DELÅRSRAPPORT 1 MARS – 31 MAJ 2015

FÖRSTA KVARTALET
• Nettoomsättningen uppgick till 1 995 MSEK (1 886), en ökning med 5,8 procent.
• Justerat rörelseresultat var 106 MSEK före kostnader för börsnoteringen och 14 MSEK (59) efter.
• Justerat periodens resultat efter skatt uppgick till 59 MSEK före kostnader för börsnoteringen och -33 MSEK efter (–23).
• Resultatet per aktie uppgick till -05, SEK (–0,4).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 156 MSEK (99).
• Investeringarna som främst avsåg inköp av bussar, uppgick till 47 MSEK (81).

VIKTIGA HÄNDELSER I FÖRSTA KVARTALET
• Nobina offentliggjorde den 25 maj avsikt att genomföra en notering på Nasdaq Stockholm.
• Nobinas styrelse har den 24 maj beslutat att ersätta de befintliga villkoren för incitamentsprogrammet, för att bättre reflektera en möjlig börsnotering.
• Nobinas styrelse har fastslagit finansiella mål avseende nettoomsättningstillväxt, EBT-marginal, skuldsättning och utdelningspolicy. Se sidan 10.
• Nobina höll 27 maj årsstämma i bolagets lokaler. Vid denna fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning för 2014/2015. Årsstämman beslutade att återvälja styrelsen i sin helhet.
• Nobina har knutit till sig tidigare infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som rådgivare i frågor av strategisk karaktär.
 
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Nobina offentliggjorde den 3 juni bolagets prospekt för börsnotering, med anmälningsperiod 4–16 juni för allmänheten i Sverige och 4–17 juni för institutionella investerare. Planerad första handelsdag är den 18 juni 2015.

VD-KOMMENTAR
”Nobinas första kvartal har präglats av ett intensivt arbete med såväl viktiga trafikstarter som den stundande börsnoteringen av bolaget. Det är positivt att vi även kan presentera en stark utveckling för samtliga Nobinas affärssegment. Särskilt Nobina Sverige har utvecklats starkt, medan resterande segment i redovisade resultat inkluderar kostnader på grund av förberedelser och uppstartskostnader för nya avtal.
 Efter förra årets stora kontraktsvinster har fokus legat på att förbereda och planera kommande trafikuppstarter, särskilt tre omfattande kontrakt, vilka återfinns i områdena Södertörn (södra Stockholm), Follo (Norge) och Helsingfors (Finland), som kräver noggrann planering. Det är därför glädjande att meddela att samtliga förberedelser går enligt plan.
 Under perioden offentliggjordes bolagets planer att börsnoteras på Nasdaq Stockholm. Det är ett steg vi tar av flera anledningar. Högre transparens leder till bättre kreditvärdering, som i sin tur ger bättre villkor i finansieringen av våra bussar. Den ökade transparensen kommer även att öka förståelsen för den nordiska marknaden för kollektivtrafik. Jag ser fram emot att välkomna en bredare nordisk ägarbas, vilket även vidgar bolagets ägarspridning.
 Vidare kan jag konstatera att kvartalets resultat påverkats såväl positivt som negativt av olika poster. Positivt påverkar intäkter som är högre än normala från förhandlingar vi kommit i mål med samt att vi erhållit en bonus för god miljöprestanda i ett av våra finska kontrakt. Kostnader av engångskaraktär som uppstår i samband med börsnoteringen ger en negativ effekt på kvartalets resultat.”

Ragnar Norbäck,
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ragnar Norbäck, VD och koncernchef 46 8-410 65 000 
Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör 46 8-410 65 056 
Ingrid Håkanson, IR-ansvarig 46 8-410 65 051

Nobina är Nordens största aktör inom persontrafik med buss och erbjuder tillförlitliga och miljövänliga trafiklösningar som förenklar vardagsresandet. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt interregional trafik i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas tio större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar