9-månadersrapport

MeritaNordbankengruppen Delårsrapport för januari-september 1999 Starkt resultat, räntabilitet 20 procent, sänkta kostnader Tillväxt för nättjänster, fonder och försäkringar *MeritaNordbankengruppens rörelseresultat ökade till 1 051 miljoner euro (9,3 miljarder svenska kronor) under perioden januari-september *Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg med 4 procent till 937 miljoner euro (8,3 miljarder kronor) *Räntabiliteten under januari-september uppgick till 20,0 procent (exklusive jämförelsestörande poster 18,0 procent) *Vinsten per aktie under januari-september uppgick till 0,36 euro i Merita Abp och till 3,23 kronor i Nordbanken Holding *MeritaNordbankens kontantbud på 24,3 miljarder norska kronor tillstyrks av styrelsen i Christiania Bank og Kreditkasse *För att förenkla gruppens struktur och underlätta skapandet av "en aktie - en bank" föreslås ett samgående mellan Nordbanken Holding AB och Merita Abp *Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 282 miljoner euro jäm- fört med 280 miljoner euro under föregående kvartal *Kostnaderna sjönk med 5 procent under tredje kvartalet *Starka marknadsframgångar för fonder och försäkringar *850 000 internetkunder i oktober, WAP-tjänster tas i bruk i Finland och lan- sering av Solo-torget för e-handel i Sverige Resultat för niomånadersperioden januari-september 1999 (Jämförelser avser motsvarande period 1998) Rörelseresultatet för de nio första månaderna 1999 uppgick till 1 051 miljoner euro (1 046 miljoner euro). Intäkterna uppgick till 2 237 miljoner euro (2 474 miljoner euro), medan kostnaderna stannade vid 1 233 miljoner euro (1 353 mil- joner euro). Kreditförlusterna var fortsatt mycket låga, 20 miljoner euro (101 miljoner euro). Räntabiliteten blev 20,0 procent (21,0 procent). Vinsten per aktie uppgick i Merita Abp till 0,36 euro (0,38 euro) och i Nord- banken Holding AB till 3,23 kronor (3,32 kronor). Resultaträkning exklusive jämförelsestörande poster *) Under MeritaNordbankens inledande år genomförs samordning och renodling av verksamheten, vilket i betydande grad påverkar resultatutvecklingen. Gruppens rörelseresultat visas nedan exklusive dessa specificerade jämförelsestörande poster. Utvecklingen per kvartal framgår av tabell, sidan 16. Miljoner euro Jan-sept Jan-sept Förändring Milj SEK 1999 1998 %Jan-sept 1999 Räntenetto 1 341 1 376 -3 11 915 Provisionsnetto 565 533 6 5 017 Nettoresultat, finansiella transaktioner-26 120 -228 Övriga intäkter 243 213 14 2 160 Summa intäkter 2 123 2 242 -5 18 864 Personalkostnader -587 -606 -3 -5 208 Övriga kostnader -646 -657 -2 -5 742 Summa kostnader -1 233 - 1 263 -2 -10 950 Resultat före kreditförluster890 979 -9 7 914 Kreditförluster -20 -101 -80 -174 Resultatandelar 67 26 589 Rörelseresultat 937 904 4 8 329 *) Jämförelsestörande poster Miljoner euro Jan sept 1999 Jan sept 1998 Nettoresultat, finansiella transaktioner114 170 Övriga intäkter - 62 Personalkostnader - -23 Övriga kostnader - -67 Summa 114 142 Rörelseresultat inkl jämförelsestörande poster1 051 1 046 9 337 Resultat för tredje kvartalet 1999 (Jämförelser avser andra kvartalet 1999) MeritaNordbankens rörelseresultat uppgick under det tredje kvartalet till 282 miljoner euro (280 miljoner euro). Intäkter Gruppens totala intäkter uppgick till 682 miljoner euro (686 miljoner euro). Räntenettot uppgick till 439 miljoner euro (454 miljoner euro). Försvagningen är till stor del hänförlig till minskad ränteriskexponering samt ökad likvidi- tetsberedskap inför årsskiftet. Provisionsnettot uppgick till 190 miljoner euro (194 miljoner euro). Föregåen- de kvartal var det bästa någonsin bl a tack vare ett högt utfall för intäkter från depåverksamheten. Provisionstillväxten var fortsatt god inom fondförvalt- ning och kortprodukter. Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till -7 miljoner euro (- 53 miljoner euro). Räntorna fortsatte att stiga under det tredje kvartalet men den negativa resultateffekten blev avsevärt mindre än under det andra kvarta- let eftersom ränteexponeringen reducerats från andra kvartalet. Realiserade och orealiserade värdeförändringar i ränterelaterade värdepapper uppgick till -40 miljoner euro ( -95 miljoner euro). Det valutarelaterade resultatet var oförändrat 19 miljoner euro. Det aktierelaterade resultatet stannade vid 14 miljoner euro (23 miljoner euro). Övriga intäkter uppgick till 60 miljoner euro (91 miljoner euro). Nedgången förklaras främst av att realisationsvinster och aktieutdelningar var högre un- der det andra kvartalet. Ränterisker Kursrisken beräknad vid parallellskift av räntenivån med en procentenhet ut- gjorde vid det senaste kvartalsskiftet 47 miljoner euro (114 miljoner euro). Durationen för de finansiella omsättningstillgångarna uppgick till 1,7 år (1,9 år). Räntenettorisken för gruppens hela balansräkning uppgick till 18 miljoner euro (30 miljoner euro) för kommande tolvmånadersperiod; en generell räntehöj- ning om en procentenhet skulle sålunda vid oförändrad balansräkningsstruktur försämra räntenettot med detta belopp. Kostnaderna forsatte att sjunka Gruppens totala kostnader sjönk med 5 procent till 405 miljoner euro (425 mil- joner euro). Nedgången speglar fortsatt god kostnadskontroll, ökad produktivi- tet och effektivisering genom bl a IT-satsningar samt lägre data- och mark- nadsföringskostnader under sommarmånaderna. Personalkostnaderna uppgick till 195 miljoner euro (196 miljoner euro). Anta- let anställda fortsätter att minska. Under kvartalet sjönk antalet anställda, brutto, med 105 personer. Antalet anställda inom gruppens bankverksamhet upp- gick till 18 058 per den sista september 1999. Övriga kostnader sjönk till 210 miljoner euro (229 miljoner euro). K/I-talet, kostnader i relation till intäkter före kreditförluster, var 59 procent under kvartalet (62 procent). Ackumulerat under året var K/I-talet 55 procent. Synergieffekter Intäkts- och kostnadsutvecklingen påverkas positivt av de synergieffekter som uppstått och fortsatt tillkommer genom samgåendet och skapandet av MeritaNord- bankengruppen. De synergieffekter som förväntades vid samgåendet, totalt 115 miljoner euro inom tre år, förverkligas planenligt. Ytterligare värdeskapande effekter uppstår genom både minskade kostnader och ökade intäkter allteftersom integrering sker inom allt flera verksamheter. Kreditförluster på fortsatt mycket låg nivå För andra kvartalet i rad uppkom, netto, inga kreditförluster. Volymen problemkrediter, inklusive räntenedsatta fordringar om 19 miljoner eu- ro, ökade något till, netto, 949 miljoner euro (873 miljoner euro). Ökningen beror på ett fåtal större kreditengagemang med relativt lågt reserveringsbe- hov. Volymen problemkrediter uppgick till 1,4 procent av utlåningen. Reserve- ringsgraden uppgick till 61 procent (67 procent). Övervärden och eget kapital Anläggningsportföljen av räntebärande värdepapper uppgick vid periodens slut till 5,1 miljarder euro vilket motsvarade marknadsvärdet. Aktieinnehav, som utgör finansiella omsättningstillgångar, men vilka värderas enligt lägsta värdets princip, uppgick till 0,2 miljarder euro. Orealiserade övervärden uppgick här till 0,1 miljarder euro. Övervärden i gruppens pen- sionsstiftelser och pensionskassa uppgick till 0,3 miljarder euro. MeritaNordbankengruppens egna kapital uppgick vid periodens utgång till 5,4 miljarder euro (5,2 miljarder euro). Primärkapitalrelationen uppgick till 7,8 procent och kapitaltäckningsgraden till 10,8 procent. Vid beräkningen har endast resultatet för det första halv- året 1999, efter schablonmässigt avdrag för utdelning, inräknats i kapitalba- sen. Marknaden under tredje kvartalet 1999 De svenska och finska marknaderna präglades av fortsatt stigande ekonomisk ak- tivitet. Marknadsräntorna fortsatte att stiga under kvartalet. I Sverige steg de medellånga räntorna med ca 0,8 procentenheter, i Finland med ca 0,6 pro- cent. Utlåningen Vid utgången av kvartalet uppgick utlåningen till allmänheten till 67,1 mil- jarder euro, vilket var en ökning med 0,9 miljarder euro under kvartalet. Jäm- fört med årsskiftet var ökningen 7,3 miljarder euro eller 12,2 procent. Marknadsandelarna för företagsutlåning upp- gick i Finland till 49,6 procent och i Sverige till 16,8 procent. Marknadsan- delen för bolån i Sverige steg till 15,0 procent, medan total marknadsandel för svensk hushållsutlåning blev 14,5 procent. I Finland ökade gruppens hus- hållsutlåning, medan marknadsandelen minskade marginellt till 33,9 procent. Sparandet allt starkare MeritaNordbankens samlade förvaltning av kunders sparkapital uppgick vid ut- gången av september till 66,2 miljarder euro, en ökning med 0,7 miljarder euro under kvartalet. Sparandet omfattar här bankinlåning, fond- och försäkrings- sparande, privat- och aktieindexobligationer m m. Inlåning Inlåningen sjönk med 1,6 procent till 39,3 miljarder euro. Marknadsandelarna var i stort sett oförändrade. På den finska marknaden uppgick marknadsandelen för hushållsinlåning i augusti till 36,6 procent. För företagsinlåning i fins- ka mark steg andelen till 48,6 procent. På svensk marknad blev inlåningsande- larna för hushåll och företag 21,9 resp 16,6 procent. Gott kvartal för fonderna Nettoinflödet i MeritaNordbankens svenska fondverksamhet uppgick under kvarta- let till 303 miljoner euro. Gruppens marknadsandel av nettosparandet i svenska fonder uppgick därmed till 28,5 procent. Under september uppgick andelen till hela 45 procent. Den svenska marknadsandelen av fondsparandet översteg 18 pro- cent vid kvartalets slut. På den finska marknaden uppgick nettosparandet i gruppens fonder under kvartalet till 152 miljoner euro och marknadsandelen därmed till 31,0 procent. Marknadsandelen av det totala fondsparandet på den finska marknaden uppgick till 31,3 procent. De förvaltade fondvolymerna upp- gick till 14,2 miljarder euro i Sverige och 2,7 miljarder euro i Finland, dvs totalt 16,9 miljarder euro. Under kvartalet lanserades ytterligare en gemensam fond, MeritaNordbanken IT, riktad till såväl den svenska som den finska marknaden. Detta är den femte ge- mensamma fonden och nettosparandet i dessa fonder uppgick under kvartalet till 66 miljoner euro. Stark tillväxt i försäkringssparande Försäljningen av livförsäkringsprodukter var mycket stark även under det tred- je kvartalet. Premievolymerna för den samlade svenska och finska försäkrings- verksamheten uppgick till 278 miljoner euro (307 miljoner euro). Premievoly- merna för fondförsäkringar (unit linked) stiger i fortsatt stark takt, i syn- nerhet i Sverige, där premierna uppgick till 75 miljoner euro under kvartalet. Inom traditionell livförsäkring utvecklades försäljningen mycket väl i Finland med en premievolym om sammanlagt 128 miljoner euro. Internet växer kraftigt, Solo-torget lanseras i Sverige, WAP startar upp 850 000 kunder har i dagsläget anslutit sig till gruppens internettjänster och antalet väntas stiga till ca en miljon under 1999. Antalet inloggningar stiger snabbt och närmar sig 2,5 miljoner per månad. Kunderna använder i allt högre grad internettjänster för t ex betalningar och produktsortimentet utvidgas fortlöpande. I oktober lanserades Solo-torget i Sverige och WAP-teknologin i full skala i Finland. Genom internettjänsterna blir banken allt tillgängligare för kunderna och kostnaderna påverkas posi- tivt. I den snabba utvecklingen på området är MeritaNordbanken fortsatt en av världens största och ledande internetbanker. Resultat per affärsområde MeritaNordbankens verksamhet är organiserad i fem större rörelsedrivande enhe- ter samt Finansförvaltning och Övrigt. Resultat per affärsområde Milj euro Regionbanks- Storföretag Markets Kapital- Fastigheter Finans- Övrigt Totalt 1999 rörelsen förvaltning förvaltning Kv3 224 62 -2 48 -11 10 -49 282 Kv2 198 85 -3 60 -12 -17 -31 280 Kv1 198 53 29 47 -11 71 102 489 Regionbanksrörelsen Regionbanksrörelsen inom retailverksamheten uppnådde ett resultat om 224 mil- joner euro. Fortsatt god volymutveckling för utlåningen i såväl Sverige som Finland samt stark försäljningsutveckling för fonder och försäkringar präglade kvartalet. Låga kreditförluster och kostnadsminskningar bidrog till att av- kastningen på tilldelat kapital fortsatt översteg 25 procent. Storföretag Affärsområdets resultat uppgick till 62 miljoner euro. Den ökning av affärsvo- lymerna som ägde rum under första delen av året stabiliserades under tredje kvartalet. Resultatet för det andra kvartalet påverkades positivt av realisa- tionsvinster, medan tredje kvartalets resultat belastades med ökade reserve- ringar för problemkrediter. Markets Markets resultat uppgick till -2 miljoner euro. Lönsamheten i räntehandeln är fortsatt svag medan valutahandelns intjäning låg på samma nivå som föregående kvartal. Aktiehandelsresultatet var något lägre än under föregående kvartal. Kapitalförvaltning Fortsatt god försäljning medförde att de förvaltade volymerna växte med 0,7 miljarder euro under kvartalet till 26,2 miljarder. Affärsområdets produktre- sultat, vilket omfattar samtliga förvaltningsintäkter samt kostnader för såväl förvaltning som försäljning och distribution, uppgick till 34 miljoner euro (48 miljoner euro). Nedgången mellan kvartalen beror på att stigande räntor medfört värdeminskningar inom försäkringsrörelsen. Fastigheter Resultatet uppgick till -11 miljoner euro. Till affärsområdet har allokerats ett kapital motsvarande en soliditet om ca 35 procent. Beslut om försäljning och börsintroduktion av fastighetsbolaget Aleksia ligger fast, se nedan. Finansförvaltning Den neddragning av ränterisken som inleddes under det andra kvartalet mildrade den fortsatta ränteuppgångens negativa inverkan på Finansförvaltningens resul- tat. Under det tredje kvartalet uppgick resultatet till 10 miljoner euro (-17 miljoner euro). Övrigt I denna post ingår intäkter och kostnader som inte är direkt hänförliga till någon rörelsedrivande enhet samt koncernjusteringar. Försämringen mot föregå- ende kvartal är hänförligt till erhållna aktieutdelningar. Kontantbud om NOK 24,3 miljarder till aktieägarna i Christiania Bank og Kre- ditkasse MeritaNordbanken bildades för att bygga upp en ledande finansiell grupp i Nor- den och Östersjöområdet; ett regionalt initiativ i den globala omstrukture- ringen av den finansiella sektorn. Mot denna bakgrund lämnade styrelsen för MeritaNordbanken Abp den 20 september 1999 aktieägarna i Christiania Bank og Kreditkasse följande erbjudande: Christiania Banks aktieägare erbjuds 44 norska kronor kontant per aktie. Er- bjudandet motsvarade en överkurs om 29,0 procent beräknat utifrån betalkursen om 34,10 norska kronor per aktie i Christiania Bank den 17 september 1999. Er- bjudandet innebär att Christiania Bank värderas till 24,3 miljarder norska kronor. Erbjudandet är villkorat, varav de viktigaste villkoren är att aktieägare i Christiania Bank, som representerar mer än 90 procent av det totala aktiekapi- talet accepterar erbjudandet samt att det norska finansdepartementet godkänner förvärvet. MeritaNordbanken har förvärvat 9,9 procent av aktierna i Christiania Bank. Prospekt rörande erbjudandet till Christiania Banks aktieägare publicerades den 24 september 1999. Anmälningstiden för deltagande i erbjudandet påbörjades den 28 september 1999 och avslutas kl 17.00 (norsk tid) den 29 oktober 1999, om inte anmälningstiden förlängs. Motiv för erbjudandet samt information om den planerade integrationsprocessen, synergieffekter mm framgår av prospektet. Styrelsen för Christiania Bank har avlämnat rekommendationer till aktieägarna vid två tillfällen, den 6 oktober respektive den 20 oktober 1999. Styrelsen rekommenderar aktieägarna att acceptera MeritaNordbankens bud. Den norska staten äger drygt en tredjedel av aktierna i Christiania Bank og Kreditkasse. Riktlinjer för detta ägande kommer att fastställas av Stortinget. Förenklad legal struktur I enlighet med de mål som fastlades i samgåendeavtalet mellan Merita och Nord- banken Holding 1997 ingick Merita och Nordbanken Holding den 20 september 1999 ett samgående- avtal, vars syfte är att förenkla MeritaNordbankengruppens legala struktur. Målet är att bilda en nordisk "en aktie - en bank"-struktur för ökad effekti- vitet och minskade legala risker. Förenklingen skapar en tillväxtorienterad och balanserad samnordisk grupp. Möjligheterna för finansmarknaden att analy- sera aktien kommer att förbättras. I enlighet med det nya samgåendeavtalet beslutade styrelsen för Nordbanken Holding att lämna följande utbyteserbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldebrev i Merita. Varje aktieägare i Merita är berättigad att erhålla 1,02 nyemitterade aktier i Nordbanken Holding i utbyte mot en aktie i Merita. Utbytesrelationen återspeg- lar den tidigare överenskomna ekonomiska relationen 40-60 inom MeritaNordban- ken. Varje innehavare av konvertibla skuldebrev i Merita är berättigad att by- ta ut sina konvertibla skuldebrev mot nya konvertibla skuldebrev i Nordbanken Holding. Utbyteserbjudandet är villkorat, varav de viktigaste villkoren är att Meritas respektive Nordbanken Holdings bolagsstämmor fattar nödvändiga beslut i an- slutning till utbyteserbjudandet och att aktieägare i Merita, vilka represen- terar mer än 90 procent av de utestående aktierna och rösterna, accepterar ut- byteserbjudandet samt att nödvändiga tillstånd erhålls. Bolagsstämmor i Merita resp Nordbanken Holding har utlysts till den 23 resp 19 november. Anmälningstiden för utbyteserbjudandet är planerad att börja den 24 november 1999 och sluta den 15 december 1999, om inte förlängning sker. Prospekt be- träffande utbyteserbjudandet och börsprospekt avses att hållas tillgängligt under andra hälften av november 1999 för aktieägare och innehavare av konver- tibla skuldebrev i Merita. Den ursprungliga legala strukturen för MeritaNordbankengruppen var avsedd som en övergångslösning och en enklare struktur skulle eftersträvas. Den nuvarande strukturen medför ett antal praktiska problem. En gemensam aktie och en för- enklad legal struktur är nödvändiga steg för att bilda en samnordisk finansi- ell grupp. Den nya gruppstrukturen avses omfatta ett nordiskt holdingbolag och en nordisk bankgrupp. Holdingbolaget, Nordbanken Holding AB, kommer att ha juridiskt säte i Sverige och moderbolaget i bankgruppen, MeritaNordbanken Abp, kommer att ha juridiskt säte i Finland. Aktierna i det nordiska holdingbolaget kommer att noteras på börserna i Helsingfors och Stockholm samt, vid förvärv av Christia- nia Bank, även i Oslo. Ett tillfälligt namn på det nordiska holdingbolaget fö- reslås bli Nordic Baltic Holding AB (NBH) (publ). Den nya gruppens styrelse och koncernledning kommer att bestå av medlemmar även från Norge vid genomfört förvärv. Styrelsen för Merita noterar att i enlighet med den nuvarande finska skatte- lagstiftningen omfattas aktieägande i bolag med säte utanför Finland inte av reglerna om gottgörelse för bolagsskatt (avoir fiscal) i den finska skattelagstiftningen. Dock kommer ut- delnings-strömmarna och kapitalstrukturen att bli avsevärt förenklade och kas- saflödena ske mer direkt i den nya strukturen. Därutöver kommer prisdifferen- sen mellan de två olika aktierna i den dubbla ägarbolagsstrukturen att för- svinna, och den nya gruppen kommer att enklare kunna utge nya aktier. En ge- mensam aktie kommer att vara mer transparent för den finansiella marknaden och handel i en gemensam aktie bedöms öka likviditeten. En gemensam aktie kan ock- så leda till att aktien kommer att ingå i ytterligare index. Slutligen åter- speglar en gemen-sam aktie bättre gruppens fastställda mål om att bilda en in- tegrerad nordisk finansiell grupp. Meritas styrelse rekommenderar att aktie- ägarna accepterar utbyteserbjudandet. Rating Ratinginstituten Moody´s Investors Service, Standard & Poor´s och Fitch IBCA har, efter det att kontantbudet till aktieägarna i Christiania Bank og Kredit- kasse och utbyteserbjudandet till aktieägarna i Merita offentliggjordes, samt- liga bekräftat gruppens ratingbetyg. Avtalet med Posten Sverige upphör Posten Sverige sade i september upp det avtal som reglerar Nordbankens privat- kunders tillgång till Postens nät för service och transaktioner. Avtalet upp- hör den 1 april 2001. Formellt innebär uppsägningen att Posten överlämnar sin del av affärskonceptet Postbanken med drygt 400 000 kunder till Nordbanken. Ekonomiskt innebär uppsägningen att ersättningen från Nordbanken till Posten, f n i storleksordningen 700 miljoner kronor årligen, bortfaller. På sikt be- döms att endast en del av den summan behövs tas i anspråk för att upprätthålla bankens servicenivå gentemot de kunder som berörs. Med ny teknik och med nya distributionskanaler kommer Nordbanken även efter postavtalets utgång att hål- la en god servicenivå gentemot kunderna. Nordbanken har vidare erbjudit Pos- tens ca 250 privatekonomer, vilka arbetar med kvalificerad ekonomisk rådgiv- ning till privatkunderna, anställning i banken fr o m den 1 april 2001. Förstärkning inom investment banking MeritaNordbanken förvärvade i oktober Maizels, Westerberg & Co för att skapa en ny investment bank med verksamhet i Stockholm, Helsingfors och London. Den nya enheten får namnet Maizels, MeritaNordbanken, Investment Banking, och kom- mer initialt att ha ca 80 anställda. MeritaNordbankens verksamhet inom rådgiv- ning, M&A, corporate finance, förvärvsfinansiering och investment banking för- stärks därmed. Fastighetsförsäljning Arbetet med att sälja fastigheter respektive förbereda för försäljning av fas- tighetsbolagsaktier fortgår enligt den avvecklingsplan som offentliggjordes i december 1998. Beslut har fattats om att ansöka om börsnotering av fastighetsbolaget Aleksia vid Helsingfors Aktiebörs. Börsnoteringen förutsätter att planerad försäljning av aktier i Aleksia till finska, svenska och internationella placerare genom- förs. Avsikten är att avyttra samtliga aktier. Börsnotering och försäljning av Aleksia planeras bli genomförd i början av år 2000, när tillräckligt gynnsamma kapitalmarknadsförutsättningar förväntas föreligga. År 2000 Under september slutförde MeritaNordbankengruppen framgångsrikt integrations- och om-världstester av datasystemen. Inga problem av kritisk natur eller med materiell inverkan på verksamheten noterades. Även de systemanpassningar och tester som krävs för den avvikande bankdagen den 31 december 1999 i Finland kommer att stå färdiga i tid. Finansinspektionerna i Finland och Sverige samt lokala inspektioner vid grup- pens utländska verksamhetsställen har i sina inspektionsrapporter inte haft något att invända om koncernens beredskap inför år 2000. Aktieutvecklingen Under tredje kvartalet varierade kursen på Meritaaktien mellan 4,88 euro och 5,88 euro, medan Nordbanken Holdingaktiens kurs varierade mellan 45,00 kronor och 54,50 kronor. Samma dag som förslaget till aktieutbyte presenterades, den 20 september, steg aktiekursen för Merita Abp till samma nivå som kursen för Nordbanken Holding AB. Den 4 oktober påbörjade Stockholms Fondbörs notering av Nordbanken Holding-aktien i euro. MeritaNordbankens samlade börsvärde uppgick vid kvartalets slut till drygt 11 miljarder euro. Stockholm/Helsingfors den 26 oktober 1999 Hans Dalborg Koncernchef och VD This announcement is not an offer of securities in the United States, Canada, Australia and Japan. Securities may not be offered or sold in, i.a., the United States absent registration or an exemption from registration. Copies of this announcement are not being and should not be distributed or sent in or into the United States, Canada, Australia or Japan. The making of the Exchange Offers to residents or citizens of certain jurisdictions (Foreign Sharehold- ers) may be restricted by the laws of the relevant jurisdictions. Foreign Shareholders should inform themselves about and observe any such applicable legal requirements in their respective jurisdictions. Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av reviso- rerna För ytterligare information, kontakta gärna: Hans Dalborg, koncernchef, Tel (+46 8) 614 7800 Arne Liljedahl, vVD, Ekonomi och Control, Tel (+46 8) 614 7996 (alt + 46 70 566 7121) Björn Westberg, Investor Relations, Tel (+46 8) 614 7850 (alt +46 70 590 5552) Taina Mäkijärvi, Investor Relations, Tel (+358 9) 165 43041 (alt +358 50 61 707) www.meritanordbanken.com Nästa rapporttillfälle MeritaNordbankengruppens bokslutsrapport för 1999 utkommer den 16 februari 2000. Tabeller MeritaNordbankengruppen Resultaträkningar Balansräkningar Nyckeltal Aktiedata Problemkrediter och övertagen egendom Kvartalsvis resultatutveckling Resultat per affärsområde Bilagor A. Legal struktur B. Merita Abp C. Nordbanken Holding AB (publ) Resultaträkningar Jan - sep Förändring Miljoner euro 1999 1998 % Räntenetto, not 1 1 341 1 363 -2 Provisionsnetto, not 2 565 533 6 Nettoresultat av finansiella 88 290 -70 transaktioner, not 3 Övriga intäkter, not 4 243 288 -16 Summa intäkter 2 237 2 474 -10 Personalkostnader -587 -629 -7 Övriga kostnader, not 5 -646 -724 -11 Summa kostnader -1 233 -1 353 -9 Resultat före kreditförlus- 1 004 1 121 -10 ter Kreditförluster, netto -20 -101 -80 Resultatandelar i dotter- 67 26 och intresseföretag Rörelseresultat 1 051 1 046 0 Skatter -276 -228 21 Minoritetsandel -1 -4 -75 Periodens resultat 774 814 -5 Not 1: Räntenetto Jan - sep Förändring Miljoner euro 1999 1998 % Ränteintäkter 3 569 3 836 -7 Räntekostnader -2 228 -2 473 -10 Räntenetto 1 341 1 363 -2 Not 2: Provisionsnetto Jan - sep Förändring Miljoner euro 1999 1998 % Provisionsintäkter Värdepapper 265 230 15 Betalningsförmedling 158 145 9 Utlåning 130 132 -2 Garantier 23 31 -26 Inlåning 19 22 -14 Övriga 41 41 0 Summa provisionsintäkter 636 601 6 Provisionskostnader Betalningsförmedling 52 56 -7 Värdepapper 10 9 11 Övriga 9 3 Summa provisionskostnader 71 68 4 Provisionsnetto 565 533 6 Not 3: Nettoresultat av finansiel- la transaktioner Jan - sep Förändring Miljoner euro 1999 1998 % Aktierelaterade poster Realiserat 160 208 -23 Orealiserat -9 -1 151 207 -27 Ränterelaterade poster Skuldinlösen - - Övrigt realiserat 70 121 -42 Orealiserat -188 -89 -118 32 Valutakursförändringar 55 51 8 Summa 88 290 -70 Not 4: Övriga intäkter Jan - sep Förändring Miljoner euro 1999 1998 % Utdelningar 25 82 -70 Fastighetsintäkter 129 130 -1 Avyttring fastigheter 4 3 33 Avyttring aktier 32 15 Övrigt 53 58 -9 Summa 243 288 -16 Not 5: Övriga kostnader Jan - sep Förändring Miljoner euro 1999 1998 % Administrationskostnader 379 392 -3 Fastighetskostnader 67 70 -4 Avskrivningar enligt plan 110 133 -17 Övrigt 90 129 -30 Summa 646 724 -11 Kursrelationer som använts vid omräkning 1 euro = 5,94573 mark (fast kurs) Jan - sep Helår 1 euro = kr 1999 1998 1998 Resultatkurs (genomsnitt) 8,8822 8,6723 8,8202 Balanskurs (slutet av re- 8,7235 9,1445 9,4874 spektive period) Balansräkningar Miljoner euro 30 sep 1999 30 sep 1998 31 dec 1998 Tillgångar Utlåning till kreditinsti- 8 465 10 926 11 822 tut och centralbanker Utlåning till allmänheten 67 131 58 338 59 828 Räntebärande värdepapper Finansiella omsättnings- 7 164 10 110 9 997 tillgångar Finansiella anläggnings- 5 067 4 195 3 698 tillgångar Aktier och andelar 625 569 517 Aktier och andelar i dot- 705 656 620 ter- och intresseföretag Fastighetsinnehav 2 772 3 614 2 991 Övriga tillgångar 5 804 6 417 6 561 Summa tillgångar 97 733 94 825 96 034 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut 14 109 17 537 17 433 och centralbanker Inlåning från allmänheten 39 341 39 751 38 472 Upplåning från allmänheten 2 444 1 539 2 052 Emitterade värdepapper 24 486 20 389 22 687 Övriga skulder 8 722 7 928 8 073 Efterställda skulder 3 250 2 700 2 546 Eget kapital 5 381 4 981 4 771 Summa skulder och eget ka- 97 733 94 825 96 034 pital Kapitaltäckning Kapitalbas 7 273 6 499 6 290 Riskvägt belopp 67 317 62 493 63 732 Kapitaltäckningsgrad, % 10,8 10,4 9,9 Primärkapitalrelation,% 7,8 7,7 7,3 Åtaganden utanför balans- räkningen Garantier 4 650 4 996 4 946 Kreditlöften 6 795 5 068 4 683 Outnyttjad del av beviljade 6 051 5 452 5 200 krediter Övriga ansvarsförbindelser 2 021 1 259 880 Summa 19 517 16 775 15 709 Varav för intressebolagens 28 0 15 räkning Derivatinstrument (nom be- lopp) Säkringsredovisning Ränterelaterade kontrakt 4 053 3 549 3 494 Valutarelaterade kontrakt 13 761 33 206 31 620 Aktierelaterade kontrakt 515 418 404 Övriga instrument - - - Övriga Ränterelaterade kontrakt 274 162 373 779 289 297 Valutarelaterade kontrakt 63 496 45 704 46 380 Aktierelaterade kontrakt 125 443 180 Övriga instrument 100 100 32 Totalt Ränterelaterade kontrakt, 2 207 2 833 2 695 kreditmotvärde Valutarelaterade kontrakt, 2 407 2 428 2 318 kreditmotvärde Nyckeltal Jan - sep Helår 1999 1998 1998 Räntabilitet, % 20,0 21,0 14,3 - exklusive jämförelsestörande 18,0 19,2 18,7 poster Kostnader i relation till intäk- ter, % - före kreditförluster 55 55 55 - efter kreditförluster 56 59 59 Kreditförluster i relation till 0,0 0,2 0,2 utlåning vid årets början, % Aktiedata Jan - sep Helår 1999 1998 1998 Utestående aktier vid periodens slut, milj. st Merita Abp 832,0 832,0 832,0 - efter full konvertering 859,1 859,1 859,1 Nordbanken Holding AB 1 275,3 1 275,3 1 275,3 Vinst per aktie Merita Abp efter full konverte- 0,36 euro 0,38 euro 0,33 euro ring - exklusive jämförelsestörande 0,32 euro 0,33 euro 0,42 euro poster Nordbanken Holding AB 3,23 kr 3,32 kr 2,92 kr - exklusive jämförelsestörande 2,89 kr 2,86 kr 3,74 kr poster Eget kapital per aktie vid peri- odens slut Merita Abp efter full konverte- 2,58 euro 2,39 euro 2,29 euro ring Nordbanken Holding AB 22,08 kr 21,43 kr 21,30 kr Aktiekurs vid periodens slut Merita Abp 5,28 euro 4,36 euro 5,42 euro Nordbanken Holding AB 46,00 kr 45,50 kr 52,00 kr Kvartalsvis resultatutveckling exklusive jäm- förelsestörande poster* Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Miljoner euro 1999 1999 1999 1998 1998 1998 Räntenetto 439 454 448 459 448 473 Provisionsnetto 190 194 181 189 174 190 Nettoresultat av finan- -7 -53 34 18 10 50 siella transaktioner Övriga intäkter 60 91 92 78 57 93 Summa intäkter 682 686 755 744 689 806 Personalkostnader -195 -196 -196 -212 -205 -207 Övriga kostnader -210 -229 -207 -249 -209 -232 Summa kostnader -405 -425 -403 -461 -414 -439 Resultat före kreditför- 277 261 352 283 275 367 luster Kreditförluster, netto 0 0 -20 -38 -33 -29 Resultatandel i dotter- 5 19 43 10 9 11 och intressebolag Rörelseresultat 282 280 375 255 251 349 Skatter -78 -73 -93 -56 -55 -76 Minoritetsandel 0 -1 0 0 -1 -1 Periodens resultat 204 206 282 199 195 272 *Jämförelsestörande pos- ter Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Miljoner euro 1999 1999 1999 1998 1998 1998 Räntenetto - - - -4 -4 -9 Nettoresultat av finan- - - 114 137 -7 -17 siella transaktioner Övriga intäkter - - - - - 6 Personalkostnader - - - -40 -8 -7 Övriga kostnader - - - 1 -11 -24 Resultatandel i dotter- - - - -25 - - och intressebolag Rörelseresultat - - 114 69 -30 -51 Fastighetsnedskrivningar - - - -617 - - Avtappning pensionsstif- - - - 152 - - telse/kassa Skatter - - -32 86 7 11 Periodens resultat - - 82 -310 -23 -40 Problemkrediter 30 sep 30 juni 31 mars 31 dec 30 sep Miljoner euro 1999 1999 1999 1998 1998 Osäkra fordringar, 2 407 2 574 3 061 3 185 3 303 brutto Reserv för befarad -1 477 -1 717 -2 126 -2 181 -2 220 förlust Osäkra fordringar 930 857 935 1 004 1 083 Räntenedsatta ford- 19 16 17 17 24 ringar Summa problemkrediter 949 873 952 1 021 1 107 Reserv i relation till osäkra fordringar, 61,4 % 66,7 % 69,5 % 68,5 % 67,2 % brutto Osäkra fordringar, 1,4 % 1,3 % 1,5 % 1,7 % 1,9 % netto i % av utlåning Resultat per affärsområde, januari-september 1999 Region- Kapital- Finans- banks- Stor- förvalt- Fas- förvalt- tig- Miljoner euro rörelsen företag Mar- ning heterning Öv- To- kets rigt talt Rörelseresultat Intäkter 1 465 318 99 189 83 77 6 2 237 Kostnader -839 -111 -75 -34 -120 -13 -41 -1 233 Kreditförluster -6 -7 - - - - -7 -20 Resultatandelar - - - - 3 - 64 67 Rörelseresultat 620 200 24 155 -34 64 22 1 051 varav omfördelat re- 128 3 -13 -118 sultat Rörelseresultat Kv 3, 1999 224 62 -2 48 -11 10 -49 282 Kv 2, 1999 198 85 -3 60 -12 -17 -31 280 Kv 1, 1999 198 53 29 47 -11 71 102 489 Helåret 1998 818 57 36 160 -114 296 117 1 370 Produktresultat Intäkter 189 Kostnader förvaltning -34 Kostnader försälj- -39 ning/distribution m m Produktresultat 116 Produktresultat Kv 3, 1999 34 Kv 2, 1999 48 Kv 1, 1999 34 Helåret 1998 110 Bilaga A Legal struktur Nuvarande struktur MeritaNordbanken utgörs av MeritaNordbankenkoncernen och de två ägarbolagen Merita Abp i Finland och Nordbanken Holding AB (publ) i Sverige. [REMOVED GRAPHICS] Föreslagen ny struktur [REMOVED GRAPHICS] Bilaga B 1 (3) Merita Abp inklusive intresseföretag Delårsrapport för januari-september 1999 Denna rapport utgör tillsammans med delårsrapporten för MeritaNordbankengrup- pen Merita Abp:s delårsrapport. Merita Abp (Merita) och Nordbanken Holding AB (publ) (Nordbanken Holding) är ägarbolag till MeritaNordbanken Abp, moderbolag i MeritaNordbankenkoncernen. MeritaNordbankenkoncernen och de två ägarbolagen bildar tillsammans Meri- taNordbankengruppen. MeritaNordbankengruppens delårsrapport inklusive resultaträkningar och balans- räkningar är en väsentlig och integrerad del av Meritas delårsrapport. För att belysa Meritas ekonomiska utveckling och ställning presenteras i det följande även resultaträkningar och balansräkningar för Merita inklusive respektive ex- klusive intresseföretaget MeritaNordbanken. Aktierna i Merita noteras i euro på Helsingfors Fondbörs. Som beskrivits i MeritaNordbankens rörelserapport, ingick Merita och Nordban- ken Holding den 20 september 1999 ett nytt samgåendeavtal, vars syfte är att förenkla MeritaNordbankengruppens legala struktur. I enlighet med detta avtal har styrelsen för Nordbanken Holding beslutat att lämna ett utbyteserbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldebrev i Merita. Prospekt beträffande Utbyteserbjudandet och Börsprospekt avses att hållas tillgängligt under andra hälften av november 1999 för aktieägare och innehavare av konver- tibla skuldebrev i Merita. Så länge utfallet av utbyteserbjudandet inte är känt gäller följande. Enligt nu gällande samverkansavtal förvaltas Merita, Nordbanken Holding och Meri- taNordbankenkoncernen som en enhet. I syfte att uppnå detta föreskrivs i avta- let bland annat att eventuella skillnader i ägarbolagens kapitalstruktur samt tillgångar och skulder inklusive likvida medel inte skall påverka respektive aktieägarkollektivs ställning i ekonomiskt avseende. Vidare föreskrivs i avta- let att Merita respektive Nordbanken Holding skall medverka till att medel överförs från MeritaNordbankenkoncernen till ägarbolagen i erforderlig ut- sträckning. Aktieägarna i Merita Abp och Nordbanken Holding har rätt till 40 respektive 60 procent av hela gruppens kapital. Enligt nuvarande samverkansavtal gäller också följande. Nordbanken Holdings preferensaktier i MeritaNordbanken ska i relationen 1:1 omvandlas till stamak- tier i flera situationer. Omvandling ska ske om tredje man inträder som aktie- ägare i MeritaNordbanken, förutsatt att ingen aktieägare, efter omvandling, innehar aktier motsvarande mer än 50 procent av rösterna i MeritaNordbanken, eller om bolagstämma i MeritaNordbanken enhälligt beslutar att omvandling ska ske. Dessutom äger bolagstämma enhälligt besluta att lösa in preferensaktier- na. Alla stam- och preferensaktier i MeritaNordbanken har lika rätt till ut- delning. Om omvandling eller inlösen inte har inträffat den 1 januari 2001, skall preferensaktierna dock därefter medföra rätt till utdelning som med 20 procent överstiger den utdelning som utgår på stamaktierna. Detta skulle inne- bära att 60/40-förhållandet när det gäller utdelning skulle bli ca 61,5/38,5. Om preferensaktierna konverteras 2001 eller senare, upphör denna högre utdel- ning att utgå från och med det räkenskapsår under vilket omvandling sker. Det föreslagna aktiebytet (se ovan) innefattar även att preferensaktierna omvand- las till stamaktier efter beslut av bolagsstämma i MeritaNordbanken. Resultatet i Merita exklusive intresseföretag uppgick till 123 miljoner euro, varav 154 miljoner euro inklusive skattegottgörelse 43 miljoner euro avser ut- delning från MeritaNordbanken Abp. Förra årets resultat påverkades i hög grad av försäljningen av aktier i Försäkringsaktiebolaget Sampo. Meritas andel (40 procent) av MeritaNordbankenkoncernens resultat upptas bland intresseföre- tagsandelar, där även justering enligt samverkansavtalet ingår. Resultatet motsvarar härefter 40 procent av hela MeritaNordbankengruppens resultat och uppgick till 310 miljoner euro eller 0,36 euro per aktie. Med tillägg för an- del i intresseföretags kapital och efter justering på grund av samverkansavta- let motsvarar Meritas eget kapital 40 procent av hela MeritaNordbankengruppens eget kapital, dvs 2 153 miljoner euro eller 2,58 euro per aktie. Om utvecklingen av finsk och svensk ekonomi fortsätter att vara gynnsam även under det sista kvartalet väntas MeritaNordbankengruppens rörelse och resul- tat, exklusive poster av engångskaraktär, utvecklas stabilt. 2 (3) Merita Abp Resultaträkningar Merita Abp Merita Abp inklusive intres- seföretag Jan- Jan- Helår Jan- Jan- Helår sep sep sep sep Miljoner euro 1999 1998 1998 1999 1998 1998 Ränteintäkter 11 10 25 11 10 25 Räntekostnader -6 -16 -18 -6 -16 -18 Finansnetto 5 -6 7 5 -6 7 Intäkter från investeringar i form av eget kapital I ägarintresseföretag 0 0 - 154 0 1 Provisionskostnader -0 -0 -0 -0 -0 -0 Nettoresultat av värde-- 133 133 - 133 133 pappershandel Övriga rörelseintäkter 0 1 7 9 1 7 5 128 147 168 128 148 Administrationskostna- der Personalkostnader -1 -1 -4 -1 -1 -4 Övriga administra- -1 -10 -11 -1 -10 -11 tionskostnader Av- och nedskrivningar och övriga rörelsekostnader-0 -1 -1 -0 -1 -1 -2 -12 -16 -2 -12 -16 Resultatandel i intres-313 278 404 seföretag Justering enligt sam- -6 -68 -80 verkansavtal Rörelsevinst 310 326 455 166 116 132 Återföring från pen- - - 61 - - 4 sionsstiftelse/-kassa 1) Fastighetsnedskrivning-- - -247 - - -11 ar 1) Vinst före skatter 310 326 269 166 116 125 Inkomstskatt 2) 0 0 12 -43 -0 12 Räkenskapsperiodens 310 326 281 123 116 137 vinst 1)R esultat har gottgjorts med 40 procent av MeritaNordban- kengruppens avtappning (återföring) från pensionsstiftel- se/-kassa och belastats med 40 procent av gruppens fastig- hetsnedskrivningar. 2)R edovisad skatt avser Merita Abp. Bolagets skatter redo- visas med beaktande av fastställda underskottsavdrag. Re- dovisat belopp utgör dock minst ett belopp motsvarande in- täktsförd skattegottgörelse. Bolagets andel av MeritaNord- bankengruppens skatter i övrigt ingår i "Resultatandel i intresseföretag". 3 (3) Merita Abp Balansräkningar Merita Abp Merita Abp inklusive intresseföretag 30 sep 30 sep 31 dec 30 sep 30 sep 31 dec Miljoner euro 1999 1998 1998 1999 1998 1998 Aktiva Fordringsbevis som är belå- 162 151 158 162 151 158 ningsbara i centralbank På anfordran betalbara ford- 17 9 36 17 9 36 ringar på kreditinstitut Fordringsbevis emitterade av andra än offentliga institu- 152 152 152 152 152 152 tioner Aktier och andelar 0 0 0 0 0 0 Aktier och andelar i äga- 1 995 1 833 1 727 1 650 1 650 1 650 rintresseföretag Övriga tillgångar 0 5 1 0 5 1 Resultatregleringar och för- 3 5 13 3 5 13 skottsbetalningar Summa 2 329 2 155 2 087 1 984 1 972 2 010 Passiva Främmande kapital Övriga skulder 12 5 12 12 5 12 Resultatregleringar och er- 11 1 14 11 1 14 hållna förskott Avsättningar Avsättningar för pensioner 1 1 1 1 1 1 Övriga avsättningar - 3 - - 3 - Efterställda skulder 152 152 152 152 152 152 Främmande kapital 176 162 179 176 162 179 Eget kapital Aktiekapital 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 Aktieemission 0 - - 0 - - Överkursfond 5 5 5 5 5 5 Reservfond 36 36 36 36 36 36 Balanserad vinst 403 227 187 245 254 254 Räkenskapsperiodens vinst 310 326 281 123 116 137 Eget kapital 2 153 1 993 1 908 1 808 1 810 1 831 Summa 2 329 2 155 2 087 1 984 1 972 2 010 Åtaganden utanför balansräk- ningen Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part Garantier och panter 1 1 1 1 1 1 Eget kapital 30 sep 30 sep 31 dec Miljoner euro 1999 1998 1998 Eget kapital exklusive in- 1 808 1 810 1 831 tresseföretag Kapitalandelar i intressefö- 385 201 111 retag Justering enligt samver- -40 -18 -34 kansavtal Eget kapital inklusive in- 2 153 1 993 1 908 tresseföretag Bilaga C 1 (4) Nordbanken Holding AB (publ) inklusive intresseföretag Delårsrapport för januari-september 1999 Denna rapport utgör tillsammans med delårsrapporten för MeritaNordbankengrup- pen Nordbanken Holdings delårsrapport. Nordbanken Holding AB (publ) (Nordbanken Holding) och Merita Abp (Merita) är ägarbolag till MeritaNordbanken Abp, moderbolag i MeritaNordbankenkoncernen. MeritaNordbankenkoncernen och de två ägarbolagen bildar tillsammans Meri- taNordbankengruppen. MeritaNordbankengruppens rörelserapport inklusive resultaträkningar och ba- lansräkningar är en väsentlig och integrerad del av Nordbanken Holdings del- årsrapport. För att belysa Nordbanken Holdings ekonomiska utveckling och ställning presenteras i det följande resultaträkningar och balansräkningar för Nordbanken Holding inklusive respektive exklusive intresseföretaget Meri- taNordbanken. Genom ett erbjudande i november-december 1997 till aktieägarna i Nordbanken AB blev Nordbanken Holding ägare till 99,7 procent av aktierna i detta bolag. Därigenom fick Nordbanken Holding rätt att genom s k tvångsinlösen förvärva återstående aktier i Nordbanken. Tvångsinlösenförfarandet inleddes den 18 de- cember 1997 och pågår fortfarande. I februari 1998 erbjöd Nordbanken Holding kvarvarande aktieägare i Nordbanken att sälja sina aktier till ett fast pris (306 kr) istället för att delta i tvångsinlösenförfarandet. Detta erbjudande har utnyttjats av en stor del av dessa aktieägare. Aktierna i Nordbanken Holding noteras på Stockholms Fondbörs. Från och med den 4 oktober 1999 sker notering i såväl svenska kronor som euro Som beskrivits i MeritaNordbankens rörelserapport, ingick Merita och Nordban- ken Holding den 20 september 1999 ett nytt samgåendeavtal, vars syfte är att förenkla MeritaNordbankengruppens legala strukktur. I enlighet med detta avtal har styrelsen för Nordbanken Holding beslutat att lämna ett utbyteserbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldebrev i Merita. Prospekt beträffande utbyteserbjudandet och börsprospekt avses att hållas tillgängligt under andra hälften av november 1999 för aktieägare och innehavare av konver- tibla skuldebrev i Merita . Så länge utfallet av utbyteserbjudandet inte är känt gäller följande. Enligt nu gällande samverkansavtal förvaltas Nordbanken Holding, Merita och Meri- taNordbankenkoncernen som en enhet. I syfte att uppnå detta föreskrivs i avta- let bland annat att eventuella skillnader i ägarbolagens kapitalstruktur samt tillgångar och skulder inklusive likvida medel inte skall påverka respektive aktieägarkollektivs ställning i ekonomiskt avseende. Vidare föreskrivs i avta- let att Nordbanken Holding respektive Merita skall medverka till att medel överförs från MeritaNordbankenkoncernen till ägarbolagen i erforderlig ut- sträckning. Aktieägarna i Nordbanken Holding och Merita har rätt till 60 respektive 40 procent av hela gruppens kapital. Enligt nuvarande samverkansavtal gäller också följande. Nordbanken Holdings preferensaktier i MeritaNordbanken skall i relationen 1:1 omvandlas till sta- maktier i flera situationer. Omvandling skall ske om tredje man inträder som aktieägare i MeritaNordbanken, förutsatt att ingen aktieägare, efter omvand- ling, innehar aktier motsvarande mer än 50 procent av rösterna i MeritaNord- banken, eller om bolagsstämma i MeritaNordbanken enhälligt beslutar att om- vandling skall ske. Dessutom äger bolagsstämma enhälligt besluta att lösa in preferensaktierna. Alla stam- och preferensaktier i MeritaNordbanken har lika rätt till utdelning. Om omvandling eller inlösen inte har inträffat den 1 januari 2001, skall preferensaktierna dock därefter medföra rätt till utdel- ning som med 20 procent överstiger den utdelning som utgår på stamaktierna. Detta skulle innebära att 60/40-förhållandet när det gäller utdelningen skulle bli ca 61,5/38,5. Om preferensaktierna konverteras 2001 eller senare, upphör denna högre utdelning att utgå från och med det räkenskapsår under vilket om- vandling sker. Det föreslagna aktiebytet (se ovan) innefattar även att prefe- rensaktierna omvandlas till stamaktier efter beslut av bolagsstämma i Meri- taNordbanken. Resultatet i Nordbanken Holding exklusive intresseföretag uppgick till 1 491 Mkr, varav 1 473 Mkr avser utdelning från MeritaNordbanken Abp. Nordbanken Holdings andel (60 procent) av MeritaNordbankenkoncernens resultat upptas bland intresseföretagsandelar, där även justering enligt samverkansavtalet in- går. Resultatet motsvarar härefter 60 procent av hela MeritaNordbankengruppens resultat och uppgick till 4 124 Mkr eller 3,23 kr per aktie. Med tillägg för andel i intresseföretags kapital och efter justering på grund av samverkansav- talet motsvarar Nordbanken Holdings eget kapital 60 procent av hela Meri- taNordbankensgruppens eget kapital, d v s 28 163 Mkr eller 22,08 kr per aktie. 2 (4) Nordbanken Holding AB (publ.) Resultaträkningar Nordbanken Holding AB Nordbanken Holding AB inklusive intressefö- retag Jan-sep Jan-sepHelår Jan-sep Jan-sepHelår Miljoner kronor 1999 1998 1998 1999 1998 1998 Rörelsens intäkter - - - - - - Rörelsens kostnader Personalkostnader -0 -0 -0 -0 -0 -0 Övriga rörelsekostnader -8 -8 -12 -8 -8 -12 Rörelseresultat -8 -8 -12 -8 -8 -12 Resultat från finansi- ella investeringar Intäkter från andelar i - - - 1 473 - - intresseföretag Ränteintäkter 39 56 78 39 56 78 Räntekostnader -6 -5 -8 -6 -5 -8 Resultatandel i intres- 4 049 3 6155 432 seföretag Justering enligt sam- 57 589 710 verkansavtal Resultat efter finansi- 4 131 4 2476 200 1 498 43 58 ella poster Avtappning från pen- - - 802 sionsstiftelse/-kassa 1) Fastighetsnedskrivning- - - -3 ar 1) 267 Resultat före skatter 4 131 4 2473 735 1 498 43 58 Skatt på årets resultat -7 -12 -16 -7 -12 -16 2) Periodens resultat 4 124 4 2353 719 1 491 31 42 1)R esultatet har gottgjorts med 60 procent av Meri- taNordbankengruppens avtappning (återföring) från pen- sionsstiftelse/-kassa och belastats med 60 procent av gruppens fastighetsnedskrivningar. 2)R edovisad skatt avser Nordbanken Holding AB. Bolagets andel av MeritaNordbankengruppens skatter i övrigt in- går i "Resultatandel i intresseföretag". 3 (4) Nordbanken Holding AB (publ.) Kassaflödesanalys Nordbanken Holding AB exklu- sive intresseföretag Jan-sep Jan-sep Helår Miljoner kronor 1999 1998 1998 Den löpande verksamheten, tillika investerings- och finansieringsverksamheten Utbetalningar till leverantö- -26 -7 -9 rer och anställda m fl Erhållen ränta 32 43 65 Erlagd ränta -1 -0 -0 Betald inkomstskatt -13 -9 -12 Investeringar i aktier -9 -193 -196 Erhållen utdelning 1 473 4 934 4 934 Utbetald utdelning -2 091 -1 913 -1 913 Periodens kassaflöde -635 2 855 2 869 Likvida medel vid perionens 1 830 -1 039 -1 039 början* Likvida medel vid periodens 1 195 1 816 1 830 slut* @ Likvida medel utgörs av disponibla likvida me- del (minus kortfristiga krediter) samt kortfris- tiga placeringar med en löptid om maximalt tre månader. 4 (4) Nordbanken Holding AB (publ.) Balansräkningar Nordbanken Holding AB Nordbanken Holding AB inklusive intresseföretag 30 sep 30 sep 31 dec 30 sep 30 sep 31 dec Miljoner kronor 1999 1998 1998 1999 1998 1998 Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anlägg- ningstillgångar Aktier i intresseföre- 26 980 25 552 25 373 13 243 13 239 13 242 tag Summa anläggningstill- 26 980 25 552 25 373 13 243 13 239 13 242 gångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordring- 42 46 7 42 46 7 ar Kortfristiga place- 1 140 1 780 1 800 1 140 1 780 1 800 ringar Bank 265 216 239 265 216 239 Summa omsättningstill- 1 447 2 042 2 046 1 447 2 042 2 046 gångar Summa tillgångar 28 427 27 594 27 419 14 690 15 281 15 288 Eget kapital och skul- der Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 8 927 8 927 8 927 8 927 8 927 8 927 Överkursfond 3 036 3 036 3 036 3 036 3 036 3 036 Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel 972* 3 021* 3 021* 972 3 021 3 021 Periodens resultat 1 491* 31* 42* 1 491 31 42 Kapitalandel i intres- 13 388 12 147 11 812 seföretag Justering enligt sam- 349 166 319 verkansavtal Summa eget kapital 28 163 27 328 27 157 14 426 15 015 15 026 Skulder Kortfristiga skulder 264 266 262 264 266 262 Summa skulder 264 266 262 264 266 262 Summa eget kapital och 28 427 27 594 27 419 14 690 15 281 15 288 skulder Ställda säkerheter (pantsatta bankmedel till följd av tvångin- 207 200 207 207 200 207 lösen) Ansvarsförbindelser 9 8 8 9 8 8 @ Exklusive intresseföretag ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/26/19991026BIT00210/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/10/26/19991026BIT00210/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar