Nolato Q2 2020: Kraftig omsättningstillväxt och positiv resultatutveckling för koncernen

  • Omsättningen ökade till 2.307 MSEK (1.987)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 269 MSEK (233)
  • EBITA‐marginal om 11,7 procent (11,7)
  • Resultat efter skatt var 207 MSEK (180)
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 7,79 SEK (6,81)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 685 MSEK (178)
  • Fortsatt stark finansiell ställning

– Samtliga våra tre affärsområden har utvecklats väl under det andra kvartalet med hänsyn tagen till rådande omvärldsklimat, kommenterar Nolatos vd & koncernchef Christer Wahlquist. Den starka omsättningstillväxten och positiva resultatutvecklingen ledde till att kvartalet blev det bästa hittills i Nolatos historia.

Medical Solutions omsättning uppgick till 700 MSEK (634), justerat för valuta ökade omsättningen med starka 9 procent. Rörelseresultatet ökade till 100 MSEK (82) och EBITA‐marginalen till mycket starka 14,3 procent (12,9).

– Inom Medical Solutions har bilden som helhet varit stark, konstaterar Christer Wahlquist. Produktionen inom vissa segment såsom produkter till laboratorier samt andningshjälpmedel har sett en ökad efterfrågan drivet av coronasituationen. Samtidigt har produkter inom bland annat kirurgi påverkats negativt som en effekt av färre operationer.

Integrated Solutions omsättning ökade kraftigt till 1.149 MSEK (821), justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med hela 32 procent. Rörelseresultatet ökade till 166 MSEK (107) och EBITA‐marginalen uppgick till mycket starka 14,4 procent (13,0).

– Den kraftiga tillväxten inom Integrated Solutions fortsatte under kvartalet, i linje med tidigare kommunikation, drivet av bland annat lageruppbyggnad i kundledet inom Vaporiser Heating Products (VHP), säger Christer Wahlquist. Lageruppbyggnaden bedöms avta under innevarande kvartal, men med fortsatt goda volymer. Utvecklingen inom EMC‐området har normaliserats och utvecklats positivt efter att kraftigt ha påverkats av coronasituationen under delar av första kvartalet.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 459 MSEK (541), justerat för valuta minskade omsättningen med 16 procent. Rörelseresultatet minskade till 11 MSEK (46) och EBITA‐marginalen till 2,4 procent (8,5).

– Kvartalet inleddes med att våra kunder inom fordonsindustrin stängde ned sina verksamheter till följd av coronaviruset, konstaterar Christer Wahlquist. Produktionen har successivt åter körts igång från mitten av kvartalet men med betydligt lägre volymer än föregående år, vilket har påverkat affärsområdets marginal kraftigt. Nya kundprojekt inom allmän industri som startade under slutet av föregående år fortsätter att bidra positivt till affärsområdets omsättning och resultat.

Kassaflödet efter investeringar under andra kvartalet uppgick till mycket starka 685 MSEK (178). Den finansiella ställningen är stark med en nettotillgång på 1.245 MSEK (190).

För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per‐Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap‐företag i sektorn Industrials. www.nolato.se

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl 14:30 CET.

Taggar: