Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 02.01.2023

Report this content

 Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
02.01.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 02.01.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

377 481

 10,18

3 843 285,05

CEUX

272 927

 10,19

2 781 675,19

TQEX

41 717

 10,20

 425 414,95

XSTO

274 152

 10,21

2 797 781,49

XCSE

33 723

 10,18

 343 257,89

Summa

1 000 000

 10,19

10 191 414,57

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,1378 och DKK till EUR 7,4362

** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 140 310 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com