Delårsrapport 3, januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport 3, januari - september 2002 23 oktober 2002 Nobel Biocare Holding AG koncernen *Försäljningen i Nobel Biocare utvecklas positivt mätt i lokal valuta. Den totala försäljningen uppgick till 2 075,8 MSEK (11,5% ökning efter valutajustering). I det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 618,0 MSEK (12,8% ökning efter valutajustering). *Nordamerika rapporterar en förbättrad försäljningstrend medan den europeiska marknaden uppvisar en varierad utveckling. Försäljningsökningen i Japan var fortsatt stark. *Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 45,2% till 427,0 MSEK medan rörelseresultatet ökade med 34,6% till 367,6 MSEK. I det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet före jämförelsestörande poster med 62,1% till 133,9 MSEK. *Programmet för lönsamhetsförbättring har bidragit till en betydande ökning av rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster för Dentala Implantat och uppgick till 27,0% under de första nio månaderna jämfört med 20,3% under motsvarande period 2001. Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster för koncernen ökade till 20,6% jämfört med 15,4% 2001. Denna positiva utveckling har resulterat i betydande förbättringar av viktiga nyckeltal såsom rörelseresultat/anställd och avkastning på operativt kapital. *Det nya produkterbjudandet har framgångsrikt introducerats på vetenskapliga kongresser i Europa och USA under september och oktober. Den globala marknadslanseringen av det nya, rationaliserade produkterbjudandet inleds den 1 november 2002 som planerat. *Som en del av det nya produkterbjudandet har en produktrationalisering ägt rum, vilken kommer att leda till en reducering från 2 400 till 800 artiklar i slutet av 2003. Det nya sortimentet innehåller mer än 380 nya artiklar och dessutom har 50 betydande förbättringar genomförts på det befintliga sortimentet. *Utsikterna för det fjärde kvartalet 2002 är mycket goda mot bakgrund av den förestående produktlanseringen i november. Koncernen förväntas överträffa uppsatta mål för helåret. MSEK Jan-sept Jan- Föränd- Förändr. 2002 sept ring valuta- 2001 justerad Nettoomsättning 2 075,8 1 909,1 +8,7% +11,5% varav Dentala Implantat 1 813,0 1 673,3 +8,3% +11,2% varav Procera® 262,8 235,8 +11,5% +13,8% Rörelseresultat före 427,0 294,0 jämförelsestörande poster +45,2% Rörelseresultat (EBIT) 367,6 273,1 +34,6% Nettoresultat 219,5 155,4 +41,2% Kassaflöde från den löpande 448,6 419,7 +6,9% verksamheten Vinst per aktie, SEK 8,74* 6,14** +42,3% Vinst per aktie, CHF 1,40* Marknadsvärde den 30 10 147 9 300 september * Genomsnittligt antal aktier i Nobel Biocare Holding AG / Nobel Biocare AB. ** Genomsnittligt antal aktier i Nobel Biocare AB. Nobel Biocare Holding AG koncernen Försäljning Koncernen Försäljningen ökade med 8,7% till 2 075,8 MSEK (11,5% efter valutajustering). Under det tredje kvartalet ökade försäljningen med 3,0% till 618,0 MSEK (12,8% efter valutajustering). Dentala Implantat Försäljningen ökade med 8,3% till 1 813,0 MSEK (11,2% efter valutajustering). Under det tredje kvartalet 2002 ökade försäljningen med 2,6% till 540,1 MSEK (12,3% efter valutajustering). Dentala Implantat - Försäljning per region, januari- september MSEK 2002 2001 Tillväxt i SEK (i lokal valuta) Europa 764,6 694,5 10,1% / (9,6%) Nordamerika 690,1 639,3 7,9% / (11,3%) Asien 210,0 178,8 17,4% / (22,3%) Övriga 148,3 160,7 -7,7 % / (5,5 %) marknader/Gore Totalt 1 813,0 1 673,3 8,3% / (11,2%) Dentala Implantat - Försäljning per region, juli-september MSEK 2002 2001 Tillväxt i SEK (i lokal valuta) Europa 206,6 199,8 3,4% / (5,5%) Nordamerika 213,4 212,9 0,2 % / (13,4%) Asien 70,8 62,9 12,6% / (23,9%) Övriga 49,3 50,9 -3,1% / (20,4%) marknader/Gore Totalt 540,1 526,5 2,6% / (12,3%) Nobel Biocare befinner sig i en period med en positiv tillväxttrend efter valutajusteringar, samtidigt som de nominella tillväxtsiffrorna har påverkats avsevärt av den allt svagare amerikanska dollarn. Totalt har tillväxttrenden i affärsområdet Dentala Implantat varit stabil under det tredje kvartalet. Nordamerika rapporterar en ökad försäljningstillväxt medan de europeiska marknaderna uppvisar en varierad utveckling. Spanien, Frankrike, Storbritannien och Benelux har haft en stabil tillväxt medan tillväxten i Tyskland, Italien och de nordiska länderna har påverkats av introduktionen av det nya produktsortimentet och de administrativa förseningarna i den svenska tandvårdsförsäkringen. Japan uppvisade en fortsatt stark försäljningstrend. Etableringen av en gemensam säljkår och implementering av ett integrerat produktkoncept, Crown&Bridge&Implant, som riktar sig till allmänpraktiserande tandläkare, har genomförts globalt. Verksamheten under tredje kvartalet dominerades av introduktionen av det nya produktprogrammet. Fler än 5 000 nyckelkunder och dentalspecialister vid kongresser i Bryssel, New Orleans och Chicago fick ta del av det Nya Nobel Biocares strategier och produkter. Mottagandet var mycket positivt. Det nya rationaliserade produktprogrammet omfattar totalt 800 produkter med tillhörande manualer och säljmaterial på åtta språk. Som en del av det nya produktprogrammet, har Nobel Biocare utvecklat ett nytt implantatsystem, Replace® Select Straight, som kombinerar de bästa dokumenterade egenskaperna i Brånemark System® och användarvänligheten i Replace. Det nya implantatet har redan rönt stort intresse bland både befintliga och nya kunder. Den globala marknadslanseringen av de nya produkterna kommer att inledas den 1 november 2002 som planerat. [REMOVED GRAPHICS] Implantatsystemet Replace Select växer fortfarande snabbare än marknaden som helhet, tack vare sina användarvänliga egenskaper, och riktar sig till det växande segmentet allmänpraktiserande tandläkare. Försäljningen av Gore-membran ingår i affärsområdet Dentala Implantat. Det nyligen lanserade biologiskt nedbrytbara Gore-membranet "Resolut Adapt" har fått ett positivt mottagande på marknaden och försäljningen har börjat ta fart. Procera® Försäljningen ökade med 11,5% till 262,8 MSEK (13,8% efter valutajustering). Under det tredje kvartalet 2002 ökade försäljningen med 6,1% till 77,9 MSEK (16,4% efter valutajustering). Försäljningen av Procera AllCeram och Procera Scanner uppvisade en stabil ökningstendens och försäljningsökningen i Procera är högre än för det konventionella kron-& bro-segmentet på marknaden. Nobel Biocares keramiska standardkomponenter tillverkas numera vid Nobel Biocares Procera fabriker. Därigenom introduceras nya protetikkomponenter för dentala implantat till behandlingar där kraven på estetik är mycket höga, exempelvis produkterna Esthetic Abutment Ceramic och Ceramic Coping för Easy Abutment. Den starka försäljningstrenden för individuellt utformad protetik liksom de nya standardkomponenterna i keramik för dentala implantat bekräftar att den nya integrerade marknadsstrategin inledningsvis varit lyckosam. Rörelseresultat Koncernen Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) och jämförelsestörande poster ökade med 46,6% till 500,5 MSEK (341,5). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 45,2% till 427,0 MSEK (294,0). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 34,6% till 367,6 MSEK (273,1). Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 17,7% (14,3%) respektive 20,6% (15,4%) före jämförelsestörande poster. Goodwillavskrivningarna ökade till 73,5 MSEK (47,5), i huvudsak till följd av förvärvet av Procera Sandvik AB i december 2001. Övriga avskrivningar uppgick till 72,2 MSEK (62,7). Programmet för lönsamhetsförbättring, som tillkännagavs i oktober 2001, resulterade i en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster för Dentala Implantat som är högre än planerat på 27% och en rörelsemarginal före jämförelsestörande poster för koncernen på 20,6%. Förbättringen är jämnt fördelad på högre effektivitet i inköp och tillverkning samt kostnadskontroll i hela koncernen. Bruttomarginalen ökade till 74,8% för de nio första månaderna jämfört med 74,5% för första halvåret 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar