Inbjudan Bolagsstämma 030402

Nobel Biocare Holding AG, Zürich Inbjudan till första ordinarie bolagsstämma i Nobel Biocare Holding AG den 24 april 2003 i Zürich, Schweiz Stämman hålls torsdagen den 24 april 2003, kl.10.30 i UBS- Konferenzgebäude, Grünenhof, Nüschelerstrasse 9, 8001 Zürich. Schweiz. Registreringen börjar kl. 09.30 Observera att nedanstående dagordning jämte styrelsens förslag är upprättade på tyska och att följande text är en översättning. Dagordning jämte styrelsens förslag 1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2002 Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2002. 2. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter jämte övriga ledande befattningshavare Styrelsens förslag: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter jämte övriga befattningshavare för verksamhetsåret 2002. 3. Vinstdisposition Balanserade vinstmedel till bolagsstämmans förfogande uppgår till: CHF 19 840 998,-- Styrelsens förslag: Utdelning om CHF 0,79 brutto per aktie à nominellt CHF 2,--. Totalt CHF 19 840 998,--, baserat på det utdelningsberättigade aktiekapitalet. 4. Val av styrelseledamöter Styrelsens förslag: Omval av Jan Ekberg, Hansjörg Graf, Jan Kvarnström och Ernst Zaengerle för en mandatperiod av ett år. Nyval av Rolf Soiron för en mandatperiod av ett år. 5. Omval av revisorer samt koncernrevisorer Styrelsens förslag: Omval av KPMG Fides Peat, Zürich, för en ettårig mandatperiod som revisorer samt koncernrevisorer. 6. Ändring av bolagets säte jämte ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag: Ändring av bolagets säte från Zürich till Opfikon innebärande en ändring av bolagsordningens Art. 1 enligt följande: "Artikel 1: Firma, Säte Under firman Nobel Biocare Holding AG, (Nobel Biocare Holding SA), (Nobel Biocare Holding Ltd) existerar ett aktiebolag i enlighet med Art. 620 ff. OR med säte i Opfikon. Bolagets varaktighet i tid är obegränsad." Upplysningar till innehavare av VPC-registrerade Nobel Biocare Holding AG aktier Omregistrering av förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman i Schweiz skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 14 april 2003. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 14 april 2003 genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Beställning av inträdeskort och röstkort Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman i Schweiz skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per den 14 april 2003. Beställning av inträdeskort och röstkort kan ske från och med den 15 april 2003 hos S A G, SIS Aktienregister AG, Generalversammlung Nobel Biocare Holding AG, Baselerstrasse 90, CH-4600 Olten, patrizia.medela@sag.ch, telefax +41 62 205 3971. Inträdeskort och röstkort kan hämtas vid registreringsdisken på Bolagsstämman (plats enligt ovan) den 24 april 2003 mellan kl. 09.30 och 10.30. Röstning via fullmakt Aktieägare som inte personligen deltar på bolagsstämman kan företrädas genom fullmakt. Fullmaktsformulär utfärdas till den aktieägare som så önskar av S A G, SIS Aktienregister AG, så snart aktieägaren inkommit med sin beställning av inträdeskort och röstkort till S A G, SIS Aktienregister AG, Generalversammlung Nobel Biocare Holding AG, Baselerstrasse 90, CH-4600 Olten, patrizia.medela@sag.ch, telefax +41 62 205 3971. Vid beställning av inträdeskort och röstkort skall aktieägare uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress samt aktieinnehav. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning med 0,79 schweizerfranc brutto per aktie, motsvarande ca 5,00 kronor brutto per aktie. Från beloppet avgår 35 procent schweizisk kupongskatt. Avstämningsdag föreslås bli den 28 april 2003. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC den 5 maj 2003. Upplysningar till innehavare av icke VPC-registrerade Nobel Biocare Holding AG aktier Årsredovisning och koncernredovisning för 2002, revisionsberättelse samt koncernrevisionsberättelse för 2002 samt styrelsens förslag till beslut avseende disposition av balanserade vinstmedel hålls tillgängliga för aktieägarna från den 3 april 2003 på bolaget kontor. Aktieägare kan, på begäran, tillställas en kopia av dessa underlag. Aktieägare, som önskar deltaga eller låta sig företrädas på bolagsstämman, kan senast onsdagen den 16 april 2003 via sin depåinnehavare beställa inträdeskort jämte stämmounderlag. Depåinnehavare beställer inträdeskort hos S A G, SIS Aktienregister AG, Generalversammlung Nobel Biocare Holding AG, Baselerstrasse 90, CH-4600 Olten, genom att insända spärrintyg och därefter skicka inträdeskort till aktieägaren. De bakomliggande aktierna är spärrade till efter bolagsstämmans slut. Aktieägare som inte personligen deltar på bolagsstämman kan företrädas på något av följande sätt: a) Genom en annan person. För lämnande av fullmakt skall inträdeskort fyllas i, signeras och överlämnas till den befullmäktigade för röstning. b) Genom styrelsen för Nobel Biocare Holding AG. För lämnande av fullmakt skall inträdeskort fyllas i, signeras och överlämnas till S A G, SIS Aktienregister AG, Generalversammlung Nobel Biocare Holding AG, Baselerstrasse 90, CH-4600 Olten, med eller utan instruktioner för röstning. Inträdeskorten måste vara företaget tillhanda senast den 22 april 2003. Fullmakt som innehåller instruktioner för röstning och avviker från styrelsens förslag kommer att vidarebefordras till den oberoende företrädaren på stämman. c) Genom den oberoende företrädaren på stämman, Dr Lorenzo Olgiati, Rechtsanwalt, Schellenberg Wittmer, Löwenstrasse 19, Postfach 6333, 8023 Zürich. För lämnande av fullmakt skall inträdeskortet fyllas i, signeras och överlämnas till S A G, SIS Aktien-register AG, Generalversammlung Nobel Biocare Holding AG, Baselerstrasse 90, CH-4600 Olten, med eller utan instruktioner och vara företaget tillhanda senast den 22 april 2003. Saknas uttryckliga, skriftliga instruktioner att rösta på annat sätt, kommer den oberoende företrädaren att rösta i enlighet med styrelsens förslag. d) Genom sin depåinnehavare som depåföreträdare enligt Art. 689d OR, vilket sköts genom direkt kontakt med nämnda depåinnehavare. Depåföreträdare enligt Art. 689d OR ombeds att snarast, dock senast den 24 april 2003 kl. 10.00 vid registrering på Bolagsstämman, informera S A G, SIS Aktienregister AG, Generalversammlung Nobel Biocare Holding AG, Baselerstrasse 90, CH-4600 Olten, om antalet företrädda aktier. Som företrädare för depåinnehavare betraktas enligt "Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen" institutioner underställda banker och sparkassor enligt nämnda lag samt professionella värdepappersförvaltare. Zürich den 2 april 2003 Nobel Biocare Holding AG För styrelsen Ordföranden Ernst Thomke Nobel Biocare Holding AG, Othmarstrasse 8, 8008 Zürich Inbjudan till Informationsmöte Ett Informationsmöte kommer att hållas för svenska aktieägare i Nobel Biocare Holding AG den 29 april 2003 kl 10.30 på bolagets kontor, Bohusgatan 15, Göteborg. På Informationsmötet kommer Nobel Biocares VD och Koncernchef Heliane Canepa att hålla sitt bolagsstämmotal (på engelska). Besluten från den ordinarie bolagsstämman i Zürich den 24 april, enligt dagordningen ovan, kommer också att meddelas. Efter mötet serveras lättare förtäring. Anmälan till Informationsmötet görs senast den 25 april 2003 kl 15.00 till Nobel Biocare per e-mail till investor.relations@nobelbiocare.com, alt. till Marie Öström på telefon 031-81 88 00 eller fax 031-16 31 52. Vänligen uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress samt aktieinnehav. Välkomna! Styrelsen för Nobel Biocare Holding AG Frågor om bolagsstämman besvaras av bolaget på telefon 031-81 88 00, Investor Relations. Årsredovisning kan beställas från Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26 Göteborg, investor.relations@nobelbiocare.com Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace®Select och Procera®. Nobel Biocare har drygt 1 300 anställda och omsättningen 2002 uppgick till 2 852 MSEK. Koncernens global huvudkontor är beläget i Göteborg och tillverkning sker vid fyra fabriker i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade på den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen. www.nobelbiocare.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar