Handelsuppdatering från Nobia

Report this content

Nettoomsättningen och rörelseresultatet för Nobia under fjärde kvartalet 2020 kommer att överträffa förväntningarna tack vare en stark utveckling i Norden och Centraleuropa.

Koncernens nettoomsättning uppskattas till 3 449 Mkr (3 445 Mkr under Kv4 2019) med en organisk tillväxt på cirka 5 procent. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, förväntas uppgå till mellan 290 - 300 Mkr (214 Mkr under Kv4 2019 inklusive kostnader av engångskaraktär om -30 Mkr).

Jämförelsestörande poster för kvartalet förväntas uppgå till -144 Mkr.

Marknadsförhållandena sedan december påverkas emellertid fortfarande av coronapandemin. De senaste och mer omfattande nedstängningarna påverkar konsumenternas tillgång till våra butiksnätverk, särskilt i Storbritannien, Danmark och Österrike. Ytterligare kommentarer tillhandahålls när bokslutskommunikén för 2020 presenteras.Siffrorna är preliminära och oreviderade. Bokslutskommunikén för 2020 offentliggörs som planerat den 4 februari 2021.

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021 kl 18:30 CET.

För ytterligare information:

Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 00
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

Prenumerera