Delårsrapport januari-mars 2019

Report this content

Januari-mars 2019

  •  Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 3 469 miljoner kronor (3 173).
  •  Den organiska tillväxten var -1 procent (-6).
  •  Rörelseresultatet uppgick till 260 miljoner kronor (255), motsvarande en rörelsemarginal om 7,5 procent (8,0).
  •  Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka 5 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor i omräkningseffekt och ‑5 miljoner kronor i transaktionseffekt.
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 183 miljoner kronor (193), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 1,09 kronor (1,14).
  •  Operativt kassaflöde uppgick till 241 miljoner kronor (64).

Koncernchefens kommentar

Givet volatiliteten på marknaden är jag överlag nöjd med kvartalsresultatet. Vårt kostnadsbesparingsprogram realiseras enligt plan och produktiviteten i produktionsledet återhämtar sig gradvis. I tillägg har den lyckade integrationen av Bribus bidragit till gruppens vinstgenerering.

Trots svåra marknadsförhållanden var försäljningen i Storbritannien i linje med samma period föregående år. Konsumentförsäljningen steg något, drivet av en förbättrad produktmix, samtidigt som försäljningen genom vårt nya koncept riktat mot hantverkare fortsatte att växa. Vi har nu utvärderat det nya konceptet i 30 butiker under 6 månader med goda resultat, och kommer därför implementera det i ytterligare 120 butiker under året. Projektförsäljningen minskade i kvartalet, men mot slutet av mars påbörjades leveranser till ett antal större projekt i London, däribland Southbank Place, Berkeley’s South Quay Plaza and Canary Wharf Contractors. Vi förväntar oss att dessa projekt skall generera en omsättning om strax under 200 MSEK de nästkommande 9 månaderna.

I Norden utvecklades försäljningen på den danska marknaden bra i såväl konsument- som projektsegmentet. Jag är särskilt nöjd med förbättringen inom konsumentsegmentet där våra två nya koncept, ”New York” och ”Nordic Spirit”, levererade bättre än våra redan högt ställda förväntningar. Under kvartalet har vi också moderniserat HTHs hemsida och påbörjat utrullningen av ett nytt förbättrat butikskoncept i Danmark. Försäljningen på den svenska marknaden minskade i kvartalet, framförallt som en konsekvens av den svagare projektmarknaden. Vi estimerar i nuläget att vår svenska projektförsäljning, som utgör ca 5% av gruppens totala omsättning, kommer genomgå sitt största volymtapp under Q2/Q3 varpå det stabiliserats när vi går in i Q4.

Den rapporterade vinsten ökade något i kvartalet jämfört med samma period föregående år, förstärkt av förvärvet av Bribus. Högre ordervärden och kostnadsreduktioner kompenserade för fortsatt inflation i råvarupriser och logistikkostnader. Situationen i produktionsledet har stabiliserats efter fjolårets problem, vilket resulterat i förbättrad produktivitet i kvartalet.

Framåtriktat bedömer vi att volatiliteten på marknaderna kommer fortsätta, speciellt som en följd av Brexit. Vi kommer därför adressera vår fasta kostnadsbas men också reducera sortimentet och påskynda konsolideringen av våra produktionsenheter i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Jag är övertygad om att dessa aktiviteter kommer innebära en fortsatt stark balansräkning med stabilt kassaflöde trots en eventuellt global konjukturavmattning. Det kommer även ge oss utrymme att fortsätta investera i tillväxtmöjligheter samt förvärvsmöjligheter och samtidigt bevara vår utdelningskapacitet i linje med våra finansiella mål.

Morten Falkenberg
VD och koncernchef


För ytterligare information 
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef 
• Kristoffer Ljungfelt, CFO 

Denna bokslutskommuniké är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 klockan 8.45 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien, Petra och A la Carte i Finland, Ewe, FM och Intuo i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI.
Webbplats: www.nobia.se 

Prenumerera

Dokument & länkar