Kallelse till Nolatos årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. 


Anmälan 

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 2 maj 2019 kl 12.00. 

Anmälan görs på ett av följande sätt: 

– på www.nolato.se/arsstamman

– med svarskortet som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de aktieägare som önskat erhålla denna 

– per telefon till 0431-442290 

– per post till Nolato AB, Årsstämman, 269 04 Torekov. 

 Vid anmälan skall aktieägare uppge 

– namn 

– adress 

– telefonnummer 

– person- eller organisationsnummer 

– antal aktier 

– namn på eventuella biträden 

– namn på eventuellt ombud 

Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd. 

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan, jämte – i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet. 

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägares anmälan. 

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast torsdagen den 2 maj 2019, måste aktieägare i god tid före detta datum begära omregistrering hos förvaltaren. Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande och styrelsens förslag till vinstutdelning 

7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från ­aktieägarna till bolagets styrelse och ledning 

8. Beslut om: 

a) fastställande av resultat- och ­balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncern­balansräkningen 

b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Bestämmande av antalet styrelse­ledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande, revisorer och revisorssuppleanter 

12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ­ledande befattningshavare 

13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma 

14. Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen genom
a) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas ­företrädesrätt och
b) godkännande av överlåtelse av optionerna till ledande befattningshavare i Bolaget och andra koncernbolag

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier

16. Eventuella övriga ärenden 

17. Stämmans avslutande Beslutsförslag 


Förslag till val av ordförande vid stämman 

(dagordningens punkt 1): 

Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2018 års årsstämma, representerande bolagets största aktieägare och cirka 65 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens ordförande Fredrik Arp skall väljas till ordförande vid årsstämman 2019. 


Framläggande av årsredovisningen
 

(dagordningens punkt 6): 

I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2018 att presenteras och även innefatta en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor. 


Utdelning 

(dagordningens punkt 8b): 

Styrelsen föreslår en utdelning om 14,00 SEK per aktie, vilket utgör 51 procent av resultatet för 2018 efter skatt. Förslaget är i linje med Nolatos utdelningspolicy, att föreslå en utdelning som överstiger 50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av Nolatos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman fredagen den 10 maj 2019. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 maj 2019. 


Val av styrelse, revisorer samt arvode till styrelse och revisorer 

(dagordningens punkter 9 – 11): 

I samband med dessa punkter kommer en redogörelse för valberedningens arbete, funktion och medlemmar att lämnas. 

Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta: 

– att antalet styrelseledamöter skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter. 

– att antalet revisorer skall vara en och utan revisorssuppleant. 

– att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 2.067.000 kronor (1.883.000), exklusive reseersättning, att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 375.000 kr (310.000) och övriga ledamöter 215.000 kr per ledamot (200.000). Revisionsutskottets ordförande 70.000 kr (65.000) och ledamot 47.000 kr (43.000). Ersättningsutskottets ordförande 70.000 kr (65.000). Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader, ska kunna faktureras under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande skatteregler.

– att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.       

– att omval äger rum av samtliga styrelseledamöter; Fredrik Arp, Dag ­Andersson, Sven Boström-Svensson, ­Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Henrik Jorlén, Lars-Åke Rydh och Jenny Sjödahl.

– att omval äger rum av Fredrik Arp som styrelsens ordförande.

– att som revisor utse det ­registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med aukt. rev. Joakim Falck som ­huvudansvarig till slutet av årsstämman 2020, i enlighet med revisions­utskottets förslag. 

Upplysningsvis utgår arvode till ordföranden för styrelsearbete och vissa övriga tjänster. Arvode för styrelsearbete utgår med 375.000 kr enligt förslaget ovan och ersättning för andra avtalade tjänster motsvarande ett styrelsearvode med 150.000 kr. Total kostnad för Nolato uppgår till 525.000 kr (460.000).


Styrelsens förslag till riktlinjer för er­­sättning till ledande befattningshavare 

(dagordningens punkt 12): 

I samband med presentationen av styrelsens förslag, kommer styrelsens arbete under 2018 med ersättningar till ledande befattningshavare att redovisas. En redogörelse för ersättningsutskottets arbete, funktion och medlemmar kommer att lämnas. 

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer). Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De är i huvudsak överensstämmande med de riktlinjer som har tillämpats av bolaget under år 2018. 

I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga ersättningen ska i huvudsak baseras på måluppfyllelse av ekonomiska utfall. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen, för verkställande direktören maximalt till 50 procent. För verkställande direktören och övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och pensionsålder 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna. 

Ledande befattningshavare deltar även i ett optionsprogram. På en extra bolagsstämma 2016 beslutades om emission av teckningsoptioner till Nolatos management, som fick förvärva optioner till ett marknadspris. De som förvärvar dessa optioner erbjuds bonus motsvarande hälften av deltagarens optionspremie samt den inkomstskatt som belastar bonusen, under förutsättning att deltagarens anställning inte avslutas innan tre år förflutit. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om nytt incitamentsprogram enligt punkt 14 på dagordningen. Det är i huvudsak överensstämmande med nuvarande program.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det. 


Förslag till valberedning 

(dagordningens punkt 13): 

Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå årsstämman besluta: 

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktie­ägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2020.  

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen utser den berörda aktie­ägaren en ny ledamot.

2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut: 

(a) förslag till stämmoordförande, 

(b) förslag till styrelse, 

(c) förslag till styrelseordförande, 

(d) förslag till revisorer, 

(e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, 

(f)  förslag till arvode för bolagets revisorer, 

(g) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2021. 


Förslag till beslut om incitamentsprogram

(dagordningens punkt 14):

Styrelsen föreslår att årsstämman i Bolaget beslutar om införandet av ett incitamentsprogram genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Nolato Incentive AB (”Incentivebolaget”) som därefter vidareöverlåter de emitterade teckningsoptionerna med 1/3 per år av det totala programmet under tre år, till ledningen i Bolaget eller i vissa av dess dotterbolag på nedanstående villkor (”Incitamentsprogram 2019/2024”).  Optionspremien, dvs. priset för optionerna, ska motsvara marknadsvärdet.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ledningen kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling. Vidare förväntas ett ägarengagemang höja deltagarnas motivation samt samhörigheten med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2019/2024 beräknas uppgå till totalt cirka 3 procent av aktiekapitalet och 1,6 procent av rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt fullt deltagande och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets ersättningsutskott och styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.


A. Emission av teckningsoptioner till Incentivebolaget

Emissionen omfattar högst 798.000 teckningsoptioner i tre olika serier 2019/2022, 2020/2023 samt 2021/2024 med 266.000 optioner i varje serie, som ger rätt att teckna lika många B-aktier i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar således till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Om alla optionerna utnyttjas medför det en ökning av aktiekapitalet med högst 3.990.000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma det helägda dotterbolaget Nolato Incentive AB, 559082-2614. Överteckning kan inte ske.

Teckningsoptionerna emitteras veder­lagsfritt.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske, på separat teckningslista, inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Nyteckning av B-aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske enligt följande:

1. För optioner i Serie 1 (2019/2022) under perioden från och med den 1 maj 2022 till och med den 15 december 2022.

2. För optioner i Serie 2 (2020/2023) under perioden från och med den 1 maj 2023 till och med den 15 december 2023.

3. För optioner i Serie 3 (2021/2024) under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 15 december 2024.

Eller i vissa fall som tillåter förtida utnyttjande i enlighet med villkoren.

De nya B-aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningsoptioner som innehas av ­Incentivebolaget och som inte överlåtits enligt punkt B får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke av styrelsen för Incentivebolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Teckningskurs 

Varje teckningsoption i Serie 1 (2019/2022) skall medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under perioden tio (10) handelsdagar från och med den 1 november 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet.

Varje teckningsoption i Serie 2 (2020/2023) skall medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under perioden tio (10) handelsdagar från och med den 1 november 2020. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet.

Varje teckningsoption i Serie 3 (2021/2024) skall medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under perioden tio (10) handelsdagar från och med den 1 november 2021. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet.

Teckningskursen för samtliga tre serier ska avrundas till närmaste 0,10 kronor, varvid 0,05 kronor ska avrundas nedåt.

För teckningsoptionerna i Serie 1 (2019/2022) ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga 2A.

För teckningsoptionerna i Serie 2 (2020/2023) ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga 2B.

För teckningsoptionerna i Serie 3 (2021/2024) ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga 2C.

Bland annat framgår av § 8 i Bilaga 2A-C att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.


B. Vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till ledningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Incentivebolaget överlåter högst 798.000 teckningsoptioner, med maximalt 266.000 teckningsoptioner per år, i Bolaget av serie 1 (2019/2022), serie 2 (2020/2023) och serie 3 (2021/2024) till ledningen i enlighet med nedan kategoriindelning, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2019/2024.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Incentivebolaget, inom ramen för Incitamentsprogram 2019/2024, ska tillkomma ledningen i Bolaget eller dess dotterbolag, i enlighet med följande:

  • Kategori A (Koncern-VD) erbjuds att förvärva högst 37.000 teckningsoptioner per år;
  • Kategori B (Koncernledning – cirka 4 personer) erbjuds att förvärva vardera högst 18.000 teckningsoptioner per år; 
  • Kategori C (Övriga i ledningen – cirka 16 personer) erbjuds att förvärva vardera högst 8.500 teckningsoptioner per år; samt
  • Kategori D (Optionspool/nyanställda) som utgör totalt 21.000 teckningsoptioner per år. För kategori D ska styrelsen ha rätt att besluta om erbjudande till en eller flera ytterligare nyckelpersoner i ledningen.  

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Incentivebolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång för respektive serie inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Deltagarna kan välja att anmäla sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-optionsvärderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Vid förvärv av teckningsoptioner ska deltagaren ingå avtal med Incentivebolaget vilket bl.a. reglerar hembud och rätt till återköp vid anställnings upphörande.

Styrelsen eller den styrelsen bemyndigar äger rätt att justera fördelningen av optioner och bestämma de villkor som ska gälla vid överlåtelse och återköp av optioner.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under följande perioder:

  • 15 november – 15 december 2019 för Serie 1 (2019/2022),
  • 15 november – 15 december 2020 för Serie 2 (2020/2023), och
  • 15 november – 15 december 2021 för Serie 3 (2021/2024).

Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga eller justera perioden för anmälan om förvärv av teckningsoptioner.


C. Finansiering och erbjudande om bonus

Deltagarna erbjuds möjlighet att erhålla en bonus, motsvarande hälften av deltagarens optionspremie samt den inkomstskatt som belastar bonusen, under förutsättning att deltagarens anställning i Bolaget eller dotterbolag till Bolaget inte avslutas innan tre år förflutit

1) från den 1 november 2019 för den första delen av programmet,

2) från den 1 november 2020 för nästa del av programmet, och slutligen 

3) från den 1 november 2021 för sista delen av programmet.

Om rätt att utnyttja tilldelade optioner i förtid föreligger, t.ex. vid, men ej begränsat till, avnotering eller överlåtelse av majoriteten av aktierna i Bolaget, ska deltagarna erbjudas möjlighet att erhålla bonus även om tidsgränserna ovan inte uppfyllts.

Styrelsen eller den styrelsen utser har vidare rätt att erbjuda bonus för tilldelade optioner vid ändrade förutsättningar hänförliga till deltagaren, exempelvis dödsfall, sjukdom eller andra ömmande omständigheter.

Deltagaren ansvarar själv för finansiering av optionspremien vid köpet av optionerna.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m. 

Det aktuella incitamentsprogrammet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Bolagets totala kostnad under femårsperioden för bonus inklusive sociala avgifter uppskattas, vid fullt deltagande och vid ett antaget marknadsvärde för optionerna vid respektive tilldelningstillfälle om i snitt 15 eller 20 kr per option, uppgå till maximalt ca 19,5 eller 28 miljoner kronor. Därtill kan Bolaget avseende teckningsoptionerna komma att påföras mindre kostnader för sociala avgifter för deltagare i andra länder. I övrigt beräknas incitamentsprogrammet inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram 

På extra bolagsstämma den 5 december 2016 beslutades om ett likartat program genom en emission av högst 798.000 teckningsoptioner i tre olika serier indelat som 2016/2019 (Serie 1), 2017/2020 (Serie 2) samt 2018/2021 (Serie 3) med 266.000 optioner i varje serie, som ger rätt att teckna lika många B-aktier. Programmet erbjöds till ett tjugotal anställda inom Bolagets ledning. Av utgivna teckningsoptioner har totalt 630.200 teckningsoptioner förvärvats. En närmare beskrivning av incitamentsprogrammet finns i Bolagets årsredovisning.

Majoritetskrav 

Beslut om godkännande av Incitamentsprogram 2019/2024 enligt punkt A och B ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är ­företrädda vid stämman.


Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier

(dagordningens punkt 15):

Styrelsen för Nolato föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier i den mån sådana emissioner kan ske utan ändring av bolagsordningen. Det totala antalet B-aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i bolaget som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska syftet med emissionen vara att anskaffa kapital i samband med företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som likvid i sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket. 

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.Upplysningar på stämman 

Styrelsen och vd kan under årsstämman, om aktieägare så begär och styrelsen anser att informationen kan lämnas utan väsentlig skada för bolagets affärsverksamhet, lämna upplysningar om bolagets ekonomi och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden som behandlas på stämman.Bolagets aktier
 

Bolaget har 2.759.400 A-aktier och 23.548.008 B-aktier, totalt 26.307.408 aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B-aktie medför 1 röst. Totalt har bolaget 51.142.008 röster. Övrigt 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare, förslag till vinstutdelning, fullmaktsformulär och övriga handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt dagordningens punkt 6, kommer senast från och med den 17 april 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress ­Nolatovägen, 269 04 Torekov. 

Handlingarna finns också tillgängliga på Nolatos hemsida, www.nolato.se, under Bolagsstyrning, de skickas även till de aktieägare som begär det. På hemsidan finns även information om Nolatos behandling av personuppgifter, t.ex. när aktieägare anmäler sig till stämman. 

Välkomna! 

Torekov i april 2019 
Nolato AB (publ) 
Styrelsen


-----------
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Arp, styrelsens ordförande, 0708-207000

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2019 kl 23:00 CET.


Taggar: