Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 06.06.2022

Report this content

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
06.06.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 06.06.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

-

-

-

XHEL

111 835

9,47

1 059 412,96

CEUX

98 664

9,49

935 966,17

AQEU

18 504

9,43

174 575,99

TQEX

2 529

9,47

23 951,65

XCSE

-

-

-

Summa

231 532

9,48

2 193 906,77

* Växelkurser som använts: SEK till EUR - och DKK till EUR -
** Avrundat till två decimaler

Den 14 mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1 002 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 20 715 012 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com