Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Årsstämman beslutade den 31 maj 2017 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda återköpsprogrammet. Huvudanledningen för återköpsprogrammet är att säkra det antal prestations- och matchningsaktier som ska levereras till deltagarna i Nobinas aktiesparprogram. Återköpta aktier kan även användas i syfte att täcka kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma i samband med aktiesparprogrammet.

Återköpen av aktier får endast äga rum på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid rådande prisintervallet. Återköp får äga rum vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2018, till ett maximalt antal om 427 096 aktier.

Nobina innehar för tillfället inga egna aktier.

För det fullständiga bemyndigandet som beslutades av årsstämman, vänligen se Nobinas hemsida, www.nobina.com

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober, 2017, kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Molander, Kommunikationsdirektör, +46 73-355 06 16

Mattias Gelinder, Finans- och IR-chef, +46 72 967 02 61

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget omsätter närmare 9 miljarder SEK (2016/17) och har dryga 12 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se www.nobina.com

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera