Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 2002-08-27 april-juni januari- jan- juli- juni dec juni Nyckeltal 2002 2001 2002 2001 2001 2001/02 Nettoomsättning, MSEK 2 547 2 096 4 951 3 539 8 283 9 695 Rörelseresultat före avskrivningar, 288 211 526 337 821 1 009 MSEK (EBITDA) Rörelseresultat före 222 156 395 241 588 742 goodwillavskrivningar, MSEK (EBITA) Rörelseresultat, MSEK (EBIT) 206 143 363 222 537 678 Rörelsemarginal, % 8,1 6,8 7,3 6,3 6,5 7,0 Resultat efter finansiella poster, 167 105 288 177 414 525 MSEK Resultat per aktie, efter full 2,15 1,48 3,71 2,50 5,15 6,35 utspädning, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,5 16,8 Avkastning på eget kapital, % 16,2 16,6 Magnet ingår i räkenskaperna från och med maj 2001. · Nettoomsättningen ökade med 40 procent till 4 951 MSEK (3 539). · Rörelsemarginalen ökade till 7,3 procent (6,3). · Resultatet efter finansiella poster ökade med 63 procent till 288 MSEK (177). · Vinst per aktie efter full utspädning ökade med 48 procent till 3,71 SEK (2,50). · Fortsatt resultatförbättring i de nordiska och brittiska verksamheterna. · Förbättringen av koncernens rörelsemarginal förklaras främst av lägre inköpskostnader och en mer gynnsam produktmix. · Nobiaaktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 19 juni 2002. · Nyemission i samband med börsintroduktionen tillförde 520 MSEK. · Huvuddelen av snickeriverksamheten i brittiska Magnet avyttrades efter rapportperiodens utgång. · För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta: Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Lennart Rappe, vVD och finansdirektör, Katarina Sivander, informationschef, tel. 08-440 16 00 Finansiell information finns även på Nobias nätplats; www.nobia.se Nobiakoncernen januari - juni 2002 KONCERNEN Koncernens rörelseresultat ökade med 64 procent jämfört med första halvåret föregående år, medan omsättningen ökade med 40 procent. De nordiska och brittiska verksamheterna hade stark marginalutveckling och organisk tillväxt. Pågående projekt för förstärkt samordning inom områdena inköp, produktion och IT samt tillämpning av "best practice", dvs interna jämförelser, har under perioden haft fortsatt positiv effekt på resultat- och marginalutvecklingen i samtliga verksamhetsområden. I den kontinentaleuropeiska verksamheten har ett positivt resultat bibehållits trots en svag marknad, framför allt tack vare lägre inköpspriser och fokusering mot produkt- och kundsegment med högre lönsamhet. I enlighet med Nobias strategi att fokusera på interiörer för kök, bad och förvaring ingicks i juli avtal om att sälja snickeriverksamheten i de brittiska anläggningarna Flint och Penrith. Försäljningen bedöms inte ge upphov till något koncernmässigt realisationsresultat. Koncernens nettolåneskuld bedöms reduceras med cirka 120 MSEK. Transaktionerna redovisas i räkenskaperna för tredje kvartalet. Nobia noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 19 juni 2002. Erbjudandet omfattade 19.933.297 aktier bestående av en nyemission om 7.000.000 aktier, samt försäljning av 12.933.297 aktier från befintliga ägare. Priset i anbudsförfarandet sattes till 78 SEK per aktie. Efter noteringen ägde nya aktieägare cirka 34,6 procent av aktierna. Enligt VPC ABs offentliga aktiebok för direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare per 28 juni 2002, var Industri Kapital den största ägaren med 38,4 procent av aktierna. Näst största ägare var Skanska med 12,5 procent, följt av Norsk Kjøkken Invest med 6,6 procent. Därefter kom sju institutionella investerare med ägarandelar om mellan 4,4 och 2,0 procent. Dessa tio största ägare innehade tillsammans 79,0 procent av aktierna. Andelen utländskt ägande var 33,4 procent. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen för perioden januari-juni ökade med 40 procent till 4 951 MSEK (3 539). Magnet, som förvärvades under 2001 och ingår i räkenskaperna från och med maj 2001, bidrog med 2 071 MSEK under innevarande år och 587 MSEK under perioden maj-juni föregående år. Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen för jämförbara enheter 1) med 2 procent. Omsättningen under perioden påverkades negativt av minskad försäljning i den kontinentaleuropeiska verksamheten. Rörelseresultatet ökade med 64 procent till 363 MSEK (222). Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent (6,3). Exklusive avskrivningar på goodwill uppgick rörelsemarginalen till 8,0 procent (6,8). Marginalförbättringen förklaras av högre bruttovinstmarginaler till följd av samordningsvinster framför allt inom insatsmaterial och ökad fokusering mot marknader och kundsegment med högre lönsamhet. I rörelseresultatet för motsvarande period föregående år ingick jämförelsestörande poster med 22 MSEK. Magnet bidrog med 192 MSEK under innevarande år och 40 MSEK under perioden maj-juni föregående år. Förvärvet av Magnet medförde ökade avskrivningar på goodwill. Jämfört med motsvarande period föregående år var ökningen 13 MSEK. För jämförbara enheter uppgick rörelseresultatet före goodwillavskrivningar till 203 MSEK (179), dvs en resultatförbättring med 13 procent. Finansiella poster uppgick till -75 MSEK (-45). Den högre skuldsättningen i samband med Magnetförvärvet medförde högre räntekostnader jämfört med motsvarande period föregående år. Den nyemissionslikvid som erhölls vid noteringen på Stockholmsbörsen har använts för att återbetala lån. I samband med detta har Nobia haft kostnader för förtidslösen av lån på 6 MSEK. Dessa kostnader har belastat periodens finansnetto. Genom återbetalningen av lån, framför allt ett säljarlån från Enodis plc och ett efterställt lån från ICG, har koncernens genomsnittliga räntesats sänkts. Resultatet efter finansiella poster ökade med 63 procent till 288 MSEK (177). Periodens skattekostnad uppgick till -100 MSEK (-57), vilket motsvarar en skattesats på 34,7 procent. Exklusive ej avdragsgilla avskrivningar på koncernmässig goodwill uppgick skattesatsen till 31,2 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 188 MSEK (120), vilket motsvarar en vinst per aktie på 3,71 SEK (2,50) efter full utspädning. Andra kvartalet 2002 Vinst per aktie efter full utspädning ökade med 45 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och uppgick till 2,15 SEK (1,48). Rörelseresultatet uppgick till 206 MSEK jämfört med 143 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Den brittiska verksamheten ingår med maj-juni i motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent jämfört med 6,8 procent motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen ökade i de nordiska och brittiska verksamheterna medan den sjönk i den kontinentaleuropeiska verksamheten. Investeringar och kassaflöde Kassaflödet före investeringar i den löpande verksamheten uppgick till 81 MSEK (174). Koncernen har säsongsmässigt ett sämre kassaflöde under årets första hälft till följd av att behovet av rörelsekapital då ökar. Ökningen av rörelsekapitalet uppgick till 293 MSEK (50) och beror främst på en temporär uppbyggnad av kundfordringar, huvudsakligen i slutet av rapportperioden, samt utbetalningar av bonus till kunder avseende uppnådd helårsförsäljning föregående år. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 115 MSEK (72) och utgjordes främst av investeringar i butiker, IT-system, produktionsutrustning och byggnader. Finansiell ställning Koncernens sysselsatta kapital uppgick till 4 082 MSEK jämfört med 4 237 MSEK vid årsskiftet. Valutaeffekter till följd av en starkare svensk krona under perioden motsvarade en minskning av kapitalet med 243 MSEK. Koncernens omstruktureringsreserv uppgick vid periodens slut till 200 MSEK. Under perioden har 31 MSEK tagits i anspråk, varav 15 MSEK har använts i den kontinentaleuropeiska verksamheten och 16 MSEK i den brittiska verksamheten. Valutakurseffekter har minskat reserven med 14 MSEK. Nettolåneskulden uppgick till 1 469 MSEK jämfört med 2 078 vid årets ingång. Förändringen utgjordes av nettokassaflödet från rörelsen som uppgick till -11 MSEK, samt en minskning med 100 MSEK till följd av den svenska kronans förstärkning. Dessutom tillfördes 520 MSEK genom den nyemission som genomfördes i samband med introduktionen på Stockholmsbörsen. Emissionslikviden har i sin helhet använts för att återbetala lån. Totalt har lån på 620 MSEK återbetalats under perioden. Omräkningseffekten på eget kapital uppgick till -135 MSEK till följd av kronförstärkningen. Efter nyemisson på 520 MSEK, netto efter emissionskostnader, uppgick det egna kapitalet till 2 349 MSEK att jämföra med årsskiftet 1 776 MSEK. Soliditeten var vid periodens utgång 38,3 procent att jämföra med 27,8 vid årets ingång. Nettoskuldsättningsgraden var 62 procent vid periodens utgång att jämföra med 117 procent vid årets ingång. Vid periodens slut uppgick tillgängligt kreditutrymme till 715 MSEK exklusive likvida medel. VERKSAMHETSOMRÅDEN Den nordiska verksamheten Efterfrågan på den nordiska marknaden bedöms ha ökat under januari-juni jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 1 843 MSEK (1 692) vilket motsvarar en ökning med 9 procent. Exklusive valutaeffekter uppgick ökningen till 6 procent. Omsättningen ökade i alla länder utom i Finland där aktiviteten inom nybyggnationssektorn var lägre än motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen i övriga länder genereras från både nybyggnations- och renoveringssegmentet. I Norge var dock omsättningsökningen framför allt koncentrerad till nybyggnationssegmentet. Försäljningen av omonterade kök utvecklas fortsatt positivt i hela Skandinavien. Rörelseresultatet steg med 34 procent till 231 MSEK (173). Rörelsemarginalen i den nordiska verksamheten uppgick till 12,5 procent (10,2). Marginalförbättringen förklaras huvudsakligen av högre bruttovinstmarginal till följd av ökade samordningsvinster inom främst insatsmaterial, högre produktivitet samt ökad fokusering mot produkt- och kundsegment med högre lönsamhet. I Norema i Norge har den gemensamma måttstandarden K-20 införts och omställningen till monteringsanläggning har genomförts enligt plan under semesteruppehållet. Komponentförsörjningen till Norema sker nu från Marbodal och Invita. Andra kvartalet 2002 Rörelseresultatet uppgick till 149 MSEK jämfört med 106 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen steg till 14,8 procent jämfört med 12,1 procent motsvarande kvartal föregående år. Ökningen av rörelsemarginalen är främst en följd av högre bruttovinstmarginal. Den kontinentaleuropeiska verksamheten Nedgången på den tyska köksinteriörmarknaden bedöms ha dämpats under andra kvartalet 2002. Efterfrågan var lägre än motsvarande period föregående år. Även på de viktiga exportmarknaderna Nederländerna och USA bedöms efterfrågan ha minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 1 054 MSEK (1 268). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 1 procent. Justerat för nedläggningen av Star Beka och valutaeffekter uppgick omsättningsminskningen till cirka 170 MSEK eller 13 procent. En svag projektmarknad i USA kompenserades endast delvis av ökad export till Asien. Arbetet med översynen av säljkanaler i syfte att stärka lönsamhet och positionering har medfört att bruttomarginalerna kunnat stärkas, men har påverkat omsättningningen negativt. Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (38). Rörelsemarginalen uppgick till 1,5 procent (3,0). Effekten av lägre försäljning motverkades framför allt av ökade samordningsvinster inom insatsmaterial, samt fokusering mot produkt- och kundsegment med högre lönsamhet. Försäljnings- och administrationskostnader sänktes jämfört med motsvarande period föregående år. Poggenpohl fortsatte arbetet med att införa sitt nya enhetliga butikskoncept hos sina återförsäljare. Leveranserna inom produktprogrammet Designo, som Pronorm levererar till inköpsorganisationen MHK, har försenats på grund av det svaga marknadsläget i Tyskland. Andra kvartalet 2002 Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK jämfört 32 MSEK för motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 2,6 procent jämfört med 5,0 procent för motsvarande kvartal föregående år. Effekten av lägre försäljning motverkades av högre bruttovinstmarginal. Den brittiska verksamheten Efterfrågan i Storbritannien bedöms ha ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2 071 MSEK. Exklusive valutaeffekter är detta cirka 2 procent högre än motsvarande period föregående år. Magnet förvärvades med verkan från maj 2001, varför jämförelsevärden för första halvåret 2001 endast ingår för perioden maj- juni i koncernens räkenskaper. Jämfört med perioden januari-juni föregående år ökade försäljningen av köks-, garderobs- och sovrumsinteriörer, medan försäljningen av badrumsinteriörer minskade. Försäljningen av snickeriprodukter ökade något. Leveranser av omonterade kök under ett avtal med gör-det-själv kedjan Homebase inleddes under perioden. Rörelseresultatet uppgick till 192 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 9,3 procent, vilket är en kraftig förbättring jämfört med föregående år då 6,8 procent redovisades för perioden maj-juni. I innevarande periods resultat ingår vinst från försäljning av ett hyreskontrakt med 15 MSEK. Jämfört med föregående år har rörelsemarginalen förbättrats genom ökad inköpssamordning, sänkta omkostnader samt högre genomsnittliga ordervärden. Andra kvartalet 2002 Rörelseresultatet uppgick till 82 MSEK jämfört med 40 MSEK för motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent jämfört med 6,8 procent motsvarande kvartal föregående år. Den brittiska verksamheten ingår enbart med maj-juni i motsvarade kvartal föregående år. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncerngemensamma funktioner och ägande av dotterbolagen. Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,3 MSEK (-20,1). Personal Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 6 219, jämfört med cirka 6 100 vid årets ingång. Antalet anställda har ökat i de nordiska och brittiska verksamheterna och minskat i den kontinentaleuropeiska verksamheten. Redovisningsprinciper Nobia följer Redovisningsrådets rekommendationer. För definition av nyckeltal se Nobias årsredovisning 2001. Stockholm den 27 augusti 2002 Fredrik Cappelen Verkställande direktör och koncernchef Nobia AB org. Nr. 556528-2752 Delårsrapport för januari - september 2002 lämnas den 23 oktober 2002. Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder kronor på årsbasis och har cirka 6.000 anställda. Nobia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Goldreif HTH Invita Magnet Marbodal Myresjökök Norema Novart Optifit Poggenpohl Pronorm Sigdal Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm, tel: 08-440 16 00, fax: 08-440 16 20 Inklusive effekt av nedläggningen av Star Beka. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar