Delårsrapport januari-september 2017

Juli-september 2017
• Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 2 905 miljoner kronor (2 999).
• Den organiska tillväxten var -1 procent (3).
• Rörelseresultatet uppgick till 318 miljoner kronor (336), motsvarande en rörelsemarginal om 10,9 procent (11,2).
• Valutakurseffekter påverkade koncernens rörelseresultat med cirka -15 miljoner kronor, varav -5 miljoner kronor i omräkningseffekt och -10 miljoner kronor i transaktionseffekt.
• Resultatet efter skatt uppgick till 264 miljoner kronor (246), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 1,56 kronor (1,46).
• Operativt kassaflöde uppgick till 216 miljoner kronor (235).

Koncernens nettoomsättning, resultat och kassaflöde
Marknadsutvecklingen under det tredje kvartalet bedöms sammantaget ha varit oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år.

Den organiska tillväxten var -1 procent (3), negativt påverkad av lägre försäljningsvolymer och en förändrad försäljningsmix.

Valutakurseffekter påverkade omsättningen med -70 miljoner kronor (-228).

Bruttomarginalen förbättrades till 39,3 procent (39,0), positivt påverkad av högre försäljningsvärden, vilket kompenserade för negativa valutakurseffekter.

Rörelseresultatet försämrades främst till följd av lägre volymer och negativa valutakurseffekter, vilket endast delvis kompenserades av högre försäljningsvärden.

Avkastning på operativt kapital var 31,2 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2016: 32,5). Avkastning på eget kapital var 14,4 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2016: 13,0).

Det operativa kassaflödet minskade som en konsekvens av en lägre resultatgenerering och ökade investeringar.

Koncernchefens kommentar
– Vår starka finansiella ställning skapar fortsatt goda möjligheter att investera för lönsam tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Den nordiska tillväxttrenden fortsätter, drivet av starka projektmarknader. I Storbritannien påverkades den organiska tillväxten negativt av utfasningen av B2B-kunden Homebase, medan försäljningen för den övriga verksamheten endast var något lägre än förra året. Bruttomarginalen förbättrades och justerat för valuta var rörelsemarginalen högre än under samma period förra året, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

För ytterligare information
Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
• Morten Falkenberg, VD och koncernchef
• Kristoffer Ljungfelt, CFO
• Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland samt Ewe, FM och Intuo i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 000 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl 14.00 CET.

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Prenumerera

Dokument & länkar