Nordea publicerar ett tillägg till prospektet om flytten till bankunionen och fusionen av Nordea Bank AB (publ) in i Nordea Holding Abp

Nordea har upprättat ett tillägg till prospektet som är daterat den 16 februari 2018 avseende fusionen av Nordea Bank AB (publ) in i Nordea Holding Abp (Nordea Finland) och den efterföljande börsnoteringen av aktierna i Nordea Finland. Den finska finansinspektionen har idag godkänt tillägget till prospektet, vilket avser offentliggörandet av Nordeakoncernens delårsredogörelse den 19 juli 2018 och innehåller vissa ytterligare uppdateringar.

Tillägget till prospektet har skickats till finanstillsynsmyndigheterna i Sverige och Danmark som, utöver Finland, är de länder i vilka aktierna i Nordea Finland avses att bli noterade i samband med verkställandet av fusionen. Tilläggen till de finska, svenska och danska språkversionerna av prospektets sammanfattning är tillgängliga på Nordeas webbplats www.nordea.com.

Prospektet och tilläggen till prospektet är tillgängliga på Nordeas webbplats www.nordea.com, på Nordea Finlands kontor på Aleksis Kivis gata 7, FI-00020 Nordea, Helsingfors, Finland, i receptionen hos Nasdaq Helsingfors på Fabiansgatan 14, FI-00100 Helsingfors, Finland och på Nordeas huvudkontor på Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm, Sverige.
   
   
För ytterligare information:
Janina Pfalzer, pressekreterare, +46 76 495 33 78

Viktig information

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit bör informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller enheter i någon jurisdiktion, där sådan distribution, publicering eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle förutsätta registrering i ifrågavarande jurisdiktion. Du bör läsa prospektet som beskrivs ovan för mer fullständig information om Nordeakoncernen och fusionen.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 16:30 CET den 6 augusti 2018.

Taggar:

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar