Nobia: Stabil lönsamhet på svag marknad

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3 449 miljoner kronor (3 559). Den organiska tillväxten var -5 procent (1). Rörelseresultat exklusive strukturkostnader om 62 miljoner kronor (24) uppgick till 205 miljoner kronor (241), motsvarande en rörelsemarginal om 5,9 procent (6,8). Resultat efter skatt och inklusive strukturkostnader uppgick till 82 miljoner kronor (137), motsvarande ett resultat per aktie om 0,49 kronor (0,82). Operativt kassaflöde uppgick till 198 miljoner kronor (96).

Nobias försäljning för andra kvartalet påverkades negativt av en svagare marknadsutveckling i samtliga regioner. Relevanta makroindikatorer som konsumentförtroende och fastighetstransaktioner har visserligen återhämtat sig något, men är fortfarande på lägre nivåer jämfört med föregående år på alla marknader.  

Valutakurseffekter påverkade kvartalets omsättning med 79 miljoner kronor (-272). Organiskt minskade intäkterna med 5 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 40,1 procent (40,0), positivt påverkad av prishöjningar och valutakurseffekter.

Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 205 miljoner kronor (241), motsvarande en rörelsemarginal om 5,9 procent (6,8). Lägre kostnader och prishöjningar kunde endast delvis kompensera för effekterna av minskade försäljningsvolymer och en negativ försäljningsmix.

Valutakurseffekter bidrog till rörelseresultatet exklusive strukturkostnader med cirka 10 miljoner kronor (10), varav 5 miljoner kronor (-20) i omräkningseffekt och 5 miljoner kronor (30) i transaktionseffekt.

Strukturkostnaderna om 62 miljoner kronor (24) avsåg främst kostnader för införandet av det koncerngemensamma sortimentet, men även för butiksrenoveringar i Frankrike och produktionsflytt i Norden.

Avkastning på sysselsatt kapital inklusive strukturkostnader var 1,2 procent under den senaste tolvmånadersperioden (jan-dec 2011: 3,6).

Det operativa kassaflödet ökade främst till följd av en positiv förändring av rörelsekapitalet samt erhållen betalning för en fastighetsförsäljning.

Koncernchefens kommentar

- Trots en svag marknadsutveckling genererades en rörelsemarginal på nära 6 procent och ett förbättrat kassaflöde. Strukturarbetet fortgår och det koncerngemensamma sortimentet införs successivt i våra olika enheter. I Frankrike ser vi att de renoverade butikerna utvecklas positivt och renoveringsprogrammet genomförs enligt plan. Försäljningstappet i Kontinentaleuropa och Storbritannien motverkades delvis av vår växande nordiska verksamhet, som med sin effektiva produktion och relativt sett harmoniserade sortiment levererade en rörelsemarginal på över 12 procent. Inför hösten ser vi dock en avmattning på den nordiska projektmarknaden, varför vi har reducerat antalet tillfälligt anställda i produktionen. Genomgående agerar vi fortsatt proaktivt för att löpande anpassa kostnadsnivån efter marknadsutvecklingen, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

För ytterligare information

Kontakta någon av följande personer på telefon +46 (0)8 440 16 00 eller +46 (0)705 95 51 00:
Morten Falkenberg, VD och koncernchef
Mikael Norman, CFO
Lena Schattauer, IR-chef 

Ladda ner rapporten i sin helhet

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Prenumerera

Dokument & länkar