Delårsrapport januari - september 2021

Report this content

Tredje kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade till 3 215 MSEK (3 105) motsvarande en organisk försäljningstillväxt på 3%.
  • Rörelseresultatet ökade till 228 MSEK (195), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,1% (6,3).
  • Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet med 5 MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 170 MSEK (132), vilket motsvarar resultat per aktie efter utspädning om 1,01 SEK (0,78).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 123 MSEK (484).

De nordiska och centraleuropeiska köksmarknaderna var fortsatt starka tack vare den underliggande efterfrågan på hemrenoveringar. I Storbritannien resulterade bristen på installatörer och transportörer i svårare marknadsförhållanden än föregående kvartal och har ännu inte återhämtat sig.

I Norden levererade vi ett solitt resultat trots motvinden från högre råvarupriser. Försäljningen i Danmark och projektförsäljningen i Sverige fortsätter att utvecklas väl och är de främsta drivarna till regionens tillväxt. Försäljningen av våra nya kökskoncept och målade produkter inom alla våra varumärken fortsätter också att växa starkt, vilket reflekterar våra ansträngningar att ha design och hållbarhet i centrum för vår strategi.

I Storbritannien utvecklades Magnets försäljning till hantverkarsegmentet bra, medan Magnets konsument- och projektförsäljning minskade. Vi har under de senaste åren stärkt vårt erbjudande till hantverkarna, vilket helt klart har gett oss en bättre marknadsposition där. Under kvartalet omorganiserade vi vår konsumentverksamhet, som en del av strategin att förbättra erbjudandet i det segmentet i Storbritannien. Vi lanserade ett nytt varumärkes-erbjudande för Magnet, med en förbättrad digital närvaro med bland annat en moderniserad webbplats. På fastighetsmarknaden i London ser vi väldigt få tecken på återhämtning, något som kommer fortsätta belasta försäljningen där.

I Centraleuropa fortsätter vi att växa organiskt i både Österrike och Nederländerna med starka indikatorer på att vi tar marknadsandelar på dessa marknader.
Perioden påverkades också av stora störningar i leveranskedjan och inflationstryck i hela värdekedjan, inklusive stora prishöjningar på råvaror och komponenter till köksindustrin, som till exempel olika sorts träskivmaterial, melamin och färg. Vi arbetar nära våra leverantörer för att säkra tillgängligheten men tror att störningarna kommer att fortsätta på kort till medellång sikt. För att mildra kostnadsökningar har vi initierat extraordinära prishöjningar som vi förväntar oss att realiseras fullt ut under fjärde kvartalet.


Vi gör goda framsteg med vår strategiska agenda. Med de senaste justeringarna i Storbritannien är vår nya organisation nu klar. Vi introducerar nya spännande produkter med fokus på design och hållbarhet. Byggandet av vår nya toppmoderna fabrik i Jönköping fortsätter och vi lanserar förbättrade digitala lösningar. Vi har fortfarande mycket att göra, men vi accelererar betydligt på vår resa.

Jon Sintorn
VD och koncernchef

Denna information är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-26 08:30 CET.

För ytterligare information:

Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 00
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

Prenumerera