Nord Stream klar med utläggning av ledning 2 tidigare än planerat

 

  • Den sista sektionen av den 1 225 kilometer långa, havsbaserade rörledningen har lagts ut
  • Ledning 2 tas i drift mot slutet av 2012, som en av två rörledningar i det helautomatiserade gastransportsystemet

Zug, 18 april, 2012. Idag tog Nord Stream-projektet ytterligare ett stort steg framåt genom att utläggningen av den andra av de två 1 224 kilometer långa gasledningarna genom Östersjön avslutades, dessutom före utsatt tid. Efter omfattande föreberedelse- och driftsättningsarbeten ska ledning 2 enligt planerna tas i drift mot slutet av 2012. Nord Stream är ett helautomatiserat gastransportsystem, med kapacitet att transportera 55 miljarder kubikmeter (kbm) naturgas per år från Ryssland till den Europeiska Unionen. Den beräknade driftstiden är minst 50 år.

De sista av de 99 953 stålrören till ledning 2 tillverkades i Tyskland av Europipe, försågs sedan med betongbeläggning vid EUPECs anläggning i Mukran, skeppades därefter till lagringsplatsen i Slite på Gotland och transporterades slutligen av ett rörtransportfartyg till Saipems rörläggningsfartyg Castoro Sei, där det svetsades ihop med rörledningen och sänktes ned på havsbottnen 18 april 2012. Därmed återstår inga ytterligare transporter av rör, och Nord Streams omfattande logistikaktiviteter i Östersjön är nu avslutade.

Sammantaget består de två färdigställda rörledningarna av 199 755, 12-meter långa betongbelagda stålrör som vart och ett väger cirka 24 ton. Rörledningarna lades ut längs en överenskommen och noggrant planerad sträckning genom Östersjön av tre rörläggningsfartyg – Saipems Castoro Sei och Castoro Dieci, och Allseas Solitaire. Totalt utfördes cirka 138 851 svetsfogar ombord på Castoro Sei för att sammanfoga de två parallella rörledningarna. Fartyget har arbetat för Nord Stream sedan april 2010.

Nord Streams biträdande konstruktionschef Ruurd Hoekstra kommenterar: "Saipems Castoro Sei har gjort ett strålande arbete åt oss. Fartyget har varit i drift dygnet runt veckans alla dagar under två år, med 330 mans besättning och endast ett planerat underhållsavbrott i maj 2011. Hennes genomsnittliga utläggningshastighet har varit betydligt högre än väntat, kvaliteten på svetsarna har varit exceptionellt hög och säkerhetsnivån är enastående. Vi är mycket nöjda med att kunna avsluta utläggningen av ledning 2 i god tid före plan. Det är ytterligare en stor milstolpe för Nord Stream.”

“Det faktum att vi kunnat genomföra vårt komplicerade utläggningsschema, där tre rörläggningsfartyg arbetat samtidigt med olika segment av rörledningen, har möjliggjorts av åratal av detaljerad och noggrann planering. Expertkunnandet hos våra medarbetare och leverantörer – inom teknik, logistik, säkerhet, miljö och drift – har varit förutsättningen för ett smidigt löpande konstruktionsprogram som uppfyllt alla miljö- och säkerhetsmässiga hänsyn”, säger Ruurd Hoekstra.

Vid varje givet tillfälle arbetade minst 12 fartyg i projektet i olika delar av Östersjön och allt stämde väl. Nord Streams konstruktionsplanering visade sig vara flexibel nog för att även hantera oplanerade stillestånd på grund av en del mycket svåra väderperioder i Östersjön.

De båda rörledningarna lades ut i sektioner. Nord Stream utformade sina havsledningar så att de kan drivas utan en mellanliggande kompressorstation. Rören är utvecklade för tre olika trycknivåer och har därmed tre olika rörtjocklekar, vilket motsvarar det fallande gastrycket under den långa resan från Ryssland till landanslutningen i Tyskland.

Aktiviteter för att förbereda ledning 2 för drift har redan inletts. Vart och ett av de tre segmenten har nu fyllts med havsvatten, rengjorts, mätts och blivit noggrant trycktestade. Efter att trycktesterna avslutats kommer de tre segmenten att sammanfogas med hjälp av högtryckssvetsning på havsbotten i maj och juni. Arbetet utförs utanför den finska och svenska kusten på de ställen där gastrycket sjunkit från 220 till 200 bar respektive från 200 till 177,5 bar.

Efter vattentömning och torkning kommer den kompletta rörledningen därefter att kopplas ihop med landanslutningarna i Ryssland och Tyskland och tas i drift mot slutet av året, som en del av Nord Streams helautomatiserade dubbla rörledningssystem. Ledning 1 började transportera naturgas i november 2011.

Slite och Karlskrona

I samband med att rörläggningen avslutas kommer även transporterna av rör via Slite hamn på Gotland att avslutas. Ungefär 56 000 rör (motsvarande 690 kilometer utlagd ledning på havsbotten) har passerat Slite hamn sedan 2010 när konstruktionen av Nord Stream-ledningen inleddes.  Som mest handlade det om 300 rör per dag, varav de flesta har lastats om direkt vid kajen för vidare transport ut till rörläggningsfartyget Castoro Sei. Nord Stream-projektet resulterade i ett femtiotal tillfälliga arbetstillfällen i direkt anslutning till omlastningen av rör i Slite.

Redan året innan inleddes dock arbetet med att renovera och förstärka Apotekskajen samt att bygga upp ett buffertlager för rör i Vikhagen. Nord Stream investerade ca 80 miljoner SEK i upprustningen av Apotekskajen, vilket också motsvarade ett förskott på hamnavgifter till Region Gotland. Ett antal fastigheter bullerisolerades även utmed transportvägen mellan hamnen och Vikhagen. Efter Nord Stream-projektet kommer den nya Apotekskajen bland annat att användas som hemmahamn för Kustbevakningens fartyg KBV002 TRITON. Region Gotland hoppas även kunna inleda färjetrafik österut.

Förutom Slite har även Karlskrona hamn utgjort ett logistiskt nav för Nord Stream-projektet i Sverige. Rörtransporterna avslutades där i februari i år. Ungefär 30 000 rör har lastats om på Verkö i Karlskrona, vilket motsvarar 365 kilometer utlagd ledning på havsbotten. Även i Karlskrona ledde Nord Stream-projektet till ett femtiotal tillfälliga arbetstillfällen i samband med omlastningen av rör.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tora Leifland Holmström, Kommunikationsansvarig Danmark och Sverige

Mobiltelefon: +41 79 888 09 79

E-post: press@nord-stream.com

 

Bakgrundsfakta

Nord Stream är en naturgasledning som förbinder Ryssland med den Europeiska unionen genom Östersjön. EU:s årliga behov av importerad naturgas var år 2009 cirka 312 miljarder kubikmeter, ett behov som förutspås stiga till över 523 miljarder kubikmeter till år 2030. Detta innebär att år 2030 kommer EU:s årliga importbehov att ha ökat med 211 miljarder kubikmeter. (Källa: IEA, 2011). Genom att koppla samman några av världens största gasreserver med det europeiska gasledningsnätet kommer Nord Stream att täcka mer än en fjärdedel av den nya tillkommande efterfrågan. Projektet kommer att utgöra ett viktigt bidrag till långsiktig försörjningstrygghet samt en milstolpe för partnerskapet mellan den Europeiska unionen och Ryssland på energiområdet.

Den första av Nord Streams två parallella rörledningar togs i drift under november 2011. Varje ledning är ca 1 220 km lång, med en transportkapacitet på ca 27,5 miljarder kubikmeter per år. Hela den andra rörledningen har redan lagts ut. Den fulla kapaciteten på omkring 55 miljarder kubikmeter per år kommer att uppnås när den andra ledningen tas i drift under sena 2012. Detta är tillräckligt med naturgas för att täcka årsbehovet för mer än 26 miljoner europeiska hushåll.

Nord Stream AG är ett internationellt konsortium som har bildats för planering, konstruktion och drift av den nya havsbaserade rörledningen genom Östersjön. Ryska OAO Gazprom äger 51 procent av andelarna i konsortiet. De tyska företagen BASF SE/Wintershall Holding GmbH och E.ON Ruhrgas AG äger 15,5 procent vardera, och det nederländska gasinfrastrukturföretaget N.V. Nederlandse Gasunie och det franska energibolaget GDF SUEZ S.A. har andelar på 9 procent vardera.

Nord Stream inkluderas i den Europeiska unionens riktlinjer för det transeuropeiska energinätverket (TEN-E). År 2006 utsågs projektet till ett ”projekt av europeiskt intresse” av den Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den Europeiska unionens råd. Nord Stream erkänns därmed som ett nyckelprojekt för att möta Europas behov av ny energiinfrastruktur.

Konstruktionen av Nord Streams gasledning startade i april 2010 efter att detaljerade miljöundersökningar genomförts och en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats för hela rörledningens sträckning. Tre rörläggningsfartyg har fått i uppdrag att arbeta med projektet: Saipems Castoro Sei utförde merparten av konstruktionen i Östersjön. Saipems Castoro Dieci har slutfört sitt arbete med båda rörledningarna i grundare vatten vid den tyska landanslutningen. Allseas Solitaire hanterade stora delar av konstruktionen i Finska viken, som underentreprenör till Saipem. Den första gasledningen togs i drift under november 2011 och den andra planeras tas i drift under 2012.

Ingen mellanliggande kompressorstation: Nord Stream kunde bygga sina rörledningar så de kan drivas utan en mellanliggande kompressorstation, men med tre olika designtryck och tjocklekar på rörväggen vartefter som gastrycket sjunker under den långa transporten från Ryssland till landanslutningen i Tyskland. Sammanfogningen av de tre rörsektionerna skedde genom undervattenssvetsning vid de två punkter till havs där designtrycket förändras från 220 till 200 bar respektive från 200 till 177,5 bar. Sammankopplingen mellan sektionerna vid Finska viken och de centrala sektionerna skedde utanför finska kusten på cirka 80 meters djup och sammankopplingen mellan de centrala och sydvästra sektionerna vid Gotland vid ett djup om cirka 110 meter. De tre sektionerna av rörledning 2 kommer att föras ihop under vattnet vid samma plats i maj och juni.

Media

Media

Dokument & länkar