Kommuniké från Nobias årsstämma 2012

Nobia höll idag årsstämma i Stockholm.

Val av styrelse och revisor
Enligt valberedningens förslag omvalde årsstämman styrelseledamöterna Rolf Eriksen, Bodil Eriksson, Morten Falkenberg, Nora Førisdal Larssen, Johan Molin, Thore Ohlsson samt Fredrik Palmstierna, och Lilian Fossum Biner valdes till ny styrelseledamot. Lotta Stalin hade undanbett sig omval. Vidare omvaldes Johan Molin till styrelseordförande.

Bolagets revisor, KPMG AB, med huvudansvarig revisor Helene Willberg, omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 800 000 kronor.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig.

Införande av prestationsaktieprogram och överlåtelse av egna aktier under programmet
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av ett prestationsaktieprogram. Programmet omfattar cirka 100 medarbetare och ställer krav på deltagarna att själva köpa aktier. Efter tre år berättigas deltagarna till en vederlagsfri tilldelning av aktier i Nobia förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationskrav baserat på Nobias vinst per aktie under 2012-2013. Måltalet kommer att kommuniceras efter mätperiodens slut.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000 egna Nobiaaktier till deltagarna i programmet.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier, utanför NASDAQ OMX Stockholm.


VD:s anförande
Nobias VD och koncernchef Morten Falkenberg redogjorde i sitt anförande bland annat för bolagets utveckling under 2011 samt för koncernens strategiska initiativ som samlas under rubrikerna Tillväxt och Effektivitet.

För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland  Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Myresjökök i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike, Optifit i Tyskland samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 7 400 anställda och omsatte cirka 13 miljarder kronor 2011. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Prenumerera