Kvartalsrapport januari-september 2019 Nordax Bank AB

Report this content

Höjdpunkter januari-september 2019

 • Stark utveckling av nyutlåningen inom såväl privatlån, bolån som  kapitalfrigöringskrediter
 • Utlåningstillväxten uppgick till 23% vid utgången av tredje kvartalet och den totala utlåningen uppgår till 23,8 mdkr
 • Bolånekampanjer i Norge och Sverige under tredje kvartalet (Q3)
 • Emission av senior icke säckerställd obligation under MTN-programmet (Q3)
 • Nordax börjar ta emot norska bolåneansökningar via hemsidan (Q2)
 • Första utbetalda bolånet i Norge (Q2)
 • Beslut fattat att stoppa nyutlåningen i Tyskland för att fokusera på de nordiska marknaderna (Q2)
 • Nya lagkrav för privatlån i Norge implementerat (Q2)
 • Attraktivt sparerbjudande ökade inlåningen från allmänheten med 57% sedan årsskiftet
 • MTN-program med ram om 3 mdkr etableras (Q2)
 • Emission av Tier 2 obligationer och seniora icke säkerställda obligationer (Q2)
 • Bolån i Norge lanserades via låneförmedlare (Q1)
 • Den totala utlåningen passerade 20 Mdkr (Q1)
 • Köpet av Svensk Hypotekspension (SHP) slutfördes (Q1)

Affärsutveckling privatlån

Nyutlåningen för privatlån fortsatte även under tredje kvartalet att utvecklas starkt. Framförallt utvecklades nyutlåningen väl på den svenska marknaden där ett attraktivare erbjudande bidrog till tillväxt inom samtliga kanaler. Under andra kvartalet infördes en ny reglering för privatlån i Norge vilket hade en något negativ effekt även på tredje kvartalets nyutlåning. Under andra kvartalet fattades beslut om att stoppa nyutlåningen i Tyskland för att fokusera på den nordiska marknaderna. Utlåningen i Tyskland stod vid slutet av kvartalet för 4% av Nordax totala utlåning.

Affärsutveckling bolån

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt.

Under slutet av första kvartalet lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden genom låneförmedlare och mot slutet av andra kvartalet öppnades det upp för att ansöka om bolån via Nordax hemsida. Utlåningen under tredje kvartalets utvecklades starkt i samband med en breddning i marknadsföringskanaler.

Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter

Nyutlåningen har utvecklades starkt under året. Bidragande till ökningen har varit ökad marknadsföring vilket lett till större kännedom om Svensk Hypotekspension (SHP) som varumärke och om möjligheten att ta ut en Hypotekspension. Under året möjliggjordes också för fler att ta ut Hypotekspension genom en förändring i låneskalan och en breddning av erbjudandet till fler av landets kommuner.

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick till 23,8 mdkr (15,1 mdkr per 2018-12-31). Förvärvet av SHP, breddning av produkterbjudandet till att omfatta bolån samt en stark utveckling under kvartalet på den svenska marknaden var de viktigaste faktorerna bakom den starka tillväxten. Exklusive förvärvet av SHP växte utlåningen med 23 % , delvis påverkat av positiva valutaeffekter. Samtliga geografiska marknader utom den tyska växte. På den svenska marknaden bidrog såväl bolån, privatlån som kapitalfrigöringskrediter till den starka utvecklingen.

Resultat januari-september 2019 (jämfört med januari-september 2018) 

 • Rörelseresultatet för januari-september 2019 uppgick till 388 MSEK (375). Ökning till följd av bättre räntenetto och minskade kreditförluster.
 • Räntenettot för januari-september 2019 uppgick till 1 093 MSEK (982). Räntenettot ökade på grund av en växande utlåning och förvärvet av SHP.
 • Rörelsekostnaderna för januari-september 2019 uppgick till -589 MSEK (-393). Kostnaderna ökade till följd av tillväxtinitiativ för att växa och bredda Nordax affär samt förvärvskostnader och tillkommande kostnader för SHP.
 • Kreditförlusterna för januari-september 2019 uppgick till -168 MSEK (-276), motsvarande 1,2 procent (2,6) av genomsnittlig utlåning.

Nordax Bank AB (publ) är ett helägt dotterbolag till bolaget Nordax Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta gärna:

Patrick McArthur, CFO, Nordax

Tel: +46 760 32 69 70

E-post: ir@nordax.se

 

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 195.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 200 anställda där i stort settalla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 september 2019 uppgick utlåningen till allmänheten till 23,8 miljarder kronor och inlåningen till 18,9 miljarder kronor. Läs mer om Nordax på www.nordaxgroup.com/se.

Taggar:

Prenumerera