Delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till MSEK 3 265 (3 143).
  • Den organiska tillväxten var 3% (-5).
  • Rörelseresultatet var oförändrat MSEK 267 (267), motsvarande en rörelsemarginal om 8,2% (8,5).
  • Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet negativt med MSEK 15.
  • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 187 (201), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 1,11 kronor (1,19).
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 346 (213).

  

Ett stabilt kvartal på en utmanande marknad

Det har redan gått nästan två månader sedan jag klev in i min nya roll som Nobias VD och koncernchef. En stor del av tiden har jag ägnat åt att besöka våra olika verksamheter och lyssna på och lära av kollegor. Jag är stolt över att vara en del av ett finansiellt starkt företag med en solid grund som bygger på engagerade och kompetenta medarbetare, starka varumärken och långvariga relationer med sina återförsäljare.

Koncernen har under en tid genomfört en strategisk översyn av områden som bland annat tillverkningsstrukturen, inköp och hur vi säljer våra produkter för att undtersöka hur vi vidare kan skapa mer långsiktigt värde för alla våra intressenter. Många lovande initiativ påbörjas och lite längre fram kommer jag kunna dela med mig av de stora möjligheterna till värdeskapande som vi har.

Nobia levererade ett stabilt tredje kvartal. Den organiska tillväxten var 3%, med positivt bidrag från alla våra tre regioner, trots osäkerhet och något svagare marknadsförhållanden på några av de viktigaste marknaderna. Koncernens rörelseresultat var oförändrat jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Ogynnsamma effekter från en ytterligare försvagning av GBP mot EUR och högre direkta materialkostnader kompenserades av högre genomsnittliga försäljningspriser och en gynnsam utveckling av kundmixen.

Utvecklingen för Magnet i Storbritannien och konsumentsegmentet i Danmark var särskilt glädjande. Försäljningen till projektkunder uppvisade en volatil utveckling som speglade osäkerheten på fastighetsmarknaderna i Sverige, Norge och Storbritannien. I Nederländerna fortsätter Bribus, som är vårt senaste förvärv, att redovisa goda resultat.

I Storbritannien ser vi positiva effekter från den ompositionering av Magnet som genomförs, både för konsument och hantverkarsegmenten. Vi har nu anpassat 160 av våra butiker till det förbättrade konceptet för hantverkarkunder, vilket återspeglas i kvartalets goda organiska försäljningsutveckling. Investeringen i ompositioneringen och därtill förknippade kostnader höll tillbaka resultatet som bara ökade marginellt för region Storbritannien.

Den politiska osäkerheten kring Brexit fortsätter att hämma efterfrågan och ökade osäkerheten på den brittiska marknaden. Även om det är svårt att förutsäga de kortsiktiga konsekvenserna av en hård Brexit, har Nobia vidtagit ett antal åtgärder för att mildra risken, inklusive att bygga egna buffertlager, inrätta buffertlager hos viktiga leverantörer samt vidtagit administrativa åtgärder för att göra alla importförfaranden så smidiga som möjligt.

Jon Sintorn

VD och koncernchef

För ytterligare information:

Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 00
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

Prenumerera