Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 29.10.2021

Report this content

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
29.10.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 29.10.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

846 750

10,57

8 949 002,86

XHEL

286 356

10,55

3 021 657,15

CEUX

418 355

10,56

4 418 377,48

AQEU

93 489

10,55

986 613,17

TQEX

1 619

10,55

17 077,17

XCSE

76 258

10,55

804 856,71

Summa

1 722 827

10,56

18 197 584,54

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,9267 och DKK till EUR 7,4388
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 41 585 185 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com