Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Report this content

Årsstämman beslutade den 29 maj 2019 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda ett återköpsprogram omfattande högst 961 667 aktier. Återköpsprogrammet har som syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram, dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att styras av ett värdepappers­företag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut om tidpunkten för inköp av Nobinas aktier oberoende av Nobina.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 29 oktober 2019 till och med den 28 maj 2020.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Aktier för sammanlagt maximalt 100 miljoner kronor får återköpas.
  5. Maximalt får 961 667 aktier återköpas.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Per dagen för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Nobina till 88 355 682 aktier. Nobina innehar för tillfället 1 246 654 egna aktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

För det fullständiga bemyndigandet som beslutades av årsstämman, vänligen se Nobinas hemsida, www.nobina.com 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober, 2019, kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Gelinder, IR-chef, +46 72 - 967 02 61
David Erixon, Kommunikationschef, +46 72 - 967 02 84

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter drygt 10 miljarder SEK (2018/19), har 11 600 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com.