DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2020 NORDAX BANK AB

Report this content

Höjdpunkter januari - juni 2020

  • Den totala utlåningen uppgick till 26,7 mdkr (25,3 mdkr per 2019-12-31).
  • God tillväxt i nyutlåningen under första kvartalet men fallande nyutlåning i andra kvartalet då Nordax på grund av COVID-19 tagit en mer försiktig hållning till nyutlåning.
  • Nordax sparerbjudande fortsatte att attrahera många nya kunder vilket fick den totala inlåningen att växa till 24,2 mdkr (19,2 mdkr per 2019-12-31).
  • Totala kreditförluster om 235 MSEK under perioden, varav 39 MSEK utgör extra reserveringar relaterat till COVID-19.
 

Affärsutveckling privatlån

Nyutlåningen för privatlån utvecklades väl under första kvartalet, under andra kvartalet sjönk dock nyutlåningen i alla Nordax marknader, då Nordax på grund av COVID-19 pandemin tagit en mer försiktig hållning.

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt. Under slutet av första kvartalet 2019 lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden. Liksom i Sverige så är målgruppen i Norge non-standard segmentet, dvs kunder som faller utanför storbankernas snäva ramar.

Nyutlåningen har fortsatt utvecklas väl i både Sverige och Norge och totala bolåneportföljen uppgick till 2.3 mdkr vid 30 juni 2020.

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Portföljen har fortsatt utvecklas starkt under första kvartalet med fortsatt stark nyutlåning. Marknaden för kapitalfrigöringskrediter har en fortsatt god utvecklingspotential och SHP har ett starkt varumärke inom kundgruppen och ser fortsatt starkt kundintresse.

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick till 26,7 mdkr (25,3 mdkr per 2019-12-31). Tillväxten påverkades negativt av valutakursförändringar under perioden.

Resultat januari-Juni 2020 (jämfört med januari-juni 2019) 

  • Rörelseresultatet för januari-juni 2020 uppgick till 319 MSEK (228). Ökning till följd av bättre räntenetto och minskade allmänna administrationskostnader.

  • Räntenettot för januari-juni 2020 uppgick till 877 MSEK (724). Räntenettot ökade på grund av en väx­ande utlåning.
  • Kreditförlusterna för januari-juni 2020 uppgick till -235 MSEK (-122), motsvarande 1,8 procent (1,3) av genomsnittlig utlåning. Kreditförlusterna påverkades av en extra avsättning om 39 MSEK för ökade förväntade kreditförluster under IFRS 9 med tanke på den förväntade försäm­ringen i makromiljön som ett resultat av COVID-19.
  • Rörelsekostnaderna för januari-juni 2020 uppgick till -352 MSEK (-416). Minskningen var i linje med bolagets förväntningar då kostnaderna i 2019 påverkades av om­fattande investeringar i verksamheten och att bolaget infört specifika sparåtgärder under andra kvartalet 2020.
 

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick McArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

 

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 195.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 320 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 juni 2020 uppgick utlåningen till allmänheten till 26,7 miljarder kronor och inlåningen till 24,2 miljarder kronor. Läs mer om Nordax på www.nordaxgroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar