HUDYA OFFENTLIGGÖR UTFALLET AV NYEMISSIONEN I ANSLUTNING TILL NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILLI USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Hudya AB (“Hudya” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyemissionen av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) inför den förestående noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Noteringen och Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattade högst 5 090 910 aktier, motsvarande cirka 70 MSEK före emissionskostnader.
  • Priset per aktie i Erbjudandet var 13,75 SEK. Minsta teckningspost var 400 aktier.
  • Teckningsperioden pågick under 16 januari – 30 januari 2020.
  • Rätt att teckna nya aktier tillkom, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, allmänheten i Sverige, Norge och Danmark.
  • Erbjudandet omfattades av emissionsgarantier motsvarande totalt 100 procent av Erbjudandet.
  • Erbjudandet tecknades till ca 12,25 MSEK, motsvarande cirka 17,5 procent, av allmänheten och till 57,75 MSEK, motsvarande cirka 82,5 procent, av de som ställt ut emissionsgarantier.
  • Cirka 740 investerare har tecknat och tilldelats aktier i Erbjudandet, vilket innebär att antalet aktieägare i Hudya nu överstiger 6 000.
  • Beräknad likviddag i Erbjudandet förväntas bli den 10 februari 2020.
  • Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är den 14 februari 2020 och aktien kommer att handlas under kortnamnet ”HUDYA”.

Børge Leknes, VD för Hudya, kommenterar:

”Som vi tidigare annonserat utvecklas Hudyas försäljning starkt samtidigt som kostnaderna för kundanskaffning sjunker. Under 2020 lanserar vi våra tjänster även på den svenska och den danska marknaden. Emissionen ger oss de finansiella muskler vi behöver för att fortsätta denna snabba expansion”, kommenterar Børge Leknes, VD i Hudya.

Antal aktier och aktiekapital

Aktiekapitalet och det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet är beroende av om de som ställt ut emissionsgarantier väljer arvode i form av aktier eller kontanter samt slutförandet av den pågående apportemissionen varigenom Hudya AB förvärvar Hudya AS. Hudya kommer att meddela det slutliga antalet aktier i Bolaget före listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Om Hudya

Hudya AB är ett framåtblickande, skandinaviskt fintechföretag med verksamhet i Sverige, Danmark och Norge och cirka 250 anställda. Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag och sparar kunder tid och pengar. Hudya har byggt en unik digital plattform där man har samlat tjänster som privatpersoner och företag behöver. Idag erbjuds mobil, el, försäkring och refinansiering till schyssta villkor och priser. Hudya har internationella ambitioner och arbetar för att utveckla och distribuera tjänster till en låg kostnad oavsett land, med början i Skandinavien. Hittills har företaget 60 000 registrerade användare i Norge.

Rådgivare

Advokatfirman Törngren Magnell KB och Advokatfirmaet Selmer AS är legala rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Børge Leknes, VD

Telefon: +47 934 80 312

E-mail: bl@hudya.no

Certified Advisor:

FNCA Sweden AB

E-mail: info@fnca.se

Telefon: +46 8-528 00 399

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Hudya i någon jurisdiktion, varken från Hudya eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har dock registrerats och godkänts av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på Hudyas hemsida.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar