Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

2002-08-27


  april-juni januari-juni jan-dec juli-juni
Nyckeltal 2002 2001 2002 2001 2001 2001/02
Nettoomsättning, MSEK 2 547 2 096 4 951 3 539 8 283 9 695
Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA) 288 211 526 337 821 1 009
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, MSEK (EBITA) 222 156 395 241 588 742
Rörelseresultat, MSEK (EBIT) 206 143 363 222 537 678
Rörelsemarginal, % 8,1 6,8 7,3 6,3 6,5 7,0
Resultat efter finansiella poster, MSEK 167 105 288 177 414 525
Resultat per aktie, efter full utspädning, SEK 2,15 1,48 3,71 2,50 5,15 6,35
Avkastning på sysselsatt kapital, %         15,5 16,8
Avkastning på eget kapital, %         16,2 16,6
 
Magnet ingår i räkenskaperna från och med maj 2001.
  • Nettoomsättningen ökade med 40 procent till 4 951 MSEK (3 539).
  • Rörelsemarginalen ökade till 7,3 procent (6,3).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 63 procent till 288 MSEK (177).
  • Vinst per aktie efter full utspädning ökade med 48 procent till 3,71 SEK (2,50).
  • Fortsatt resultatförbättring i de nordiska och brittiska verksamheterna.
  • Förbättringen av koncernens rörelsemarginal förklaras främst av lägre inköpskostnader och en mer gynnsam produktmix.
  • Nobiaaktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 19 juni 2002.
  • Nyemission i samband med börsintroduktionen tillförde 520 MSEK.
  • Huvuddelen av snickeriverksamheten i brittiska Magnet avyttrades efter rapportperiodens utgång.
För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Lennart Rappe, vVD och finansdirektör,
Katarina Sivander, informationschef, tel. 08-440 16 00
 
Finansiell information finns även på Nobias nätplats; www.nobia.se