Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Report this content

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 10 063 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 mars 2022. Andelslånens nettoavkastning sedan start den 20 december 2017 uppgår därmed till 26,4% inklusive utdelningar.

Investeringsportföljen har exponering mot ca 25 innehav1 verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling.

Nyckeltal för portföljen per den 31 mars 20221

Effektiv ränta (%)

 7,35%

Kreditduration (år)

 2,42

Ränteduration (år)

 0,42

Modifierad duration (%)

 0,38%

Största exponeringar per den 31 mars 20221

Emittent

ISIN

% av portföljen

Media and Games Invest SE

SE0015194527

 4,8%

Aurelius Equity Opportunities AB

NO0010861487

 4,7%

Cabonline Group Holding AB

SE0013409398

 4,6%

Mutares SE & Co

NO0010872864

 4,5%

Azerion Holdings BV

SE0015837794

 4,4%

Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Fonder.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson.
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 15:00.

1 Inkl. exponering genom innehav i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella Sustainable Corporate Bond 2XL (”SCB 2XL”).

Taggar: