NORD INSURETECH GROUP AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Tredje och fjärde kvartalet i siffror

 • Nettointäkter TSEK 214 (60 931)
 • EBITDA TSEK -13 102 (-57 776)
 • EBIT TSEK -15 054 (-76 542)
 • Resultat efter skatt TSEK -23 114* (-91 211)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0.25 (-4.05)
 • 31 december var likvida medel TSEK 4 952 (-19 029)

Hela året i siffror

 • Nettointäkter TSEK 214 (144 036)
 • EBITDA TSEK -151 096 (-74 014)
 • EBIT of TSEK -153 048 (-125 144)
 • Resultat efter skatt TSEK  -160 950* (-144 549)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1.74 (-6.41)
 • 31 december var likvida medel TSEK -9 560 (549)

* Av resultatet under andra halvåret 2020 utgör 13 532 TSEK engångskostnader relaterade till förvärvet av Prosjekt Duo AS, omstrukturering av bolaget fram till notering på Nasdaq First North Growth Market.

Väsentliga händelser under perioden

Hudya Group
Den 14 februari 2020 listades Bolagets aktie vid Nasdaq First North Growth Market. Under COVID-19 pandemin påverkades Bolaget negativt vilket ledde till att verksamheten inte följde den förväntade affärsplanen. I och med detta sade Bolagets dåvarande största långivare upp sin kredit om ca 206 MSEK och realiserade säkerheter i form av panter i dotterbolag till Hudya Group AS. Som säkerheter för krediten hade samtliga aktier i följande dotterbolag ställts: Aconto.no AS, Lendr AS, 120% Holding AS, Hudya GM AB, Gradén Mattsson Telekom AB, Gradén Mattsson Finans AB, Gradén Mattsson AB, Gradén Mattsson Försäkringsförmedling AB, SEQR Group AB, Hudya Distribution AS, Payr AS och Hudya Data & Tele AS.

På grund av att Hudya AB blev av med alla sina dåvarande dotterbolag utöver Hudya Group AS återstod inga andra alternativ för styrelsen än att ansöka om konkurs för dotterbolaget Hudya Group AS. I samband med offentliggörandet av den förlorade krediten handelsstoppades aktien den 11 juni 2020. Handel i aktien har sedan dess ej återupptagits.

Nord Forsikring

Styrelsen i Bolaget har sedan konkursen av Hudya Group AS arbetat för att hitta en lösning för Bolagets fortsatta verksamhet. Den 28 augusti meddelade Bolaget att man förvärvat 100 % av Nord Forsikring AS (tidigare Prosjekt Duo) som ett led i att fortsätta sin verksamhet. Förvärvet genomfördes genom en apportemission bestående av 42 500 000 aktier i Bolaget motsvarande 29 750 TSEK. Säljarna av Nord Forsikring AS blev efter transaktionen ägare till ca 50,3 % av det totala antalet aktier och röster i Nord Insuretech.

Förvärvet av Nord Forsikring innebär att Bolaget har antagit en ny affärsplan med ambitionen att vidareutveckla dagens verksamhet och bli en ledande aktör inom försäkringsteknik för partners och slutkunder i Norden. Nord Forsikring har arbetat under flera år med att utveckla och skapa en digital försäkringslösning där bolagets kunder ska kunna använda plattformen som en white-label lösning. Det nya sammanslagna bolaget har all sin verksamhet i Nord Forsikring. Det finns ingen verksamhet kvar från Hudya Group AS som gick i konkurs. I samband med sammanslagningen har Hudya AB bytt namn till Nord Insuretech Group AB och Prosjekt Duo AS har bytt namn til Nord Forsikring AS.

Styrelsen i Nord Insuretech gör bedömningen att en fortsatt listning på Nasdaq First North Growth Market ger bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom likviditet i aktien och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget, från såväl investerare som kunder och allmänheten.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Notering på Nasdaq First North Growth Market

Den 11 januari 2021 blev Nord Insuretech Group AB:s aktier återupptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen genomfördes nyemission som beskrivit nedan under aktieägaröversikt och emissioner. Aktien handlas under kortnamnet ”NORDIG”.

Avtal med Nordic Benefits

Nord har 25 februari 2021 ingått ett avtal med Nordic Benefits (www.nordicbenefits.com). Genom samarbetet med Nordic Benefits kommer Nord att stärka sitt kundvänliga koncept och distribution genom att erbjuda flera unika och specialiserade försäkringsprodukter till den nordiska marknaden - först ut är tandvårdsförsäkring.

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB
Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den Nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder på ett effektivt sätt via partners digitala plattform.

Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.