Pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Nobina AB (publ) inställd

Från styrelsen i Nobina AB (publ) med referens till den kallelse till extra bolagsstämma som utfärdades den 29 juni 2012.

Styrelsen i Nobina har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 27 juli 2012 till vilken aktieägarna kallats för att ta ställning till ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och riktad emission av teckningsoptioner. Beslutet att ställa in stämman är taget med hänsyn till att de beslut som avsågs att fattas vid bolagsstämman utgör en del av det erbjudande om obligationsutbyte som lanserades den 2 juli 2012 samt att Nobina tecknar en övereskommelse med obligationsägarna om 3 månaders tillfällig förlängning av de befintliga obligationerna med förfallodatum den 1 augusti 2012, vilket offentliggjorts den 20 juli 2012.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Skärgård, CFO Nobina AB, per.skargard@nobina.com, telefon: 08-410 65 056
Ingrid Håkanson, IR-ansvarig Nobina AB, ingrid.hakanson@nobina.com, telefon: 08-410 650 51

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregional trafik i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas tio större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com.

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar