Effekter av övergången till IFRS9 samt beslut att tillämpa övergångsregler med avseende på kapitaltäckningen

Den 1 januari 2018 infördes en ny standard för redovisning av finansiella instrument, IFRS 9, som ersätter den tidigare standarden IAS39. Med IFRS9 införs en ny modell för beräkning av kreditförlustreserver som förenklat utgår från förväntade kreditförluster och inte enbart inträffade förlusthändelser. Som Nordax tidigare har kommunicerat leder övergången till IFRS9 till en ökning av reserveringarna och en minskning av det egna kapitalet. Övergången ökar reserveringarna för kreditförluster i Nordax Group AB (publ) (”Nordax”) med 177 MSEK. Nordax har beslutat att använda sig av övergångsreglerna som medger en gradvis infasning av övergångseffekten i kapitaltäckningen.

Den nya standarden IFRS9 är tillämplig från det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018. I enlighet med IFRS 9 ska reserveringar för kreditförluster göras direkt i samband med utlåningen istället för som tidigare vid inträffad förlusthändelse. Det medför att reserveringarna för kreditförluster tidigareläggs och ökar, men påverkar vare sig kassaflödet eller underliggande kreditrisk.

EU har beslutat om övergångsregler vid införandet av IFRS9 vilka medger en gradvis infasning i kapitaltäckningen av den effekt som i redovisningen uppstår direkt av ökade avsättningar för förväntade kreditförluster. Nordax har informerat Finansinspektionen om sitt beslut att använda övergångsreglerna. Nordax informerade redan i prospektet i samband med börsnoteringen 2015 om förväntade effekter av övergången till den nya standarden (se https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/information-om-borsnotering/ för mer information).

Den finansiella engångseffekten för Nordax av övergången till IFRS9 är;

 •  Reserveringarna för förväntade kreditförluster ökar med 177 MSEK. Merparten av tillkommande reserveringar avser krediter där det per årsskiftet inte fanns någon indikation på försämrad betalningsförmåga och för vilka det i enlighet med tidigare redovisningsregler inte hade gjorts någon reservering.
 •  En minskning av det egna kapitalet med cirka 177 MSEK före skatt.
 •  I beräkningen av kapitalbasen i kapitaltäckningen kommer minskningen av eget kapital periodiseras under perioden 2018-2022 enligt nedan
  • 2018 95% återläggning av den initiala effekten på eget kapital
  • 2019 85% återläggning av den initiala effekten på eget kapital
  • 2020 70% återläggning av den initiala effekten på eget kapital
  • 2021 50% återläggning av den initiala effekten på eget kapital
  • 2022 25% återläggning av den initiala effekten på eget kapital

Per den 30 september 2017 rapporterade Nordax en kärnprimärkapitalrelation på 14,9 procent att jämföra med det beräknade kärnprimärkapitalkravet per 30 september på 9,1 procent och målet att ha en kärnprimärkapitalrelation över 12 procent.

Nordax presenterar bokslutskommunikén för 2017 den 8 februari 2018 klockan 07.30 CET.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, ansvarig media och investerarrelationer, Nordax

Tel: +46 705 290 800

E-post: ir@nordax.se 

Om Nordax

Nordax har en vision att bli den ledande nischbanken i Nordeuropa. Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi finns som ett komplement till storbankerna och koncentrar oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på att hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett centralt kontor i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 30 september 2017 uppgick utlåningen till 13,5 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 8,3 miljarder kronor. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

Taggar:

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera

Dokument & länkar