Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Report this content

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 9 504 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 december 2020. Andelslånens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till 11,9% inklusive utdelningar.

Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 27 kärninnehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 31 december 2020 till 40,0%.

Nyckeltal för portföljen per den 31 december 2020
    

Effektiv ränta (%)           10,5%
Kreditduration (år)           2,64
Ränteduration (år)           0,50
Modifierad duration (%)           0,48%

  
Största innehav per den 31 december 2020
   

Emittent ISIN % av portföljen
Heimstaden AB SE0012455111           5,5%
SGL TransGroup International A/S  SE0013101219           5,4%
Mutares SE & Co NO0010872864           5,1%
Azerion Holdings BV SE0013774957           4,3%
Logent AB SE0013358686           4,3%

   
Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på emittentens hemsida
www.ncpgroup.se under fliken Fonder.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson.
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 17:15.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar