NOBINA DELÅRSRAPPORT MARS - MAJ 2013

FINANSIELL ÖVERBLICK,  FÖRSTA KVARTALET  2013/2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 846 MSEK (1 838), en ökning med 0,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 65 MSEK (65).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 MSEK (-12) och resultatet per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,49).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 162 MSEK (124).
 • Investeringarna, främst för inköp av bussar, uppgick till 36 MSEK (347).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2013/2014

 • Nobina Sverige vann en upphandling om trafikuppdrag i Malmö stad, som omfattar cirka 100 bussar i linjetrafik. Avtalet löper på tre år, med möjlighet till förlängning i tre år, och beräknas vara värt cirka 2,5 miljarder SEK över löptiden.
 • Nobina Finland vann en upphandling för drift av 31 bussar i Helsingfors, vilket gör Nobina till den största operatören i Helsingfors.
 • Nobina Sverige beslutade att inte delta i upphandlingsprocessen i Dalarna, eftersom de obalanserade avtalsvillkoren skulle ha inneburit mycket stora risker.
 • Nobina Danmark valdes, baserat på sin verksamhet i Randers, som en av fyra av de nominerade till ”bästa arbetsplats” av den danska fackliga organisationen 3F.
 • Funktionen för medarbetares meddelarfrihet (whistleblowing), med rådet MOM (medarbetarombudet) som arbetstagarrepresentant, har nu varit i drift i sex framgångsrika månader i Nobina Sverige och Swebus.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 2013/2014

 • Nobina Sverige vann upphandlingar för trafikavtal för Västtrafik, som omfattar ca 250 bussar och trafik under en period på åtta år, med möjlighet till förlängning i två år. Det totala värdet av kontraktet beräknas ligga närmare 4 miljarder SEK över avtalsperioden.
 • Nobina Sverige fick en stabil start för driften av stadstrafiken i Helsingborg. Detta är ett viktigt kontrakt för Nobina, inte minst eftersom mellan 30–40 procent av det totala värdet av kontraktet är incitamentsbaserat.  
 • Swebus har på grund av kommersiella skäl beslutat att upphöra med sin trafik med direktbussar mellan Stockholm City och Arlanda flygplats.

“Första kvartalet präglades av viktiga milstolpar i form av kontraktsvinster i Sverige och Finland, samt allmänna operativa förbättringar i Norge.”      

Ragnar Norbäck, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ragnar Norbäck, VD och koncernchef
+46 8-410 65 000

Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör
+46 8-410 65 056

Ingrid Håkanson, IR-ansvarig
+46 8-410 65 051

Nobina AB
Armégatan 38
171 71 Solna, Sverige
www.nobina.com
Reg. no. 556576-4569

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt interregional trafik i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas tio större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com

Taggar:

Prenumerera