Nolato Q3 2019: Positiv resultatutveckling för samtliga affärsområden

Report this content

Nolato AB har idag publicerat delårsrapporten för tredje kvartalet 2019.

  • Omsättningen uppgick till 1.980 MSEK (1.980)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 238 MSEK (222 exkl. negativ engångspost om –17 MSEK)
  • EBITA-marginal om 12,0 procent (11,2 exkl. engångsposter)
  • Resultat efter skatt ökade till 186 MSEK (154)
  • Resultat per aktie före utspädning ökade till 7,02 SEK (6,50 exkl. engångsposter)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till –4 MSEK (–68 exkl. avyttring)

Medical Solutions omsättning ökade till 612 MSEK (596), justerat för valuta var omsättningen oförändrad. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 80 MSEK (76) och EBITA-marginalen till 13,1 procent (12,8).

– Andra halvåret föregående år innehöll mycket hög omsättning från utvecklingsarbete samt extra fakturering av produktionsutrustning, vilket även bedöms påverka tillväxten under fjärde kvartalet, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

Integrated Solutions omsättning uppgick till 862 MSEK (892), vilket justerat för valuta är en minskning med 12 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 116 MSEK (114) och EBITA-marginalen till mycket starka 13,5 procent (12,8).

– Lagersituationen har normaliserats och nya produktvarianter inom Vaporiser Heating Devices (VHP) har börjat levereras under tredje kvartalet, säger Christer Wahlquist. Marginalen påverkades positivt av goda volymer av äldre produkter inom VHP med hög produktionseffektivitet, gott kapacitetsutnyttjande inom mobiltelefoner och valutaeffekter.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 512 MSEK (492), justerat för valuta innebär det en ökning med 3 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 44 MSEK (35) och EBITA-marginalen uppgick till 8,6 procent (7,1).

– Volymerna har varit stabila inom flertalet produktområden och genomförda effektiviseringsåtgärder ger successivt en förbättrad marginal, konstaterar Christer Wahlquist.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt god, med en nettotillgång på 186 MSEK (208). Soliditeten uppgick till 47 procent (46).

––––––
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 14.00 CET.