Nobia drar tillbaka utdelningsförslaget och permitterar 3 000 anställda

Report this content

Styrelsen i Nobia AB (publ) har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget om en utdelning om 4,00 SEK per aktie, totalt cirka 675 MSEK. Koncernledningen har som ytterligare en åtgärd beslutat att tills vidare sänka sina löner med 20 procent. Koncernens finansiella mål avseende skuldsättningsgrad och utdelning förblir oförändrade. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stabil med tillgänglig kassa och kreditfaciliteter på cirka 1,3 miljarder SEK.

Nobia permitterar även cirka 3 000 anställda, varav cirka 2 300 i Storbritannien där samtliga dess Magnet köksbutiker och produktionsenheter tillfälligt är stängda i enlighet med myndigheters rekommendationer. Övriga permitteringar berör olika delar av koncernen och samtliga länder. Majoriteten av permitteringarna kommer ske med stöd av statliga subventioner.

Vidare har ordföranden i valberedningen meddelat bolaget att det inte kommer föreslås några höjningar av styrelsearvodena.

Besluten har fattats mot bakgrund av den nuvarande instabiliteten på marknaden och osäkerhetsfaktorer angående ekonomiska effekter relaterade till coronaviruset (COVID-19), vilket påverkar Nobias verksamhet negativt på grund av, bland annat, lägre efterfrågan på kök.

För ytterligare information:
Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com