NOBINA DELÅRSRAPPORT MARS - MAJ 2013

FINANSIELL ÖVERBLICK,  FÖRSTA KVARTALET  2013/2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 846 MSEK (1 838), en ökning med 0,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 65 MSEK (65).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 MSEK (-12) och resultatet per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,49).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 162 MSEK (124).
 • Investeringarna, främst för inköp av bussar, uppgick till 36 MSEK (347).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2013/2014

 • Nobina Sverige vann en upphandling om trafikuppdrag i Malmö stad, som omfattar cirka 100 bussar i linjetrafik. Avtalet löper på tre år, med möjlighet till förlängning i tre år, och beräknas vara värt cirka 2,5 miljarder SEK över löptiden.
 • Nobina Finland vann en upphandling för drift av 31 bussar i Helsingfors, vilket gör Nobina till den största operatören i Helsingfors.
 • Nobina Sverige beslutade att inte delta i upphandlingsprocessen i Dalarna, eftersom de obalanserade avtalsvillkoren skulle ha inneburit mycket stora risker.
 • Nobina Danmark valdes, baserat på sin verksamhet i Randers, som en av fyra av de nominerade till ”bästa arbetsplats” av den danska fackliga organisationen 3F.
 • Funktionen för medarbetares meddelarfrihet (whistleblowing), med rådet MOM (medarbetarombudet) som arbetstagarrepresentant, har nu varit i drift i sex framgångsrika månader i Nobina Sverige och Swebus.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 2013/2014

 • Nobina Sverige vann upphandlingar för trafikavtal för Västtrafik, som omfattar ca 250 bussar och trafik under en period på åtta år, med möjlighet till förlängning i två år. Det totala värdet av kontraktet beräknas ligga närmare 4 miljarder SEK över avtalsperioden.
 • Nobina Sverige fick en stabil start för driften av stadstrafiken i Helsingborg. Detta är ett viktigt kontrakt för Nobina, inte minst eftersom mellan 30–40 procent av det totala värdet av kontraktet är incitamentsbaserat.  
 • Swebus har på grund av kommersiella skäl beslutat att upphöra med sin trafik med direktbussar mellan Stockholm City och Arlanda flygplats.

“Första kvartalet präglades av viktiga milstolpar i form av kontraktsvinster i Sverige och Finland, samt allmänna operativa förbättringar i Norge.”      

Ragnar Norbäck, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ragnar Norbäck, VD och koncernchef
+46 8-410 65 000

Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör
+46 8-410 65 056

Ingrid Håkanson, IR-ansvarig
+46 8-410 65 051

Nobina AB
Armégatan 38
171 71 Solna, Sverige
www.nobina.com
Reg. no. 556576-4569

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt interregional trafik i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas tio större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera