Delårsrapport januari – juni 2020

Report this content

Andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 2 741 (3 751).
  • Den organiska tillväxten var -25% (-1)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -43 (391), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,6% (10,4).
  • Rörelseresultatet påverkades av omstruktureringskostnader om MSEK -93 och avsättningar för osäkra fordringar enligt IFRS9 om MSEK -15.
  • Förändringar i valutakurser påverkade rörelseresultatet negativt med MSEK 5.
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -56 (290), vilket motsvarar resultat per aktie efter
    utspädning om -0,33 SEK (1,71).
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 716 (244) och nettolåneskulden, exklusive IFRS16 leasingskulder och pensioner, minskade till MSEK 231 (1 221).

Koncernchefens kommentar

Det har varit ett utmanande kvartal i aldrig tidigare skådade tider. Vi rörde oss snabbt från en situation med relativt god efterfrågan och bra orderbok i mars till en eskalerande coronapandemi med nationella nedstängningar, stängda fabriker och butiker osv, som hindrade oss från att bedriva verksamheten på ett normalt sätt. Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla Nobia-anställda för de ansträngningar som gjorts under denna turbulenta period. Jag är imponerad av hur snabbt alla agerade för att ta kontroll över den nya situationen, med säkerhet först i åtanke, anpassade verksamheten vid behov, anammade digitala affärer, samtidigt som fokus höll på kassaflöde och likviditet.

Även om vår verksamhet normaliseras har pandemin fortfarande en stor negativ inverkan på den globala ekonomin och vi behöver fortsätta att vidta åtgärder för att skydda våra anställdas, kunder och handelspartners hälsa. Positivt är att efterfrågan på hemrenovering och därmed också på kök emellertid gradvis har förbättrats efter den kraftiga nedgången i april, vilket givit oss möjligheten att avsätta mer resurser till försäljning igen. I mitten av juni hade vi åter öppnat de flesta av våra fysiska butiker och ytterligare stärkt våra digitala online-tjänster.

Trots en organisk försäljningsnedgång på 25 procent för koncernen, främst på grund av en aldrig tidigare upplevd nedgång på 56 procent i Storbritannien till följd av corona-restriktionerna, levererade vi framgångsrikt ett starkt kassaflöde och stärkte vår finansiella ställning. Norden levererade ett stabilt resultat trots utmanande förutsättningar, med en försäljning nästan i nivå med föregående år och en rörelsemarginal på 13,0 procent (14,7). Rörelseresultat för koncernen exkl. engångsposter sjönk till 
MSEK 50 (391). Kassaflödet ökade till MSEK 716 (244) och nettoskulden exklusive pensioner och leasingavtal till minskade till 
231 Mkr (1 211).

Samtidigt som vi har hanterat konsekvenserna av pandemin har vi fortsatt att planera framåt och genomföra vår strategi. För att möjliggöra investeringar och samarbete mellan våra starka varumärken och skapa en starkare plattform för affärsbeslut, genomför vi organisatoriska förändringar och decentraliserar centrala funktioner och regionalisera lokala funktioner. Dessutom vidtar vi ytterligare åtgärder för att öka effektiviteten i Storbritannien, vilket kommer att påverka cirka 240 anställda i Storbritanniens butiksnät och tillverkningsorganisation. Resultatet för andra kvartalet belastades med engångskostnader på MSEK 93 avseende åtgärderna.

Även om vår verksamhet normaliseras förutser vi att den kortsiktiga utvecklingen fortsätter att hämmas av den globala lågkonjunkturen, om än inte i samma utsträckning som under andra kvartalet. Med det sagt är jag säker på att de strukturella åtgärder vi har vidtagit, det fortsatta genomförandet av våra strategiska prioriteringar och den starka balansräkningen kommer att ge oss solida finanser och möjligheter både på kort och lång sikt.

Jon Sintorn
VD och koncernchef

 

Denna delårsrapport är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads¬missbruks¬förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020 kl 14:00 CET.

Prenumerera