Kallelse till årsstämma 2019

Report this content

Aktieägarna i Nobia AB (publ) (“Nobia”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj 2019 klockan 17.00 på Kapitel 8 Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 april 2019,
dels anmäla sig hos Nobia för deltagande i årsstämman senast torsdagen den 25 april 2019.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande sätt:
• Via e-post: bolagsstamma@nobia.com
• Per telefon: 08-440 16 00
• Per fax: 08-503 826 49
• Per post: Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm

Vid anmälan ska aktieägare uppge följande:
• Namn
• Person-/organisationsnummer
• Adress, telefonnummer dagtid
• Aktieinnehav
• I förekommande fall biträden, dock högst två biträden, och ombud som ska medfölja aktieägaren vid stämman

Till anmälan ska i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Nobias webbplats, www.nobia.se, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 25 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster
I Nobia finns totalt 170 293 458 aktier och röster. Nobia innehar för närvarande 1 606 568 egna aktier, motsvarande 1 606 568 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande;
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer;
15. Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen;
16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen;
17. Förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet;
18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier;
19. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (ärende 10)
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt cirka 1 456 miljoner kronor disponeras så att 4,00 kronor per aktie, totalt cirka 675 miljoner kronor, utdelas till aktieägarna i ordinarie utdelning samt att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 6 maj 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 9 maj 2019.

Valberedningens förslag (ärende 2, 12, 13, 14 och 15)
Valberedningen har till uppgift att bland annat lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor samt val av ordförande vid årsstämman. Ägarna som representeras i valberedningen innehar cirka 47 procent av aktierna och rösterna i Nobia.

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 12, 13, 14 och 15:
• Styrelsens ordförande Hans Eckerström ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2);
• Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter (ärende 12);
• Arvode till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 410 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 1 200 000 kronor. Arvodet för revisionsutskottets ordförande föreslås uppgå till 150 000 kronor samt för ledamot till 125 000 kronor. Inget arvode föreslås utgå för övrigt utskottsarbete (ärende 13);
• Omval av nuvarande ledamöterna George Adams, Hans Eckerström, Morten Falkenberg, Nora Førisdal Larssen, Jill Little och Stefan Jacobsson samt nyval av Marlene Forsell. Lilian Fossum Biner, Christina Ståhl och Ricard Wennerklint har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Hans Eckerström som ordförande (ärende 14);
• Antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter. Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Daniel de Paula som huvudansvarig tills vidare. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 12, 13 och 14);
• Valberedningen föreslår att årsstämman utser Peter Hofvenstam representerande Nordstjernan, Ricard Wennerklint representerande If Skadeförsäkring, Mats Gustafsson representerande Lannebo Fonder samt Arne Lööw representerande Fjärde AP-fonden till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Valberedningen föreslår att Peter Hofvenstam utses till ordförande i valberedningen (ärende 15).

Upplysningsvis noteras att ingen ändring föreslås av den på årsstämman 2015 antagna instruktionen för valberedningen.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (ärende 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören (”VD”) och den övriga koncernledningen. Koncernledningen, inklusive VD, består för närvarande av 12 personer.

Nobias policy är att den totala ersättningen ska ligga på marknadsnivå. En löpande befattningsvärdering görs för att säkerställa marknadsnivåer i respektive land.

Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 40 procent av fast årslön. Undantaget är VD vars rörliga lönedel kan uppgå till maximalt 65 procent av fast årslön. Undantag kan även göras för andra ledande befattningshavare efter beslut i styrelsen.

Den rörliga lönedelen fördelas normalt i ett antal delmål, exempelvis koncernens resultat, resultatet i den enhet man ansvarar för och individuella/kvantitativa mål. Den rörliga lönedelen baseras på en intjäningsperiod om ett (1) år. Målen för VD fastställs av styrelsen. För övriga befattningshavare fastställs målen av VD efter tillstyrkande av styrelsens ersättningsutskott. Kostnaden för koncernledningens rörliga lön kan vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga bonusgrundande mål är uppfyllda, beräknas uppgå till cirka 16,6 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen har gjorts baserat på koncernledningens nuvarande sammansättning.

Koncernledningsmedlemmar anställda i Sverige har rätt till pensioner enligt ITP-systemet eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. I tillägg till ITP-planen har ledningen möjlighet efter beslut i styrelsen till en utökad premiebaserad pensionsrätt på lönedelar över 30 basbelopp.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om tolv månader.

I syfte att öka högre befattningshavares engagemang och ägande i bolaget samt att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom koncernen har Nobia sedan 2005, efter beslut på respektive årsstämma, genomfört långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Även inför årsstämman 2019 har styrelsen föreslagit ett långsiktigt prestationsaktieprogram. För information om det föreslagna prestationsaktieprogrammet, inklusive uppskattade totala kostnader för programmet, hänvisas till styrelsens separata förslag härom.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet (ärende 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett prestationsaktieprogram (“Prestationsaktieprogram 2019”) för bolaget och om överlåtelse av återköpta aktier enligt punkterna A), B) och C) nedan.

A) PRESTATIONSAKTIEPROGRAM 2019

Deltagare i Prestationsaktieprogram 2019
Prestationsaktieprogram 2019 omfattar cirka 100 personer bestående av ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar inom Nobia-koncernen, indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar bolagets verkställande direktör, den andra kategorin omfattar cirka 11 personer som ingår i bolagets koncernledning och den tredje kategorin omfattar cirka 88 ytterligare personer med högre chefsbefattningar inom Nobia-koncernen.

Den privata investeringen och tilldelning av aktierätter
För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier i Nobia (“Sparaktier”) till ett värde motsvarande antingen 25, 50, 75 eller 100 procent av deltagarens månadslön för mars månad 2019 före skatt. Antalet aktierätter som en deltagare kan bli tilldelad är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör.

Tilldelning av Nobia-aktier ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Nobias delårsrapport för första kvartalet 2022 (“Intjänandeperioden”, vilken inleds när deltagaren träffar avtal om deltagande i programmet).

Villkor för aktierätter
För aktierätter ska följande villkor gälla:

• Aktierätter tilldelas vederlagsfritt.
• Deltagarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra aktierätter eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende aktierätterna under Intjänandeperioden.
• Rätt att erhålla aktier enligt aktierätterna förutsätter, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Nobia-koncernen och att denne inte har avyttrat någon av de ursprungligen innehavda Sparaktierna under Intjänandeperioden. För tilldelning av aktier krävs därutöver att prestationsmål uppnåtts av Nobia.
• Om Nobia lämnar vinstutdelning till aktieägarna kommer deltagarna i Prestationsaktieprogram 2019 att kompenseras genom att antalet aktier som varje aktierätt berättigar till ökas.

Prestationsmål
Aktierätterna är indelade i Serie A och Serie B efter de olika prestationsmål som Prestationsaktieprogram 2019 omfattar. Av varje deltagares tilldelning av aktierätter ska hälften avse Serie A och hälften avse Serie B. Antalet aktierätter som berättigar till tilldelning beror på uppfyllande av de prestationsmål som gäller för respektive serie. Styrelsen ska fastställa en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål.

Serie A Tilldelning förutsätter att målnivåer som styrelsen fastställt uppnås avseende genomsnittligt rörelseresultat under räkenskapsåren 2019-2021. Styrelsen kommer att justera utfallet för jämförelsestörande poster samt för effekter av eventuella återköp av aktier i Nobia. Därtill krävs för tilldelning att totalavkastningen (TSR) på Nobia-aktien under en mätperiod (se nedan) inte varit negativ.

Serie B Tilldelning förutsätter att målnivåer uppnås avseende den genomsnittliga totalavkastningen (TSR) på Nobia-aktien under en mätperiod (se nedan). Maximinivån, som berättigar till full tilldelning, förutsätter att den genomsnittliga totalavkastningen (TSR) på Nobia-aktien per år uppgår till 12,5 procent under mätperioden. Miniminivå för tilldelning förutsätter att den genomsnittliga totalavkastningen (TSR) på Nobia-aktien per år uppgår till 5 procent under mätperioden.

Totalavkastningen (TSR) på Nobia-aktien mäts enligt följande. Startvärdet består av genomsnittlig volymviktad betalkurs (indexvärde) för Nobia-aktien på Nasdaq Stockholm under de fem arbetsdagar som föregår dagen för överlåtelse av aktier till deltagaren enligt punkt B) nedan och slutvärdet består av genomsnittlig volymviktad betalkurs för Nobia-aktien på Nasdaq Stockholm under de fem arbetsdagar som infaller efter offentliggörandet av Nobias bokslutskommuniké 2022. Därutöver ska vid beräkningen av totalavkastningen beaktas eventuell vinstutdelning till aktieägarna under den aktuella mätperioden.

Om de fastställda miniminivåerna för prestationsmålen uppnås berättigar aktierätterna till 25 procent tilldelning. Uppnås inte miniminivån i intervallet kommer inte aktierätterna berättiga till någon tilldelning, medan varje aktierätt berättigar till en Nobia-aktie om maximinivån i intervallet uppnås. Mellan miniminivån och maximinivån sker tilldelning linjärt baserat på mellanliggande värden.

Omfattning, säkringsåtgärder, kostnader och värdet
Det maximala antalet aktier i Nobia som kan tilldelas enligt Prestationsaktieprogram 2019, inräknat de aktier som kan komma att säljas på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader relaterade till Prestationsaktieprogram 2019, ska vara begränsat till 1 500 000 (med förbehåll för omräkning), vilket motsvarar cirka 1 procent av utestående aktier och röster. För att säkerställa leverans av Nobia-aktier under Prestationsaktieprogram 2019 föreslår styrelsen att styrelsen ska ha rätt att besluta om alternativa metoder för överlåtelse av Nobia-aktier under programmet. Styrelsen föreslås således ha rätt att överlåta återköpta Nobia-aktier till deltagarna eller ingå så kallade aktieswapavtal med tredje part för att infria förpliktelserna under programmet (enligt punkt C) nedan). Vid uppfyllande av maximinivå för båda prestationsmålen är den uppskattade värdeökningen över tre år cirka 4 miljarder kronor varav cirka 71 miljoner, eller 2 procent, beräknas gå till programmets deltagare. Vid antagande om bland annat att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, att dessa gör maximal investering, fullt uppfyllande av maximinivåerna för båda prestationsmålen, att cirka 80 procent av deltagarna kvarstannar i programmet samt med vissa uppskattade sociala avgifter så uppgår de totala uppskattade kostnaderna till cirka 36 miljoner kronor. Programmet har ingen begränsning avseende maximal vinst per aktierätt för deltagarna och därför kan ingen maximal social avgift beräknas.

Styrelsens förslag till beslut
Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om Prestationsaktieprogram 2019.

Majoritetskrav
Styrelsens förslag till beslut om Prestationsaktieprogram 2019 kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

B) ÖVERLÅTELSE AV SPARAKTIER TILL DELTAGARE UNDER PRESTATIONSAKTIEPROGRAM 2019

Bakgrund
Nobia har 1 606 568 återköpta aktier sedan tidigare. Nobia bedömer det ändamålsenligt och effektivt både för Nobia och för deltagare, att deltagarna ges möjlighet att förvärva Sparaktier direkt från Nobia för Prestationsaktieprogram 2019 istället för att förvärva aktier över börsen.

1) Förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna
Styrelsen föreslår därför att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av återköpta aktier på följande villkor:

(i) Överlåtelse får ske av högst 300 000 Nobia-aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2019 att användas som Sparaktier i Prestationsaktieprogram 2019.
(ii) Överlåtelse av aktier ska ske till marknadsvärde vilket ska bestämmas till ett belopp motsvarande den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Nobia-aktien på Nasdaq Stockholm under en period om de fem arbetsdagar som föregår dagen då överlåtelse sker till ifrågavarande deltagare under

Prestationsaktieprogram 2019. Överlåtelse av aktier ska ske någon gång under perioden 15 maj-31 oktober 2019.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av Prestationsaktieprogram 2019. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Nobia att överlåta aktier enligt förslaget.

Majoritetskrav
Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 1) ovan kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag enligt denna punkt B är villkorat av att styrelsens förslag om Prestationsaktieprogram 2019 godkänts av årsstämman (punkt A) ovan). I den mån styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna enligt punkt 1) ovan inte erhåller erforderlig beslutsmajoritet avser styrelsen att låta deltagarna förvärva Sparaktier över börsen.

C) ÖVERLÅTELSE AV AKTIER VID TILLDELNING UNDER PRESTATIONSAKTIEPROGRAM 2019

Bakgrund
För att kunna genomföra Prestationsaktieprogram 2019 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för hur leverans av Nobia-aktier till deltagarna vid tilldelning enligt Prestationsaktieprogram 2019 ska säkerställas.

Mot bakgrund av dessa överväganden avser styrelsen i första hand att säkerställa leverans genom att överlåta aktier av Nobias eget innehav till deltagarna. Sådan överlåtelse av återköpta Nobia-aktier kräver en särskilt hög beslutsmajoritet vid årsstämman. I den mån styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna inte erhåller erforderlig beslutsmajoritet avser styrelsen i andra hand ingå ett aktieswapavtal med tredje part för att säkerställa att leverans av Nobia-aktier kan ske till deltagarna.

1) Förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna
Styrelsen föreslår därför att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av återköpta aktier på följande villkor:

(i) Överlåtelse får ske av högst 1 500 000 Nobia-aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2019 (eller av det högre antal som kan följa av omräkning på grund av att Nobia genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller liknande åtgärder, enligt vad som är sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram).
(ii) Överlåtelse av aktier ska ske utan betalning vid tidpunkten och enligt de villkor deltagarna i Prestationsaktieprogram 2019 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av Prestationsaktieprogram 2019. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Nobia att överlåta aktier enligt förslaget.

Majoritetskrav
Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 1) ovan kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag enligt denna punkt C är villkorat av att styrelsens förslag om Prestationsaktieprogram 2019 godkänts av årsstämman (punkt A) ovan).

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (ärende 18)

Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen för Nobia att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga Nobias aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Nobia.
3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt 1 ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2020.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen för Nobia att besluta om överlåtelse av återköpta aktier enligt följande.
1. Överlåtelse av aktier får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Nobiaaktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
2. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Nobia.
3. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2020.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Nobias kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Nobiakoncernens långsiktiga prestationsaktieprogram.
_________________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen enligt ärende 10, förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen enligt ärende 16, förslag till beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av egna aktier under programmet enligt ärende 17, förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier jämte styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen enligt ärende 18, samt årsredovisningshandlingar enligt ärende 7 och revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, A5, 107 24 Stockholm samt på bolagets webbplats, www.nobia.se, senast tre veckor före stämman och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 17 kommer vidare att skickas till samtliga aktieägare som har anmält sig för deltagande i stämman och uppgivit sin adress.

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, information om samtliga ledamöter som föreslås till Nobias styrelse samt valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för arbetet inför årsstämman hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.nobia.se.

För information om behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
________________________

Stockholm i april 2019
Nobia AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Kristoffer Ljungfelt, Ekonomi- och finansdirektör
+46 (0)8 440 16 00
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 april 2019 kl. 12.00 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar