det framgångsrika genomförandet av aktieutbytet, med 99% aktier utbytta den 9 juli 2002, är nu Nobel Biocare AB ett dotterbolag till Nobel Biocare Holding AG. Aktierna i det nya schweiziska moderbolaget noterades både på den schweiziska börsen SWX i Zürich och på Stockholmsbörsen den 24 juni 2002. Förändringen av bolagsstrukturen påverkar inte Nobel Biocares verksamhet. Alla nuvarande verksamheter på huvudkontoret, inklusive forskningsavdelningen, kommer att finnas kvar i Göteborg. Produktionsanläggningarna i Sverige och USA påverkas inte av den nya holdingbolagsstrukturen. Som en effekt av den nya schweiziska holdingbolagsstrukturen, redovisar Nobel Biocare fr o m kvartal 2 den ekonomiska informationen enligt svenska redovisningsregler med en separat avstämning i not gentemot IAS. Årsredovisningen för 2002 för den nya koncernen kommer att redovisas enligt IAS. Statusrapport avseende tvister Eftersom inga väsentliga förändringar noterats avseende de tvister som tidigare rapporterats, och inga nya tvister tillkommit, har Nobel Biocare inte ändrat sin bedömning av utfallet av de pågående tvisterna. Utsikter för innevarande år Utsikterna för återstoden av 2002 ska ses i förhållande till bolagets strategi, som lades fast i oktober 2001. Prioriteringarna och målen för 2002 kan sammanfattas enligt följande: Öka EBITA-marginalen för affärsområdet Dentala Implantat, från 21% (2001) till >24% i slutet av 2002. EBIT-marginalen för hela koncernen ska öka från 16% (2001) till >20% 2002. Genomförande av en ny försäljningsstrategi som riktar sig mot ett nytt marknadssegment, dvs. allmänpraktiserande tandläkare. Utveckling och lansering av ett nytt integrerat globalt marknadskoncept med namnet Crown & Bridge & Implant, som ska stödja en långsiktig tillväxt och bidra till en förändring av Nobel Biocares inriktning mot ett världsledande företag inom innovativa estetiska ersättningar för förlorade tänder. Lanseringen av det nya produkterbjudandet kommer att ske under det fjärde kvartalet 2002. Dra full nytta av den strategiska ompositioneringen och integreringen av Procera inom Nobel Biocares organisation. 14 augusti, 2002 NOBEL BIOCARE HOLDING AG Heliane Canepa VD och koncernchef För mer information kontakta: Harrieth Sundaeus, chef Ekonomi & Finans, tel. +46 31 81 88 48 Gunilla Ekholtz, chef för Investor Relations, tel. +46 31 81 88 36 Delårsrapport 3 kommer att publiceras den 23 oktober, 2002. Nobel Biocare är ett innovativt, medicintekniskt företag som har sin kärnverksamhet inom tandimplantat och tandprotetik. Företaget är världsledande med sina produktsystem för dentala implantat, Brånemark System® och Replace(TM). Företagets andra produktlinje, Procera®, är en unik IT-baserad process för industriell produktion av estetisk tandprotetik. Systemet har lanserats i fler än 35 länder. Nobel Biocare har omkring 1 300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2 663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning sker i Sverige och USA. Nobel Biocare har sin egen försäljningsorganisation i 27 länder. www.nobelbiocare.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar