• news.cision.com/
  • Nordax Bank AB/
  • Nordax offentliggör preliminärt resultat för det frivilliga rekommenderade kontanta uppköpserbjudandet om NOK 105 per aktie i Bank Norwegian ASA

Nordax offentliggör preliminärt resultat för det frivilliga rekommenderade kontanta uppköpserbjudandet om NOK 105 per aktie i Bank Norwegian ASA

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURSIDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER SKULLE KRÄVA FÖRTIDA GODKÄNNANDE.

FÖR MER INFORMATION OM NORDAX FRIVILLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE, SE NORDAX FORMELLA OFFENTLIGGÖRANDE AV ERBJUDANDET SOM FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ: HTTPS://WWW.COLLABORATE-TO-SCALE.COM.

Med hänvisning till erbjudandehandlingen daterad 5 augusti 2021 (”Erbjudandehandlingen”) för det frivilliga rekommenderade erbjudandet från Nordax Bank AB (publ) (”Nordax”) om att förvärva samtliga utestående aktier i Bank Norwegian ASA (”Bolaget”) mot ett kontantvederlag om NOK 105 per aktie (med förbehåll för justeringar enligt Erbjudandehandlingen), (”Erbjudandet”). 

Acceptperioden för Erbjudandet (”Acceptperioden”) löpte ut den 15 oktober 2021 kl. 16.30 (CET). Nordax offentliggjorde idag att Nordax vid acceptperiodens utgång har erhållit accept, förvärvat eller villkorat överenskommit att förvärva cirka 95,73 % (178 922 302 aktier) av aktierna och rösterna i Bolaget, varav 69,63 % (130 136 243 aktier) är erhållna accepter.

Beräkningen av antalet inlämnande aktier i Erbjudandet är preliminär och föremål för potentiella justeringar efter en verifieringsprocess. Det slutgiltiga resultatet för Erbjudandet kommer att offentliggöras när det har bekräftats. Utbetalning av vederlag kommer att genomföras senast 4 november 2021, under förutsättning att återstående fullföljandevillkor för Erbjudandet enligt avsnitt 1.6 (Villkor för Erbjudandet) i Erbjudandehandlingen uppfylls eller frånfalles fram till utbetalning av likvid i Erbjudandet.

För mer information om Erbjudandet, besök https://www.collaborate-to-scale.com.

Medieförfrågningar

Oscar Karlsson, Brunswick Group

okarlsson@brunswickgroup.com
+46 709 62 78 42

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl. 17.30 CET.

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har cirka 287 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 350 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 juni 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 30,1 miljarder kronor och inlåningen till 28,4 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax https://www.nordaxgroup.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att förvärva, eller en uppmaning om eller ett erbjudande att sälja några värdepapper. Pressmeddelandet och all dokumentation relaterad till Erbjudandet distribueras inte och får inte postas till eller på något annat sätt distribueras eller skickas till eller inom något land där sådan distribution skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion – ingen sådan åtgärd kommer vara godkänd eller sanktionerad av Nordax.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive huruvida Nordax kommer att fullfölja Erbjudandet, information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt effekter av det avsedda Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Nordax kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Nordax har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.