NOBINA DELÅRSRAPPORT MARS 2013 - FEBRUARI 2014

SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET

Nettoomsättningen uppgick till 1 816 MSEK (1 793), vilket var en ökning med 1,3 %.

Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (17), vilket var det historiskt högsta hittills.

Resultatet efter skatt uppgick till -25 MSEK (-54), och resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (-1,52).

Kassaflödet från rörelsen förbättrades och uppgick till 345 MSEK (170).

Investeringarna som främst avsåg inköp av bussar, uppgick till 192 MSEK (58). 

VIKTIGA HÄNDELSER

Nobina fick i Danmark förnyat och utökat förtroende för trafiken i Köpenhamn och Nordsjälland. Kontraktet för totalt 112 bussar sträcker sig initialt över sex år till ett uppskattat värde på närmare 1,8 miljarder SEK.

Nobinas trafik i Dalarna upphandlades under 2013, men eftersom överenskomna branschvillkor inte efterlevts har Nobina överklagat upphandlingen. Uppdragsgivaren har under överklagandeprocessen valt att genomföra en direktupphandling, vilket innebär att Nobinas trafik kommer att avslutas i juni, och bussar som trafikerar denna region kommer att omallokeras inom ramen för andra trafikkontrakt. 

VD-KOMMENTAR

”Resultatutvecklingen var stabil i fjärde kvartalet och kassaflödet förbättrades väsentligt. Samtliga våra verksam-
­­heter utvecklades i rätt riktning och Swebus nådde ett positivt resultat. Vi bevisade att det går att vinna en upphandling
i Köpenhamn utan att ge avkall på lönsamhet eller kvalitet. Det ger oss en god grund för en sund dansk verksamhet. Sett över helåret var upphandlingsutfallet mycket framgångsrikt då Nobina vann 53 procent av den volym vi deltog i. Kommande verksamhetsår är vi mindre exponerade för kontrakt som löper ut och givet en fortsatt hög upphandlings­aktivitet ser vi goda möjligheter för ökade marknadsandelar. Det blir samtidigt ett år som kännetecknas av omfattande kontraktsomställningar då en stor andel äldre trafikavtal avslutas och nya startas upp. På kort sikt innebär det högre kostnader och investeringar, och på längre sikt goda förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt.”

Ragnar Norbäck, VD och koncernchef

KONTAKTPERSONER

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ragnar Norbäck, VD och koncernchef
+46 8-410 65 000

Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör
+46 8-410 65 056

Ingrid Håkanson, IR-ansvarig
+46 8-410 65 051

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus. Koncernen omsätter över 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.